12/31/2008

Frihetsmanifest för 2009

Under 2009 måste vi som liberaler tydligt stå upp mot de kollektivistiska ideologier som från olika utgångspunkter vill inskränka skyddet för den enskildes fri och rättigheter. Vi måste stå upp för försvaret av den enskilde individens frihet och utmana de ideologiska strömningar som genom sina handlingar och i sin retorik ifrågasätter de grundläggande mänskliga rättighetera och den moderna liberala demokratins grundstenar. Oberoende av om dessa ideologiska mörkerkrafter vilar på socialistisk, kommunistisk eller fascistisk grund. Här rör det sig inte endast om extremgrupper som AFA eller ND utan det finns mer etablerade förespråkare inom såväl V som SD.

Genom Vänsterpartiet har vi idag i Sveriges riksdag ett parti vars ledare uttlat bl.a. följande:

"Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen.”
Lars Ohly i debattinlägg i Röd Press 1983.

”Jag skulle välja Castro före Blair om Castro ställde upp i ett allmänt val, men det problemet är att gör han ju inte.”
Lars Ohly i SVT:s Gomorron Sverige, 30 maj 2006.

Lars Ohly har med full vetskap om dessa uttalanden även dristat sig till följande kommentar:

”Kan ni citera mig eller någon annan vänsterpartist som en enda gång brustit i demokratisk trovärdighet?"
Lars Ohly, Dagens Nyheter 24/2 2000

Detta är givetvis skrämmande och efter höstens bildande av en samlat vänsteralternativ i svensk politik kan denna man komma att bli minister i en svensk regering efter valet 2010!

Dessutom finns en risk att också Sverigedemokraterna tar sig in i riksdagen efter nästa val, eller i varje fall i Europaparlamentet nu under 2009 på grund av det låga valdeltagandet i detta val.

Ett skrämmande framtidscenario är med andra ord att vi i valen 2009 och 2010 kommer att få se två tydligt anti-liberala partier flytta fram positionerna i Europa såväl som i Sverige! Detta kräver en tydlig mobilisering från oss som värnar om den liberala demokratin. Låt 2009 bli en vändpunkt där vi en gång för alla förpassar såväl fascismen som socialismen och kommunismen till sin välförtjänta plats på historiens sophög.

Läs även på samma tema Johan Hedin, Per Ankersjö, Magnus Andersson

Ett steg i denna riktning är att återigen ladda för den debatt om skyddet för den personliga integriteten vilken jag gärna deltar i. Läs även Erik Hultin, Bloggen Bent och Centeruppropet

12/22/2008

Nyårslöfte och kampen mot Sverigedemokraterna

I dagens DN-ledare lyfts frågan om den bristande journalistiska granskningen av Piratpartiet och Sverigedemokraterna. Jag delar till fullo denna uppfattning och har för egen del under etiketten invandring och tillväxt försökt bidra med en kritisk granskning av SD främlingsfientliga retorik och deras tydligt rasistiska undertoner genom att visa upp en motbild till deras undergångsprofetior.

Vad gäller Piratpartiet så har de en ännu kortare historia än SD men är helt klart ett parti som ändå lyckats etablera sig som en tydlig integritetsförespråkare vilket varit viktigt för att lyfta debatten i dessa frågor. Här kan man säga att båda dessa partier på olika sätt tvingat fram övriga politiska partier till att ta debatten kring integritets och invandringsfrågor. När det gäller SD så kävs en tydlig motvikt i debatten som vågar ta striden med dessa mörkermänninskor. När det gäller Piratpartiet så krävs ett tydligt politiskt alternativ som i både ord och handling står upp för skyddet av den personliga integriteten och den enskilde individens frihet.

Mitt nyårslöfte för 2009 är att på alla de politiska arenor där jag verkar arbeta för att Centerpartiet skall vara det parti som tydlilgast tar debatten med Sverigedemokraterna och även är det parti som tydligast slår vakt om skyddet för den enskilde individens integritet. Jag hoppas att vi är många centerpolitiker runt om i landet som kan enas kring detta nyårslöfte för att på detta sätt lägga grunden för ett framgångsrikt EU-val 2009 och ett fortsatt regeringsinnehav 2010.

God Jul och Gott Nytt År!


PS/Läs även Bloggen Bent som nu gör efterlängtad comeback lagom till jul och Per Ankersjö som håller ställningarna här i Stockholm samt vår kandidat till Europaparlamentet Abir al Sahlani som skriver om SD från Irak....

12/15/2008

Enorma kostnader för datalagring

Dagens artikel i SvD är mycket bra och sätter fingret på varför vi inte bör införa datalagringsdirektivet utan hellre bör ta en anmälan till EU-domstolen och under tiden arbeta tillsammans med övriga medlemsländer för att direktivet ändras.

Eftersom datalagringsdirektivet är Bodströms verk så finns ingen anledning för den nuvarande regeringen att stödja detta. Tvärtom finns alla anledning att mot bakgrund av den tveksamma hanteringen av FRA-frågan nu visa på tydligt ledarskap när det gäller värnandet av den personliga integriteten.

En viktig aspekt vid sidan av integritetsfrågan är dessutom att detta direktiv kommer att innebära avsevärt ökade administrativa kostnader för företag vilket riskerar att försvåra regeringens pågående regelförenklingsarbete.

Införandet av datalagringsdirektivet kommer knappast att innebära något ökat skydd mot organiserad terrorism, eller vad som nu är syftet med direktivet… Vad vi dock kan veta med säkerhet är att datalagringsdirektivet kommer att innebära kostnadsökningar för företagen på runt en miljard!

I slutändan kommer det att bli vi vanliga konsumenter och integritetsförespråkare som får bekosta denna ökade övervakning...ironiskt eller hur...

10/24/2008

Centerpartiet förnyar integrationspolitiken

I dagens DN kan man läsa om ökande negativ attityd till det mångkulturella samhället. Detta är givetvis oroväckande men inte förvånande. Tyvärr så har bl.a. SD valt att i likhet med Ny Demokrati på sin tid profilera sig som ett invandringsfientligt missnöjesparti och det är väl känt att detta kan vara en god strategi att spela på främlingsrädsla och och ett allmänt missnöje med de etablerade politiska systemet för att snabbt skapa en politisk plattform. Här har givetvis alla partier ett ansvar att inte låta SD stå oemotsagda i debatten. Det behövs även en bättre gransking i media av vilket reellt sakinnehåll som ligger bakom den svepande retorik som präglar partiets politiska ställningstaganden. Det bör även poängteras att attityden till det mångkulturella samhället i grunden är positiv hos den absoluta majoriteten. Svensson har därför rätt i sak att undersökningen visar på att de tillfrågade generellt sätt är positiva till mångfald och invandring. Analysen att det är den borgerliga politiken som är problemet verkar dock ganska tunn med tanke på att dagens segregation nog till största delen är ett resultat av en långvarig kollektivistisk socialdemokratisk bidragspolitk där enskilda individer mer eller mindre tvingast in i ett destruktivt bidragsberoende. Alliansregeringen har givetvis lång väg kvar innan man på allvar kan lyckas lösa dagens problem men viljan att ge enskilda individer en större bestämmanderätt över sin egen vardag är tydlig och utgör ett alternativ till den politik som S representerar. En ny integrationspolitik som sätter större fokus på den enskilde individens vilja, behov och möjligheter att vara med och forma det svenska samhället är ett viktig första steg för minskad segregation och ökad delaktighet. Centerpartiets nationella integrationsnätverk en ny och viktig kraft i detta arbete och vi har inlett en förnyelse av den svenska integrationsdebatten där vi även vill diskutera de svåra frågor som allt för länge sopats under mattan och inte lyfts fram till offentlig politisk debatt. Detta är ett viktigt politikområde för att forma framtidens Sverige och vi måste bli bättre på att ta diskussionen i svåra frågor samtidigt som vi även lyfter fram alla de goda exempel som också finns runt om i landet. Läs gärna Integrationsnätverkets pressmeddelande och kommentera direkt här på bloggen.

Pressmeddelande 2008-10-04
Centerpartiets integrationsnätverk


Centerpartiet leder integration

Den 3-4 oktober träffades Centerpartiets integrationsnätverk i Falkenberg för att driva på arbetet med integrationsfrågor inom Centerpartiet.

Integrationsnätverket består av 30 engagerade centerpolitiker med ursprung från 12 olika nationer som nu tagit initiativ till en förnyelse av den politiska debatten i integrationsfrågor där vi även vågar ta tag i de svåra frågorna kring exempelvis bostadssegregation, diskriminering, rasism och hedersförtryck.

Centerpartiets integrationsnätverk har under två dagar arbetat fram ett underlag för fortsatt dialog där två viktiga huvudfrågor är:

- Behovet av en tydligare värdegrund som betonar både de rättigheter och de skyldigheter som är grundläggande i det svenska samhället.

- Större fokus på det gemensamma och ömsesidiga ansvaret för att skapa en fungerande integrationsprocess.

Centerpartiets integrationsnätverk visar att Centerpartiet nu har en möjlighet att ta initiativet i integrationsdebatten. Vi kommer inom nätverket att gå vidare i detta arbete genom att lägga grunden för en lokalt förankrad integrationsdialog kring hur vi gemensamt vill bygga framtiden Sverige.

Centerpartiet är idag ett mångkulturellt parti som har en god möjlighet att förnya den svenska integrationspolitiken genom att ta vara på all den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns både inom och utom partiet.

10/05/2008

Integrationsfrågor och allianssamarbete

Hemkommen från en integrationskonferens i Falkenberg där 30 engagerade centerpartistiska lokalpolitiker med ursprung från 12 olika nationer träffades för att driva på en förnyelse av den svenska integrationspolitiken läser jag med glädje på DN-debatt att alliansregeringen nu äntligen går i ordentligt svaromål mot vänsteroppositionen och ställer krav på besked om vilken politik oppositionen egentligen vill driva? Mycket bra för vad finns det egentligen för alternativ i den andra ringhörnan...

Om alliansregeringen nu även kan ta intryck av de växande kraven på en grundligt reformerad integrationspolitik tror jag att vi kan börja blicka framåt mot alliansseger även 2010 och 2014 vilket skulle vara mycket välkommet för att en gång för alla bryta den socialdemokratiska dominansen i svensk politik. Integrationsfrågorna är ett tydligt exempel på ett politikområde som bär socialdemokratins signum och vi måste nu ta krafttag för att bryta denna destruktiva politik för att bättre ta tillvara den tillgång som det mångkulturella samhället innebär!

Mer rapportering från Centerpartiets integrationsnätverk och vår Integrations och mångfaldskonferens kommer inom kort.

9/27/2008

Författningsdomstol är nästa steg

Dagens DN-ledare får mig att dra till minnes en diskussion kring pragmatism och skyddet för våra grundläggande mänskliga rättigheter där jag utgick från de resonemang som rättsfilosofen Ronald Dworkin framfört. Ronald Dworkin är i sin argumentation kritisk till de filosofiska och politiska strömningar som förespråkar en mer pragmatisk syn när det gäller respekten för den enskilde individens grundläggande rättigheter. Denna pragmatism kan exempelvis komma till uttryck i teorier vilka prioriterar nyttoaspekter framför individuella rättigheter, denna typ av argumentation förekommer inte endast inom akademiska kretsar utan är även ett inslag i den bredare samhällsdebatten. Bland såväl statsvetare som jurister, författare, politiker och filosofer m.fl. är det exempelvis inte alls ovanligt att man ibland förespråkar nyttomaximering, och detta då även som ett svar på juridiska och moraliska frågeställningar. Det förekommer även att domstolar använder sig av nyttoargument i sina motiveringar. Problemet är dock att en allt för stor fokusering på just nyttoaspekterna kan komma att innebära en relativisering av grundläggande mänskliga rättigheter. Man kan med stöd av ett allt för pragmatiskt förhållningssätt komma att välja bort respekten för vissa grundläggande rättigheter i syfte att nå ett av andra skäl mer önskvärt resultat. Här har vi därför all anledning att fortsätta att bevaka FRA-frågan och utformandet den specialdomstol som skall utgöra en garant för skyddet av vår personliga integritet. Regeringen har gått FRA-kritikerna till mötes och det gäller nu att ta fasta på de utfästelser som gjorts och se till att dessa utfästelser utmynnar i en tydlig lagstiftning. Här skulle jag därför återigen vilja förorda införandet av en från regeringen oberoende författningsdomstol. Eventuellt skulle då även den specialdomstol för granskning av FRA:s verksamhet som nu föreslås på sikt kunna bli en del av en mer oberoende författningssdomstol under riksdagen. Detta vore att ta ett verkligt krafttag i riktning mot att skapa ett starkare skydd för den personliga integriteten och vår grundläggande mänskliga rättigheter!

9/19/2008

Äntligen händer det saker på integrationsområdet!

Inom Ceterpartiet, i debatten och inte minst på denna blogg (och tidigare på Kungsholmscenterns Blogg) har jag under lång tid argumenterat för behovet av politisk handlingskraft inom integrationsområdet och nu börjar det äntligen att hända saker. Äntligen tar Alliansregeringen initiativet i integrationspolitiken och efter flera årtionden av passiviserande bidragspolitik och politisk handlingsförlamning börjar man arbeta med åtgärder inom detta försummade politikområde. Det är bra, mycket bra till och med! Många av åtgärderna är efterfrågade och välkomna men det behövs givetvis mer politisk handlingskraft och ytterligare åtgärder för att bättre kunna lösa dagens problem och se till att man nu äntligen börjar utnytja den stora potential som invandringen och det mångkulturella samhället innebär, inte minst ekonomiskt. Givetvis kommer SD m.fl. att skrika i högan sky över detta påstående men för er som inte har rasistglasögonen på kan jag tipsa om denna rapportsammanfattning som ger lite konkreta exempel. Vidare kommer säkert vänsteroppositionen att sin vana trogen att kritisera Alliansregeringen för att åtgärdera är både fel och otillräckliga, frågan är då vad de har att komma med istället och varför man inte tog tag i frågan under de senaste 12 år man suttit regeringsställning innan valet 2006...

Läs även Integrationsbloggen för fler inlägg kring svensk integrationspolitik

9/16/2008

FRA-förslaget vid vägs ände

Idag skriver några ytterligare outtröttliga Centerpartister på DN-debatt och kritiserar förslaget till FRA-lag, all heder åt dem att de orkar fortsätta driva på i denna ideologiskt viktiga fråga. Stockholmscenterns Per Ankersjö bjöd igår in till Hoppets demonstration där även Nätverket Borgerligt nej till FRA deltar och Magnus Andersson från CUF talar. Personligen har jag som aktiv inom Röda Korset reagerat kraftigt på de uttalanden från Carl Bildt som öppnade för att använda signalspaning i syfte att inhämta information om bl.a. asylsökande och andra personer med utländsk bakgrund för att sedan "handla" med denna information gentemot andra länders underrättelsetjänster....skrämmande och ovärdigt en borgerlig regering. Detta är ett mycket tydligt exempel på hur illa det kan gå.

9/09/2008

Hyresregleringens negativa effekter

I dagens DN finns ett mycket bra inlägg som är väl värt att beakta i den ofta ensidiga och onyanserde bostadspolitiska debatten.

Jag har sagt det förr men säger det igen:

Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av differentierad hyressättning. Här kan erfarenheterna från Malmö ses som en viktig erfarenhet för fortsatt diskussion. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyresgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden. Tyvärr verkar ensidigheten i debatten bestå när Barbro Engman väljer att försöka skrämma hyresgäster med att de kommer att tvingas flytta istället för att ta ansvar för frågan och föra en seriös debatt om hur vi kan skapa fler bostäder i storstadsregionerna. För Stockholmscenterns del beslutade vi vid vår senaste stämma om ett nytt bostadspolitiskt program vilket även kommer att ingå som en del i vårt kommande budgetförslag. I detta program har vi tagit fasta på dagens problem och lämnat ett flertal konkreta förslag på lösningar där vi visar hur dagens system kan förändras utan att Barbro Engmans och Hyresgästföreningens skrämselpropaganda besannas.

Ta gärna del av denna intressanta forskningsrapport om Bostadspolitik och ekonomisk tillväxt

9/04/2008

Låt inte SD styra den politiska agendan!

I dagens SvD refereras tidigare utspel från Tomas Billström (m) och Mona Sahlin (s) och man drar slutsatsen att SD kan gynnas av ett ökat fokus på asyl-, migrations- och integrationsfrågor. Jag delar inte denna uppfattning. Tvärtom behöver dessa frågor absolut lyftas fram tydligare i den politiska debatten eftersom det här finns stora strukturella problem som kräver politisk handling. Jag har skrivit ett flertal inlägg om detta under etiketten invandring och tillväxt. Vi måste snarast byta fokus i debatten och värja oss från att spinna vidare på den misstänkliggörandets retorik som Socialdemokraterna och Veronika Palm idag gör sig till tolk för på DN-debatt. Om vi inte förmår att göra detta riskerar vi att legitimera och bekräfta de främlingsfientliga osanningar och halvsanningar som är SD:s signum i debatten.

Centerpartiet hade tidgare under våren ett intressant seminarium om behovet av ett tydligare jobbfokus i integrationsdebatten och Johan Hedin, Helene Törnqvist , Trottens betraktelser , och Magnus Andersson har skrivit bra inlägg på sina bloggar med anledning av de aktuella uttalanden som jag nämnt ovan.

Ett första steg i arbetet mot en ny och bättre integrationspolitik som förmår att ta tillvara den stora tillväxtpotential som invandrigen innebär är att börja jobba efter denna handlingsplan som har ett tydligt fokus på arbetets betydelse för en fungerande integrationsprocess. Detta räcker givetvis inte men det är en början...

9/02/2008

Ankersjö, Lindberg och Wikman tar bladet från munnen och säger det vi alla tycker!

Se dagens replik till Odenbergs tidigare inlägg om förslaget till ny FRA-lag. Jag kan inte annat än gratulera till en god replik som tydliggör varför det nu är hög tid att på allvar ta itu med FRA-frågan och göra vad man borde ha gjort redan från början - för en diskussion kring skyddet för den personliga integriteten först och besluta om FRA:s befogenheter sedan.

9/01/2008

Ramadan-blogg på SvD

Kul idé av SvD att låta några muslimer blogga under Ramadan för att ge en bild av firandet. På detta sätt kan även SvD:s läsare få en bättre bild av Islam och att enskilda muslimer inte är särskilt annorlunda från s.k. "vanliga svenskar". Kunskap är ett effektivt verktyg i kampen mot rasism och främlingsfientlighet och jag kommer att läsa Ramadan-bloggen med intresse för att stå ännu bättre rustad i debatten mot olika SD-anhängare och andra mörkermänniskor.

8/27/2008

Invandring och tillväxt

Det verkar som debatten kring utformningen av svensk invandrings och integrationspolitik nu äntligen har börjat komma igång på allvar - detta är inte en dag för tidigt!

Endast genom en öppen politisk diskussion där vi vågar se problemen kan vi hitta lösningar och genomföra de nödvändiga reformer som krävs för att ta vara på den tillgång som invandingen innebär såväl kulturellt som ekonomiskt. I dagens DN finns en debattartikel från Institutet för framtidspolitiska studier som beskriver invandringens betydelse för vår framtida välfärd. Mot bakgrund av gårdagens debattinlägg från Moderaterna som jag tidigare kommenterat nedan känns det som om migrations och integrationsfrågorna nu börjat få det utrymme de förtjänar i den politiska debatten - detta är i grunden mycket positivt och förhoppningsvis kan en öppen debatt även bidra till att slå hål på en del av de myter som sprids av olika mer eller mindre uttalat rasistiska politiska debattörer inom exempelvis SD.

Att jobb är vägen till en fungerande integrationsprocess och minskat utanförskap är alla överens om - vad som nu krävs är att Alliansregeringen tar krafttag för att främja jobb och företgande för alla oavsett geografisk eller etnisk bakgrund. Här finns mycket att göra efter årtionden av passiviserande bidragspolitik!

Läs även dagens inlägg från Gayglobetrotter som återigen briljerar med strålande inlägg.

8/26/2008

Fel fokus hos Billström....

...återigen kanske man kan säga eftersom han konsekvent verkar välja fel spår i debatten kring svensk migrationspolitik. Han har nog egentligen rätt i sak när det gäller vikten av att komma i arbete etc. men formuleringarna i dagens debattinlägg i DN (samt SvD , Sydsvenskan och Aftonbladet) riskerar nog snarare att spä på fördommar än lösa några problem. Jag har skrivit enflertal inlägg under etiketten invandring och tillväxt där jag tidigare kritiserat de tongångar som nu Billström återigen gör sig till tolk för. Jag vill istället hävda att dagens problem med utanförskap i första hand beror på ett inhemsk svenskt systemfel (vilket skapats genom mångårigt socialdemokratiskt styre där den enskilde individens egen drivkraft förkvävts till förmån för kollektivistiska välfärdslösningar och passiviserande bidragssytem). Problemet kärna är inte att personer från andra länder av olika anledningar vill bostätta sig här. Problemet är att vi alla likt självgoda socialdemokrater sitter fast i en föreställning av vår egen förträfflighet där vi effektivt stänger ute alla personer som inte är som vi (dvs. kvasisossar) eller som (gud förbjude) har egna ambitioner och vägrar sjunga kollektivismens lov.

Varför inte ge den enskilde individen en chans att utvecklas och få utlopp för sin egen inneboende drivkraft istället för att tvinga in starka individer i den kollektivistiska formpressen där alla skall bli lika och dessutom i det närmaste tvingas bli beroende av offentliga allmosor - vilket på ett effektivt sätt säkrar den socialdemokratiska maktbasen...

Vi behöver ett värderingsskifte i Sverige där vi tydligare hyllar den enskilde individens kreativitet och framåtanda och ifrågasätter den inskränkta självgodhet och jantelag som vi blivit matade med under hela efterkrigstiden!

För en god kommentar till varför Billströms utspel är både felaktigt och kontraproduktivt om man vill minska utanförskapet rekommenderar jag Gayglobetrotters blogg samt ett besök hos Helen Törnqvist

8/21/2008

Änligen en kursändring om FRA!

Vi är inte hemma än i denna fråga och mycket debatt återstår både utom och inom partiet men dagens utspel från en enig riksdagsgrupp visar ändå på att man lyssnat på den interna kritiken och är beredd att delvis ompröva tidigare beslut. Detta är givetvis mycket glädjande. Centerpartiet har nu en stor möjlighet att bli det parti som både visar att man har en förståelse för behovet av signalspaning samtidigt som vi aktivt tar ställning mot integritetskränkande massavlyssning. Centerpartiet har kommit en god bit på väg i sitt interna arbete i denna fråga och vi kan nu bli en välkommen röst i den allmänna debatten där vi visar på lösningar istället för att endast måla in oss i det ena eller andra hörnet och ge efter för allt för förenklade problembeskrivningar i jakt på att plocka politiska poäng. Denna fråga är viktigare än så och kräver en mer nyanserad debatt där vi fokuserar på vad som är tekniskt möjligt, vilken typ av signalspaning/underrättelseverksamhet som krävs för att skydda svenska intressen och hur vi bäst garanterar skyddet för den personliga integriteten. Här finns många frågor som behöver analyseras ytterligare och jag hoppas att Centerpartiet kan vara ledande i denna process. Personligen kommer jag särskilt att slå vakt om just integritetsskyddet där Centerpariets stämmobeslut och öppenhetsmanifestet samt partiets tydliga ställningstagande för införandet av en författningsdomstol är mina huvudsakliga utgångspunkter i diskussionen.

Läs mer om dagen utspel i DN, SvD

Uppdatering läs även gärna följande inlägg som lyfter några olika perspektiv väl värda att beakta: SvD-artikel, Per Ankersjö, Erik Hultin, Magnus Andersson, HAX, Stefan Tornberg, Helen Törnqvist och Mårten Schultz

Läs även; DN, Liberala Misantropen och Fritänk samt nu senast dessutom några ytterligare bra kommentarer från Dexion, Gustav Andersson och en skiss över förslaget hos Erik Hultin.

Och så även ett uttalande på Centerpartiets hemsida samt en uppdaterad inbudan inför kommande hearing.

7/22/2008

7/18/2008

Semester!

Nu är det tid för semester efter en intensiv vår både på jobbet, i stadsdelsnämnden och på övriga förtroendeposter inom Centerpartiet och Röda Korset. Åter och utvilad i mitten av Augusti.

Läs gärna partisekreterare Anders Flankings sommabrev där han återigen tar upp frågan om tydligare integritetsskydd i grundlagen och behovet av en författningsdomstol. Han berättar även att den interna diskussionen kring FRA-frågan pågår - så det blir nog lite politisk diskussion (via telefon från Skottland) även under semestern...

7/17/2008

I rest my case....

I ett reportage i kvällens Rapport avslöjas att FRA tvärtemot vad man tidigare hävdat ägnat sig åt att övervaka vanliga svenskar....

Det finns med andra ord inte mycket att tillägga. Om alliansregeringen inte backar nu så är de liberala värderingarna döda och vi kommer alla att få leva som förkrympna och stympade smygsossar under överskådlig tid framöver...

Tidigare inlägg kring FRA hitar du här.

Jag drar mig även till minnes mitt ganska naiva inlägg i SvD (18/1 2007) som jag skrev när frågan om avlyssning/signalspaning återigen började röra på sig efter maktskiftet:

Begrav Bodströms idéer om övervakning

Det nygamla förslagen att tillåta militär avlyssning m.m. visar på en farlig utveckling som i förlängningen utgör ett hot mot själva kärnan i den liberala demokratin. Skyddet för den enskildes integritet och grundläggande mänskliga rättigheter riskerar på sikt att urholkas till en tom kuliss och vi inte förmår vända denna utveckling mot ett genomkontrollerat samhälle. Alliansregeringen gick till val på frågan om större frihet för medborgarna och en tro på den enskilda individens förmåga så låt oss därför en gång för alla begrava Bodströms tankar om en sovjetisk övervakningsstat med militära och polisiära parallellstrukturer.

Oscar Fredriksson (c)

7/16/2008

Författningsdomstol skyddar även mot SD

Som framgått av tidigare blogginlägg är jag en stark förespråkare för införandet av en författningsdomstol och ett tydligare rättighetsskydd i grundlagen, Jag tycker det är i det närmaste pinsamt att vi idag tvingas gå omvägen via Europadomstolen för att försvara skyddet för våra fri och rättigheter. Att Maud Olofsson lyfte frågan om införandet av en författningsdomstol i sitt tal i Almedalen vilket sedan följdes upp med en debattartikel i GP tyder på att det finns en vilja inom partiet att starkare driva denna fråga (talet finns live samt i utskrift Centerpartiet.se).

Ytterligare kommentarer finns även hos Johan Hedin, Dick Erixon, Den Liberala Misantropen och Per Ankersjö.

Läs också gärna vad Bengt Silfverstrand (s) tycker om införandet av en författningsdomstol, han ger en ganska rak och tydlig bild av varför socialdemokratin är emot införandet av en författningsdomstol och han är dessutom även emot en självständig riksbank och en självständig riksrevision eftersom de begränsar det politiska handlingsutrymmet...

Tyvärr är hans åsikter inte så extrema som man kan tro eftersom S snarare vill öka den politiska makten än införa ytterligare maktdelning. Vad man dock bör hålla i minnet är att politiska vindar kan svänga fort och om SD blåser in i riksdagen på samma sätt som Ny demokrati gjorde på sin tid kanske det inte vore så dumt med en författningsdomstol trots allt...

Införandet av en författningsdomstol och ett starkare rättighetsskydd i grundlagen är ett ett avgörande skäl till att jag kommer att kämpa vidare för borgerlig valseger även 2010 men då måste först alliansregeringen backa i FRA-frågan!

Uppdatering:
Fp hakar nu på Centerpartiets modell med att föra en dialog med sina interna FRA-kritiker, detta är bra och nu behövs denna insikt också inom Moderaterna och Kd så kanske vi äntligen kan förpassa detta historiska felbeslut till en sedelärande anekdot istället för att med en dåres envishet försvara det oförsvarbara, låt S själva ta ansvar för detta förslag till massövervakning vilket andas mer socialism än liberalism!

Uppdatering 2:
Några ytterligare länkar rörande senaste opinionsundersökningen och hur man vill undvika en regering som är beroende av SD finns här, här, här samt lite ytterligre kritik av FRA

7/15/2008

Faktagranska SD:s argument

Efter att under ganska lång tid ha debatterat med SD-anhängare på olika bloggar och även lyssnat till SD:s argumentation är jag övertygad om att vi behöver fler pålästa politiker och journalister som tar debatten med detta i grunden rasistiska parti som försöker måla över den gamla unkna BSS-retoriken med lite hederlig socialdemokratisk folkhemsromantik. SD är i full färd med att positionera sig som ett parti som står för en allmän och gemytlig form av nationalistisk folkhemsrasism där man kan hylla svenskheten och dessutom profitera på det missnöje som finns med årtionden av misslyckad integrationspolitik för vilken övriga partier bär ett tungt ansvar, och tyvärr har inte Nyamko Sabuni lyckats vända trenden utan framstår i det närmaste som lika handfallen som Mona Sahlin var på sin tid som integrationsminister. Att byta ut en dålig politik mot en annan är dock inte någon lösning vilket jag skrivit om här.

Precis som Paulina Neuding skriver i dagens SvD behövs därför att man tar debatten med SD på allvar. Sanna Rayman tog också tillfället att samtal med några SD-anhängare i Almedalen vilket tyder på en insikt om att partiet behöver bevakas på ett mer professionellt sätt. En professionell jounalistisk och politisk bevakning kräver dock att man är väl förberedd och inläst på var partiet står i olika frågor och kan ställa konkreta följdfrågor till olika påståenden. Att endast gå till attack mot de åsikter som framförs och avspisa SD-anhängare som obegåvade och okunniga är tveksamt, både ur ett journalistiskt och ett politisk perspektiv. Det är dessutom kontraproduktivt eftersom SD har allt att vinna på denna typ av grunda diskussioner som passar deras agitatoriska stil med svepande argument och allmänna uttalanden och generaliseringar vilka ofta refereras till som "allmänna sanningar". Låt därför Jimmi Åkesson och andra SD-representanter tala till punkt och be dem även utveckla sina argument och sina tankar om vilket samhälle de vill skapa, detta ger möjlighet till en mycket mer intressant granskning av deras underliggande ideologi och det bristande faktaunderlag som finns för deras svepande argumentation. Godta inte deras påståenden utan begär konkreta exempel och sist men inte minst VAR PÅLÄST i de frågor som skall diskuteras eftersom de oftast har många och svepande känsloargument snarare än "hard facts" och i de fall de hänvisar till utredningar och forskning så vara noga med att kolla upp deras källhänvisningar eftersom de har en tendens att ge hänvisningar som vid en närmare granskning inte alls stödjer deras argumentation...men om man inte är påläst blir det svårt att avslöja detta och deras påståenden får då i värsta fall stå oemotsagda. Jag har skrivit en del om SD bl.a. på denna blogg och några olika länkar finns via etiketten nedan eller genom att klicka här.

PS/ En av mina favoritartiklar om SD tar upp frågan om att leva på bidrag...och där finns enligt artikeln en stor överrepresentation av just SD-politiker....läs mer här. /DS

PPS/ Missa inte heller denna intervju med SD:s Per Björklund som finns i tidningen Arbetarens reportageserie om SD. Mycket nöje!/DS

7/14/2008

Centerpartiet på rätt spår?

Efter som flertalet inlägg de senaste veckorna handlat om FRA och centerpartiets hållning i integritetsfrågor är det inte utan en viss tillfredsställelse som jag kan konstatera att det börjar hända saker på alla nivåer inom partiet. Samtidigt gör ett antal tunga folkpartister ett intressant utspel i DN där regeringen uppmanas att lyssna till kritiken och Sofia Nerbrand har en kritisk kolumn i SvD som sammanfattar läget.

Mot bakgrund av att centerpartiets partiledning genom partisekreterare Anders Flanking m.fl. redan från början valde att ta till sig av den interna kritiken och aktivt medverkade till att bjudan till samtal tror jag att vi redan kommit en bit på väg. Nu återstår bara en hård debatt kring avvägningen mellan behovet av underrättelseverksamhet i form av signalspaning och skyddet för den personliga integriteten, men denna typ av integritetsdebatt mår vi nog bara bra av!

Läs även dessa länkar för fler kommentarer och rapportering kring integritetsdiskussionen inom centerpartiet Expressen, Expressen, Sydsvenskan, DN, SvD, Per Ankersjö, Liberala Misantropen, Magnus Andersson, Johan Hedin, Lake, Erik Hultin, Laszlo Varga, Magnus Persson och Kungsholmscentern

7/11/2008

FRA, IB och den ryska naiviteten...

Nej, jag tror inte att syftet med FRA är att bygga upp ett nytt IB men Hanne Kjöller har en intressant krönika på ämnet i DN. Den alltid stridbare Wilhelm Agrell har även intervjuats i Sydsvenskan och DN där han nu som tidigare är tydlig med varför FRA behövs och vad som är syftet med verksamheten, men som professor i underrättelseanalys så är han nog att anse som part i målet.

Vidare kan det nog knappast ansens som en nyhet att signalspaningen till stor del är riktad mot Ryssland, i varje fall inte för ryssarna.

Läs även Johan Hedins inlägg om att det är vi som måste skyddas mot övervakning från andra länder, detta är ett mycket viktigt perspektiv som inte riktigt kommit fram under debatten. Denna fråga berörs även i artiklarna ovan där Agrell för sin del förespråkar ökad svensk övervakning för att minska den amerikanska övervakningen...

Debatten kring FRA har på ett förtjänstfullt sätt lyckats illustrera den målkonflikt mellan kontroll och frihet som finns i alla moderna liberala demokratier. Om regeringen i en modern liberal demokrati argumenterar för att de mänskliga rättigheterna inte alltid måste beaktas och låter dessa stå tillbaka med motiveringen att det finns andra hänsyn som går före kan detta leda till en farlig utveckling (vilket vi redan sett resultatet av för de svensksomalier som drabbades av de åtgärder som infördes till följd av det s.k. kriget mot terrorismen). Argumentationen att det är berättigat för de goda att inskränka grundläggande mänskliga rättigheter i syfte att bekämpa de onda för in diskussionen på ett sluttande plan. Om man godtar denna argumentation blir det fritt fram och helt legitimt för varje stat som anser sig representera det goda att bortse från mänskliga rättigheter för att tillgodose andra intressen. Detta är själva pudelns kärna eftersom det är i konfliktsituationer mellan motstående intressen som respekten för de mänskliga rättigheterna, som exempelvis yttrandefriheten och rätten till personlig integritet, blir extra viktig för ett land och en regering som söker medborgarnas och omvärldens respekt. Att vid en intressekonflikt falla tillbaka på de grundläggande mänskliga rättigheterna och bedöma skyddet för den enskilde utifrån dessa rättigheter snarare än att regelmässigt låta andra intressen väga över är en moralisk, om än inte alltid juridisk, skyldighet för varje liberal demokrati.

7/09/2008

Europaparlamentariker Lena Ek gillar inte övervakning

Nedan återges den text som finns på hennes hemsida. Tänkvärda ord i med tanke på den pågående FRA-debatten.

"Vi är på väg alldeles snett när det gäller den allt tilltagande övervakningen av europeiska medborgare. Rädsla för terrorism och andra svåra brott tillsammans med nya tekniska möjligheter har fört oss in på en väg mot ett allt mindre fritt samhälle. Det är viktigt att vi inte låter oss ryckas med i en allmän hysteri kring de ökade hoten, utan håller huvudet kallt och tänker efter hur saker och ting egentligen hänger ihop.Enkla lösningar på svåra problem medför ofelbart negativa bieffekter. Det är ingen självklarhet att de nya övervakningssystemen minskar brottsligheten signifikant. Yrkeskriminella har en osviklig förmåga att anpassa sig och hitta nya sätt att kommunicera som ligger utanför övervakningssystemens kapacitet. Däremot ökar riskerna för en ny brottslighet. Tänk om en person som arbetar med övervakningsregistren hamnar i ekonomisk knipa och gör sig beroende av sådana som mer än gärna vill lägga vantarna på personlig och potentiellt skadlig information om någon! Det handlar också om hur vi ser på människor och samhället. Äger människorna staten eller äger staten människorna? Vilken rätt kan staten ta sig när det gäller att inskränka medborgarnas integritet? Vilken rätt har vi som enskilda individer till en privat sfär?"

Mycket välformulerat av Lena, särskilt avslutningen som betonar hur vi som liberaler måste stå upp för att värna den enskildes rätt gentemot statliga övergrepp. Det är bl.a. därför som kraven på att stärka grundlagen och inträtta en författningsdomstol är så välkomna i debatten!

Läs även fler aktuella inlägg av Stureplanscentern i SvD samt i bloggosfären Dexion, Erik Hultin, Lake, Den Liberala Misantropen, Per Ankersjö, Magnus Persson och Magnus Andersson.

7/08/2008

Krav på författningsdomstol i GP

Igår krävde Maud Olofsson vid sitt tal i Almedalen starkare integritetsskydd i grundlagen samt inrättandet av en författningsdomstol och idag finns en debattartikel på samma tema i GP där man även öppnar upp för en omprövning av FRA-lagen i ljuset av EU-domstolens dom. Jag är alltjämt kritisk till hur partiet hanterat FRA-frågan men nog börjar det kännas som om man lyssnat till den interna opinionen och är beredd att ompröva sitt tidigare ställningstagande och dessutom avser att flytta fram positionerna ytterligare vad gäller skyddet för den personliga integriteten. Fortsätt i denna riktning!

Läs även Lake, Dexion, Magnus Andersson, Magnus Persson och Erik Hultin

7/07/2008

Centerpartiet kräver författningsdomstol!

Maud talade ikväll i Almedalen (DN, Almedalsbloggen och SvD)och krävde bl.a. införande av en författningsdomstol och starkare skydd för den personliga integriteten. Detta är ett steg på rätt väg som jag tidigare skrivt om här och här. Talet finns live samt i utskrift Centerpartiet.se

Ytterligare kommentarer finns även hos Dick Erixon, Den Liberala Misantropen och Per Ankersjö.

När det gäller hanteringen av FRA-frågan så finns här en SvD artikel samt intressanta inlägg av Magnus Andersson och Henrik Sjöholm.

Vid sidan av utspelet om inrättandet av en författningsdomstol fanns det även några intressanta miljöutspel på agendan, bland annat satsningen på att utveckla en ny generation hybridbilar tillsammans med USA och Volvo. Läs mer om detta hos Johan Hedin.

7/06/2008

Rasism är ingen lösning!

Jag har skrivit en hel del blogginlägg på detta ämne tidigare både här på denna blogg och tidigare här på Kungsholmscenterns blogg. Ett av mina tidigare inlägg i denna fråga är detta som genererade närmare 100 kommentarer, varav en stor andel med tydligt rasistiska undertoner.

I dagens DN finns en artikel samt även en ledare på ämnet och nedan följer en kort sammanställning av några tidigare inlägg rörande den kollektivistiska bidragspolitik som utgör ett av grundproblemet i den misslyckade svenska integrationspolitiken.

Invandringen utgör en fantastisk möjlighet för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Att personer från andra länder genom utbildning, anställning eller eget företagande är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden är i grunden positivt och vi borde därför välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige vilket jag även tidigare skrivit om i Dagens Samhälle samt i min krönika på Politikerbloggen

Här finns även anledning att betona behovet av politisk handling för att skapa en bättre fungerande integrationsprocess med fokus på egenförsörjning vilket jag bl.a. skrivit om i inläggen: (S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt Alliansregeringen rör sig i rätt riktning! Invandringen är en tillgång! Håll inte fast vid den gamla regeringens politik! Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige! Behöver Sverige världen?

Att S krampaktigt håller fast vid sin kollektivistiska bidragsfundamentalism istället för att genomföra reformer som ger den enskilde individen mer makt över sin egen vardag är även en politik som på många plan sammanfaller med SD:s främlingsfientliga folkhemsromantik. Mer om S bidragsfundamentalism finns här, här, här och här. Varför inte enklare regler och lägre skatter istället för ökade bidrag? För såväl S som SD är detta givetvis en fråga om makt. Fria individer som inte har behov av offentliga bidrag får även en större makt över sin egen vardag och detta kommer knappast att gynna dessa partier som inte gärna ser en utveckling mot friare mer ifrågasättande medborgare. Tvärtom när man i sitt innersta en förhoppning om att så långt det går bevara, och gärna ytterligare öka, statens makt över den enskilde individen.

Efter att under lång tid ha argumenterat för en reformerad och mer liberal migrationspolitik är jag givetvis mycket nöjd med att alliansregeringen och miljöpartiet kommit överens i denna viktiga profilfråga DN-debatt. Överenskommelsen ligger i linje med de ställningstagande som Centerpartiet tog vid sin senaste stämma hösten 2007 och är ett välkommet steg i rikting mot en ny och öppnare migrationspolitik. LO och Socialdemokraterna är dock alltjämt kritiska men det verkar som om även vänsterpartiet är med på att underlätta för arbetskraftsinvandring även om deras talesperson Kalle Larsson sade i morgon-tv med anledning av förslaget: Det gör mig orolig. Ska nu arbetsgivarna få bestämma vilka personer de ska anställa? Tydligare än så kan nog inte vänsteroppositionens inställning till företagande beskrivas.

UPPDATERING
Folkpartiet och regeringens osynligaste minister Nyamko Sabuni verkar nu ha insett behovet av att agera i integrationspolitiken och skriver idag på DN-debatt, ett välkommet initiativ men det behövs mer handlingskraft än ett debattinlägg från ansvarig minister för att alliansregeringen skall kunna bryta den långa period av politisk oförmåga som präglar detta politikområde, här kan man givetvis skylla på att Mona Sahlin varit ansvarig för att integrationspolitiken försummats under tidigare regeringar men detta är ju inget nytt! Nu krävs handlingskraft och här måste vi i Centerpartiet se till att sätta tydlig press på regeringen och Nyamko Sabuni att åstadkomma resultat!

7/05/2008

Kungsholmscentern och skyddet för den personliga integriteten

Som ordförande för Kungsholmscentern har jag svårt att förstå den kritik som riktas mot bl.a. Centeruppropet att man borde ha agerat tidigare vad gäller beslutet om signalspaning/avlyssning som fattades den 18 juni. Vi är många medlemmar, avdelningar och partidistrikt som under lång tid tagit tydlig ställning i integritetsfrågor och Centeruppropet är nog snarast att beteckna som en motreaktion till att man nu avviker från den ideologiska riktning som vi alla trodde att vi var enade kring, inte minst mot bakgrund av diskussionen vid den senaste partistämman. Läs gärna detta inlägg på Kungsholmscenterns blogg som ger en historisk tillbakablick till stämman 2007. Länken till stämmobesluten rörande skyddet för den personliga integriteten finns här och den som läst tidigare postningar kring mitt medlemsinitiativ kan tydligt se att jag knyckt texten direkt från stämmobeslutet. Tyvärr har jag ännu inte fått något svar men jag skall läsa detta med intresse när det kommer...

Jag drar mig även till minnes ett inlägg i SvD (18/1 2007) som jag skrev när frågan om avlyssning/signalspaning återigen började röra på sig efter maktskiftet:

Begrav Bodströms idéer om övervakning

Det nygamla förslagen att tillåta militär avlyssning m.m. visar på en farlig utveckling som i förlängningen utgör ett hot mot själva kärnan i den liberala demokratin. Skyddet för den enskildes integritet och grundläggande mänskliga rättigheter riskerar på sikt att urholkas till en tom kuliss och vi inte förmår vända denna utveckling mot ett genomkontrollerat samhälle. Alliansregeringen gick till val på frågan om större frihet för medborgarna och en tro på den enskilda individens förmåga så låt oss därför en gång för alla begrava Bodströms tankar om en sovjetisk övervakningsstat med militära och polisiära parallellstrukturer.

Oscar Fredriksson (c)
___________________

Några länkar till aktuella blogginlägg är Linander, Ankersjö, Dexion, Hultin, Lake, Misantropen, Magnus, Magnus och Bloggen Bent

7/03/2008

Frågor med anledning av Centerpartiets maratonchatt

Jag publicerade tidigare det inlägg som jag skickat in med anledning av Centerpartiets maratonchatt. Nu har jag fått svar med önskemål om mer preciserade frågor och har därför kompletterat mitt inlägg enligt följande:

1) Hur kommer Centerpartiet att agera för att säkerställa att det införs ett tillfredställande skydd för den personliga integriteten i grundlagen och att vi så snart som möjligt får en författningsdomstol som kan pröva lagstiftningens förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter?

2) Kommer en framtida författningsdomstol även att få möjlighet att upphäva redan befintlig lagstiftning om denna står i strid med grundläggande fri- och rättigheter enligt grundlagen och/eller Europakonventionen?

3) Hur kommer Centerpartiet att agera med tanke på Europadomstolens dom där Storbritannien fälldes för brott mot artikel 8 i Europakonventionen som en konsekvens av att man infört lagstiftning liknande den svenska FRA-lagen?

Centerpartiet lyssnade till kritiken mot FRA

Igår deltog jag vid mötet med företrädare för partiledningen och Centeruppropet där FRA-frågan och partiets hållning i integritetsfrågor diskuterades. Det rådde stor enighet om att Centerpartiet har ett särskilt ansvar för att leva upp till de högt ställda förväntningar som finns på partiet att stå upp som en stark försvarare för skyddet av den personliga integriteten, inte minst med tanke på de skrivningar som finns i vårt partiprogram och det öppenhetsmanifest som nyligen presenterats och den pågående diskussionen om öppenhet inom ramen för partiets framtidsdialog. Partiledningen har nu lovat att återkomma med ett svar. Vid mötet berördes även den dom från Europadomstolen som jag tidigare refererat till. Partisekreterarens kommentarer efter mötet finns här och några andra som bloggat och även länkat till rapportering i media är Den Liberala Misantropen och Lake

7/02/2008

Partiledningen bjuder in till dialog om FRA

Inom Stockholmscentern har vår ordförande Per Ankersjö tidigare öppnat upp för dialog kring FRA-beslutet och partiets hållning i integritetsfrågor. Nu har även partiledningen och riksdagsgruppen slagit in på denna väg och bjuder in till samtal med Centeruppropet samt anordnar även en öppen Maratonchatt imorgon från klockan 12 till 24. Den något krystade frågan som skall besvaras är Hur kan Centerpartiet vara ett liberalt parti och ändå rösta för FRA? Det går även bra att skicka mail i förväg och nedan finns det inlägg som jag skickade tidigare idag och som förhoppningsvis kommer upp under morgondagens chatt:

Hej Annie, Anders och Roger m.fl.

Grundlagsutredningen har belyst frågan om inrättandet av en författningsdomstol och personligen anser jag att detta vore välkommet för att stärka skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. För att en författningsdomstol skall kunna utöva en effektiv kontroll över att olika former av lagstiftning inte inskränker den enskildes fri- och rättigheter krävs dock även en reformerad grundlag som tydligare försvarar dessa värden. Här finns nu en möjlighet att ta ett tydligt initiativ i denna fråga och driva på för inrättandet av en författningsdomstol och en skärpning av grundlagen vad gäller skyddet för den enskildes fri- och rättigheter. Här kan då särskilt betonas behovet av tydligare skrivningar vad rör skyddet för den personliga integriteten. Här finns en viktig uppgift för Centerpartiet att vara drivande i detta arbete!

Mitt svar på frågan därför följande: Det skall givetvis vara tillåtet med vissa former av signalspaning och underrättelseverksamhet men detta kräver då att det även finns ett starkt rättighettsskydd för den enskildes fri- och rättigheter. Inrättandet av en författningsdomstol och en skärpning av grundlagen utgör exempel på den integritetsskyddande "infrastruktur" som måste finnas på plats för att kunna försvara den enskildes fri- och rättigheter mot andra motstående intressen. Centerpartiet kan vara för viss grad av övervakning och kontroll under förutsättning att man samtidigt är tydligt drivande i frågan om starkare skrivningar i grundlagen till skydd för den enskildes integritet och inrättandet av en författningsdomstol.

Länk till rapporten från grundlagsutredningens expertgrupp
http://www.grundlag.se/upload/Normkontrollgrupp%20rapport.pdf

Mvh
Oscar Fredriksson
Stockholm
_____________________

Uppdatering:
Snappade just upp några intressanta postningar som visa på betydelsen av starka domstolar som kan försvara individens rätt Falkvinge, Bloggen Bent och Liberala Misantropen. Jag skall undersöka detta närmare eftersom det onekligen verkar mycket intressant...

Var finns alla humanistiska humorister idag?

Mitt i FRA-debattens svallvågor känner jag en saknad efter den knivskarpa samhällskritik som Tage Danielsson m.fl. kunde leverera i form av små utsökta humoristiska nålstick mot överheten.

Särskilt detta alster känns alltjämt synnerligen aktuellt...

Datorerna tänker ju fort, rätt och bra och ger våra hjärnor all hjälp de vill ha.
Men plötsligt, på något förunderligt vis, blir datorn i stället en jättepolis.
Dess hjärna har blivit identisk med statens, dess tankar fientliga som byråkratens.
Den hatar tillbaks om du hatar den. Den tyr sig till husse som matar den.
Datorerna är byråkraternas hundar som snokar, bevakar och aldrig blundar.
Så trots att datorerna tänker så rätt så tänker de fel, på nåt underligt sätt.
De matas som hundar av hundarnas herrar med herrarnas fel, som de blixtsnabbt förvärrar.
De tänker som herrar, kristallklart och kallt. Sån herre, sån hund. Och det värsta av allt:
Hur storvulna planer de än mäktar välva ifrågasätter de aldrig sig själva.


Nägra ord som manar till eftertanke!

6/30/2008

Behövs FRA?

Det finns alla anledning att vara kritisk mot alliansregeringens hantering av FRA-frågan och här måste vi som centepartister nu driva på vårt parti inför arbetet med den proposition rörande FRA som skall tas fram under hösten. Inför detta arbete finns också anledning att ställa frågan vad FRA har sysslat med hittills och vad vill vi att de ska göra i framtiden? Kanske verksamheten i sin helhet borde ligga hos någon annan myndighet med bättre insyn och tydligare koppling till brottsbekämpande verksamhet?

Dessa frågor måste vi med gemensamma krafter se till att lyfta inför höstens propositionsarbete. Dessutom måste vi slå vakt om skyddet för den personliga integriteten även i andra frågor som exempelvis övervakningskameror, buggning och användningen av sjukvårdens DNA-register mm. Hur det kan gå annars blir obehagligt tydlig om man läser Bloggen Bents läsvärda inlägg baserat på en verklig händelse...

Vi behöver dra en tydlig gräns mellan vad som kan tillåtas med stöd av säkerhetsmässiga eller brottsbekämpande överväganden och vad som inte kan tillåtas med hänsyn till skyddet för den personliga integriteten. Här kan det eventuellt finnas anledning att ta fasta på förslaget om ett särskilt grundlagsskydd vilket bl.a. Erik Hultin från Centeruppropet lyfte i dagens "morgonsoffa" i TV4 när han debatterade FRA med Anders Flanking.

Öppenhet och tydlighet kring våra ställningstaganden i dessa frågor är ett måste om vi vill leva upp till de ideologiska ställningstaganden rörande skyddet för den personliga integriteten som vi enades kring vid stämman 2007.

Jag har även skrivit om detta här och här samt på Kungsholmscenterns blogg här och här.

Läs även några aktuella kommentarer hos Erik Hultin, Bloggen Bent, Lake, Dexion, Stureplanscentern, PL&C samt Per Ankersjö som lovat att svara på alla synpunkter personligen vilket varit ett grannlaga arbete. Och då skall man särskilt hålla i minnet att vi inom Stockholmscentern tagit tydligt ställning mot denna typ av inskräningar i den personliga integriteten och alltjämt står fast vid detta!

6/24/2008

Ännu inget svar på mitt medlemsinitiativ...

...men jag väntar givetvis med spänning. Inte minst för att texten är direkt tagen ur vårt stämmobeslut från 2007 och uttrycker därigenom vad som är/borde vara partiets ståndpunkt i frågan om behovet av skydd för den personliga integriteten....

Här finn även länkar till ett tidigare inlägg i denna fråga på Kungsholmscenterns blogg samt inlägg från Per Ankersjö och Stureplanscentern som även länkar till ett flertal andra läsvärda bloggar som exempelvis Bloggen Bent, Henrik Sjöholm, Magnus Andersson, Bernvi, Laszlo, Lake, PL&C, Dexion och Gardebring m.fl.

6/12/2008

Integritetskränkande avlyssning

På uppmaning av bl.a. Bloggen Bent har jag skickat in nedanstående medlemsinitiativ rörande riskerna med integritetskränkande lagstiftning. Jag har även kommenterat FRA-förslaget på Kungsholmscenterns blogg.

__________________

Medlemsinitiativ

Personlig integritet är en mänsklig rättighet

Aldrig tidigare har ett skydd av den personliga integriteten varit så viktigt som det är idag. I en tid av snabb teknologisk utveckling har det blivit viktigare att hitta verktyg för att bedöma hur långt civila och offentliga organ skall ges rätt att samla och behandla information om var och en av oss. Rätten till integritet, yttrandefrihet och rätten att granska det offentliga är grundläggande mänskliga rättigheter.
Ett samhälle byggs på rättigheter och skyldigheter, både för staten men också för medborgaren. En rätt för staten att kontrollera enskilda individer innebär också en skyldighet att hantera de uppgifter man behandlar på ett rättssäkert sätt. Det handlar också om en rätt för den enskilde att veta vilka uppgifter som samlas in. Den personliga integriteten är en mänsklig rättighet som enbart får inskränkas om det är godtagbart i ett demokratiskt samhälle.
Det är av stor vikt att beakta de faror som finns mot vårt samhälle, som har många dimensioner och ständigt byter skepnad. För att värja oss mot dessa samhällsfaror, överlåter medborgaren en del av rätten till insamling och behandling av integritetskänslig information till myndigheter. Detta förtroende från den enskildes sida måste dock följas av skyldighet om yttersta försiktighet från myndigheters sida. Det kan handla om små mängder av information om den enskilda människan som tillsammans och efter analys kan leda till kartläggning av beteende och vanor. Därför krävs det ett regelverk som säkerställer den personliga integriteten.
En del av integritetsbegreppet handlar om möjligheten att tillgodogöra sig information från olika källor. En press- och tryckfrihet, liksom yttrandefrihet lägger grunden för aktiva och deltagande medborgare, därför är det viktigt att individen själv får avgöra vilken typ av information och vilka informationskällor som ska ligga till grund för opinionsbildning.
Centerpartiet bör arbeta för ett öppet samhälle och ett stärkt integritetsskydd och ett konkret exempel på hur man kan omvandla detta i praktisk politik är att ta tydlig ställning mot förslaget om ökade möjligheter till integritetskränkande avlyssning.

Mvh
Oscar Fredriksson

_________________

Läs även några ytterlilgare inlägg på samma tema (listan delvis lånad från PL&C): Per Ankersjö, Magnus Andersson, Henrik Sjöholm, Lakes lakonismer, Sanna Rayman, SvD, Liberala Misantropen, Oscar Swartz, Janne Pettersson, Anna Troberg, Stationsvakt, Erik Laakso, Farmor Gun, WitchBitch, Mina Moderata Karameller, Som jag bäddar, Joakim Hörsing, dyslesbisk, brygubben, Kamferdroppar, projO, projO igen, Motpol, Röd Libertarian, Svensson, Drottningsylt, andra sidan, Skalleper, Björn Wadström, Christian Engström, Trottens betraktelser, Enligt min Humla, Anders Mildner, Henrik Alexandersson, HAX igen, Johan Ronström, Humblebee, The Real Mymlan, Isobel text och verkstad, Onsdag, Se till vänster där går en arab, Kost och hälsa, Pophöger, Nihao Kenny, Endemoniada, Esbati, Erik Hultin, Hanna Wagenius, Per Hellqvist, Tommy K Johansson, Caught in the Act, Loci.se, Biology and Politics och det finns många fler...

5/20/2008

Tydligare socialliberalt fokus inom C

Efter de senaste dagarnas intensiva debatt har centerpartiets ståndpunkt i frågan om vård för papperslösa förtydligats avsevärt. Oavsett om vi nu ser en omsvängning eller endast ett förtydligande av riksdagsgruppens ursprungliga ställningstagande så har debatten varit viktig för att tydliggöra vårt socialliberala hållning i denna fråga.

Några inlägg på detta tema finns hos Gustav, Annie , Per och Fredrik. Läs även inläggen på SVT-Opinion, centerpartiet.se och dagens debattartikel på SvD Brännpunkt vilken nog får ses som en eftergift för den massiva kritiken. Låt vara att det förslag som ligger endast slår fast vad som gällt under tidigare S-regeringar och att kommande utredning får ta ställning till debattens huvudfråga om rätten till vård. Det har dock varit viktigt att redan i detta skede tydligt markera behovet av att snarast lösa vårdfrågan och även säkerställa att det finns ett tydligt sociallilberalt individfokus i utredningsdirektiven. Jag tror att den gångna veckans debatt var nödvändig för att driva på detta arbete och att vi nu förhoppningsvis inom en snar framtid kan få ett nytt regelverk på plats, tills dess förlitar jag mig på att våra kloka landstingspolitiker tar sitt ansvar och säkerställer en god tillgång till vård för denna utsatta grupp människor.

5/19/2008

C-politiker stödjer vård för papperslösa

Precis hemkommen från Oslo där jag träffat reprsentanter från Röda Korsets i samtliga nordiska länder, och bl.a. talat om situationen för papperslösa, kan jag konstatera att trycket ökar i denna fråga. Läs om gårdagens manifestation samt dagens debattinlägg i SvD och det öppna brev som skickats till partiets riksdagsgrupp.

Viktigast av allt i denna fråga är att inte låta sig dras med i den främlingsfientliga retorik som Göran Persson använde sig av när han ville införa övergångsregler för nya EU-länder för att "skydda oss mot social turism". Då var det C och Maud som stod upp för våra liberala värderingar och tog strid mot Perssons ställningstagande. Det vore därför pinsamt om vi nu skulle gå på Göran Perssons linje i frågan om papperslösa. Det finns inget stöd för att det skulle innebära några stora kostnader att erbjuda vård för papperslösa. Argumentet att man kan neka dessa människor vård eftersom de befinner sig i Sverige utan tillstånd är skrämmande i sin totala omänsklighet och inte i linje med partiets socialliberala ideologi. Frågan om att ge papperslösa människor rätt till vård är inte en fråga om ekonomi utan en fråga om människosyn! Som jag läser partiets program och ideologiska ställningstaganden så borde vi vara entydiga förespråkare för att erbjuda stöd till dessa utsatta människor.

Läs mer hos: Magnus Andersson Jesper Overeem Per Ankersjö Johan Pettersson Hanna Wagenius Nermin Maria Bunyemen Magnus Persson och Bloggen Bent samt en krönika av Bassem Nasr som är ordförande i Malmö.

Uppdatering 21.56: Nu finns två inlägg om vård för papperslösaCenterpartiet.se samt ett inlägg på siten för Framtidsdialogen. Landstingsrådet Gustav Andersson har även skrivt ett längre blogginlägg i frågan.

Notera även att Johan Linander (riksdagsledamot och talesman i justitiefrågor) gör ett mycket bra och tydligt ställningstagande i sitt inlägg rörande de personer som idag bor och arbetar i Sverige utan uppehållstillstånd.

5/11/2008

Papperslösa är också människor

Maciej Zaremba är en mycket skarp debattör som går från klarhet till klarhet, vi minns alla hans uppmärksammade reportageserier Den polske rörmokaren och Först kränkt vinner. I dagens DN sätter han fingret på hur vi ser på rätten till vård för personer från andra länder som lever gömda och utan papper i vårt land och vad detta säger om vår människosyn.

Som ordförande och verksamhetsledare inom Röda Korsets Flyktingcenter har jag under ett flertal år arbetat med att informera och skapa opinion kring situationen för dem som lever gömda och utan papper i det svenska samhället. Vid flyktingcentret bedrivs även sedan flera år tillbaka vårdförmedling för papperslösa för att säkerställa tillgången till sjukvård för denna utsatta grupp. Röda Korset har även på central nivå i likhet med FN:s rapportör Paul Hunt tydligt kritiserat både den tidigare och den nuvarande regeringen för sin hållning i denna fråga. Det förslag som nu presenteras verkar på avgörande punkter ligga helt i linje med det förslag migrationsminister Holmberg och en tidigare socialdemokratiska regeringen arbetade med. Enligt min mening vore det bättre om migrationsminister Billström fortsatte den redan påbörjade liberaliseringen och humaniseringen av svensk migrationspolitik istället för att jobba vidare på ett förslag som man ärvt från sin företrädare....

Jag har tidigare i ett flertal inlägg kritiserat regeringens hållning när det gäller inställningen till de människor som idag lever i Sverige utan uppehållstillstånd och även på Stureplanscenters blogg har Johan Hedin uttryckt skarp kritik. Jag hoppas att centerpartiet nu står upp för att värna alla människors lika värde och en gång för alla och förpassar Holmberg/Billström-förslaget till papperskorgen. Ett flertal landsting har redan på eget initiativ börjat diskutera vårdfrågan och även infört riktlinjer för att garantera rätten till sjukvård för dessa utsatta människor. Detta är givetvis ett steg i rätt riktning men varför kan inte regeringen släppa den gamla sossepolitiken och ta ytterligare ett steg i liberal riktning och öppna en möjlighet för att ansöka om uppehållstillsånd för de männisor som idag lever och arbetar i vårt land utan tillgång till samhällets skyddsnät.

Uppdatering: Gustav Andersson (c) som är landstingsråd här i Stockholm har i Dagens Medicin uttalat sitt stöd för att ge vård till papperslösa, heder åt Gustav för detta tydliga ställningstagande.

5/09/2008

Minskat stöd för främlingsfientlighet

I dagens DN rapporteras om en stadigt minskande främlingsfientlighet i det svenska samhället och att detta innebär att Sverigedemokraterna knappast kommer att få något inflytande inom svensk politik på sikt även om de likt Ny demokrati skulle lyckas ta sig in i riksdagen för en mandatperiod. Detta resultat är även ett tydligt svar till kommentaren från Mats Dagerlind under tidigare inlägg där SD spås en strålande framtid... Delta gärna i debatten inom detta ämne hos Stockholmscenterns ordförande Per Ankersjö

Om någon alltjämt skulle vilja hävda att SD inte bygger sin politik på rasism och främlingsfientlighet bifogas ett inlägg från DN-debatt som kan vara intressant att ta del av.

5/08/2008

Är Sverigedemokraterna rasister?

För dem som känner till partiets historia är svaret givet, för er som vill veta mer finns en kort sammanställning av partiets ursprung på wikipedia 1 och wikipedia 2 samt en redogörelse för partiets splittring och bildandet av Hembygdspartiet/KP. En presentation av en av partiets grundare och första ordförande efter bildandet 1988 finns här.

5/06/2008

Öppen debatt behövs!

Vi behöver en öppen debatt om invandrings-, migrations- och integrationsfrågor. Därför är Philippe Legrains debattartikel ett välkommet inslag, även om man inte delar alla hans slutsatser så visar han på ett annat perspektiv än det som brukar ange tonen i debatten kring invandringspolitiken. Det är även viktigt att lyfta fram och kritiskt granska alla olika åsikter och argument för att inte underblåsa främlingsfientlighet och rasism genom att undvika att konfrontera och belysa de problem som finns. Mats Bergstrand har intressanta inlägg på detta tema. Det viktiga är att tillåta en öppen debatt kring dessa frågor där varje debattör får utstå en kritisk ganskning. Min personliga ingång i denna fråga är att ökad invandring utgör en stor tillgång för Sverige och hela EU under förutsättning att vi skapar en bättre fungerande integrationsprocess med större fokus på jobb och företagande. Det är även mycket bra att regeringen nu tillsammans med Mp inför arbetskraftsinvandring. Detta gör att det skapas en möjlighet att komma till Sverige för att arbeta och kan även avlasta asylsystemet eftersom det nu skapas en ny möjlighet till att få uppehållstillstånd i Sverige, dvs man är inte längre tvingad att ansöka om asyl eller anhöriginvandring för att kunna få stanna i Sverige.

Det kan i detta sammanhang även poängteras att frihandel och fri rörlighet är ett i många avseenden avsevärt mycket effektivare sätt att gynna utvecklingen i fattiga länder eftersom handel och arbetskraftsmigration fungerar bättre än storskaliga biståndsprojekt. Bistånd bör i första hand vara avsett för akuthjälp. En långsiktig utveckling och ekonomisk tillväxt kan inte skapas på konstgjord väg utan måste växa fram underifrån, här kan då sk. remittances (återsändning av pengar) från personer som arbetar utomlands vara av avgörande betydelse för att bygga upp olika former av småskalig verksamhet på hemorten.

Läs även Johan Hedin och Johan LinanderFramtidsdialogen om öppenhet

4/29/2008

Framtidsdialog om öppenhet

Inom centerpartiet har vi i våra stämmobeslut tydligt tagit ställning för att vi tror på ett öppet samhälle och att vi behöver öka samarbetet över gränserna. Vi har även på ett tydligt sätt kopplat samman frågor som rör migration, integration, jobb och företagande vilket ger oss möjlighet till ett frontalangrepp på främlingsfientligheten var den än må visa sig. Nu öppnar vi även för en offentlig diskussion i dessa och övriga viktiga framtidsfrågor genom en särskild internetsajt som du finner på http://www.framtidsdialogen.se/

Att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning är givetvis en självklarhet och detta gäller såväl personer som är födda och uppväxta i Sverige som personer som väljer att flytta hit. Det kommer dock alltid att finnas personer som under längre eller kortare perioder behöver samhällets stöd för sin försörjning och det är därför viktigt att det även finns ett bra socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att varje individ behövs och kan göra en insats för att bygga upp och utveckla det svenska samhället, detta inte minst för personer från andra länder eftersom arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället. Det är enligt min mening hög tid att nu en gång för alla överge vänsteroppositionens bidragsfundamentalism och istället blicka framåt för att se hur vi kan skapa en bättre och mer human politik på detta område. Vad vi behöver istället för det destruktiva utspelen om invandringsstopp och tvångsförflyttning är en liberal integrations- och migrationspolitik som sätter den enskilde individen i centrum och skapar drivkrafter för jobb och företagande.

Vi måste byta fokus i migrationspolitiken för att bättre kunna ta tillvara den resurs som invandringen innebär. Här har alliansregeringen nu tagit ett steg i rätt riktning och öppnat upp för arbetskraftsinvandring. Människor som arbetar och försörjer sig i Sverige skall ha rätt till uppehållstillstånd så att de skyddas av svensk lagstiftning och kan kräva avtalsenliga arbetsvillkor och även får rätt till sjukvård. Antalet personer som lever som gömda och utan uppehållstillstånd i Sverige är en ökande grupp och det bästa sättet att hantera denna fråga är att ge dessa människor en möjlighet att bli en del av det svenska samhället.

Den demografiska utvecklingen i Sverige och hela Europa pekar på ett ökat behov av utländsk arbetskraft, inte minst på platser utanför storstadsregionerna där man idag har en negativ befolkningstillväxt så varför inte driva på för en ny regionalpolitik med fokus på arbete och egenförsörjning där man skapar möjligheter för utveckling och tillväxt i regioner där man redan idag ser problem med vikande befolkningsunderlag och efterfrågar en ökad inflyttning? Jag har även i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare argumenterat för ett bättre regionalt samarbete i dessa frågor.

Centerpartiets riksstämma valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor och i programmet kan man bl.a. läsa följande:
Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning. Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är alltså helt klart var Centerpartiet står i denna fråga. Och vem har egentligen störst behov av vem?

Se även min krönika på Politikerbloggen där jag går till angrepp den främlingsfientlighet som idag frodas i det svenska samhället. Är det inte hög tid att granska SD lite närmare?

Läs mer om öppenhet och förslaget om arbetskraftsinvandring hos Annie och Bloggen Bent