9/27/2008

Författningsdomstol är nästa steg

Dagens DN-ledare får mig att dra till minnes en diskussion kring pragmatism och skyddet för våra grundläggande mänskliga rättigheter där jag utgick från de resonemang som rättsfilosofen Ronald Dworkin framfört. Ronald Dworkin är i sin argumentation kritisk till de filosofiska och politiska strömningar som förespråkar en mer pragmatisk syn när det gäller respekten för den enskilde individens grundläggande rättigheter. Denna pragmatism kan exempelvis komma till uttryck i teorier vilka prioriterar nyttoaspekter framför individuella rättigheter, denna typ av argumentation förekommer inte endast inom akademiska kretsar utan är även ett inslag i den bredare samhällsdebatten. Bland såväl statsvetare som jurister, författare, politiker och filosofer m.fl. är det exempelvis inte alls ovanligt att man ibland förespråkar nyttomaximering, och detta då även som ett svar på juridiska och moraliska frågeställningar. Det förekommer även att domstolar använder sig av nyttoargument i sina motiveringar. Problemet är dock att en allt för stor fokusering på just nyttoaspekterna kan komma att innebära en relativisering av grundläggande mänskliga rättigheter. Man kan med stöd av ett allt för pragmatiskt förhållningssätt komma att välja bort respekten för vissa grundläggande rättigheter i syfte att nå ett av andra skäl mer önskvärt resultat. Här har vi därför all anledning att fortsätta att bevaka FRA-frågan och utformandet den specialdomstol som skall utgöra en garant för skyddet av vår personliga integritet. Regeringen har gått FRA-kritikerna till mötes och det gäller nu att ta fasta på de utfästelser som gjorts och se till att dessa utfästelser utmynnar i en tydlig lagstiftning. Här skulle jag därför återigen vilja förorda införandet av en från regeringen oberoende författningsdomstol. Eventuellt skulle då även den specialdomstol för granskning av FRA:s verksamhet som nu föreslås på sikt kunna bli en del av en mer oberoende författningssdomstol under riksdagen. Detta vore att ta ett verkligt krafttag i riktning mot att skapa ett starkare skydd för den personliga integriteten och vår grundläggande mänskliga rättigheter!

9/19/2008

Äntligen händer det saker på integrationsområdet!

Inom Ceterpartiet, i debatten och inte minst på denna blogg (och tidigare på Kungsholmscenterns Blogg) har jag under lång tid argumenterat för behovet av politisk handlingskraft inom integrationsområdet och nu börjar det äntligen att hända saker. Äntligen tar Alliansregeringen initiativet i integrationspolitiken och efter flera årtionden av passiviserande bidragspolitik och politisk handlingsförlamning börjar man arbeta med åtgärder inom detta försummade politikområde. Det är bra, mycket bra till och med! Många av åtgärderna är efterfrågade och välkomna men det behövs givetvis mer politisk handlingskraft och ytterligare åtgärder för att bättre kunna lösa dagens problem och se till att man nu äntligen börjar utnytja den stora potential som invandringen och det mångkulturella samhället innebär, inte minst ekonomiskt. Givetvis kommer SD m.fl. att skrika i högan sky över detta påstående men för er som inte har rasistglasögonen på kan jag tipsa om denna rapportsammanfattning som ger lite konkreta exempel. Vidare kommer säkert vänsteroppositionen att sin vana trogen att kritisera Alliansregeringen för att åtgärdera är både fel och otillräckliga, frågan är då vad de har att komma med istället och varför man inte tog tag i frågan under de senaste 12 år man suttit regeringsställning innan valet 2006...

Läs även Integrationsbloggen för fler inlägg kring svensk integrationspolitik

9/16/2008

FRA-förslaget vid vägs ände

Idag skriver några ytterligare outtröttliga Centerpartister på DN-debatt och kritiserar förslaget till FRA-lag, all heder åt dem att de orkar fortsätta driva på i denna ideologiskt viktiga fråga. Stockholmscenterns Per Ankersjö bjöd igår in till Hoppets demonstration där även Nätverket Borgerligt nej till FRA deltar och Magnus Andersson från CUF talar. Personligen har jag som aktiv inom Röda Korset reagerat kraftigt på de uttalanden från Carl Bildt som öppnade för att använda signalspaning i syfte att inhämta information om bl.a. asylsökande och andra personer med utländsk bakgrund för att sedan "handla" med denna information gentemot andra länders underrättelsetjänster....skrämmande och ovärdigt en borgerlig regering. Detta är ett mycket tydligt exempel på hur illa det kan gå.

9/09/2008

Hyresregleringens negativa effekter

I dagens DN finns ett mycket bra inlägg som är väl värt att beakta i den ofta ensidiga och onyanserde bostadspolitiska debatten.

Jag har sagt det förr men säger det igen:

Nuvarande hyresregleringen är inget annat än en form av bostadsbidrag (utan behovsprövning) till boende på attraktiva adresser i storstäder och måste givetvis reformeras. Hur man skall förändra dagens system för att på sikt skapa en mer rättvist hyressättning är givetvis en komplicerad fråga eftersom en direkt övergång till rena marknadshyror inte är ett rimligt tillvägagångssätt eftersom det skulle leda till allt för allvarliga konsekvenser för de boende. Vad som behövs är dock en bred diskussion kring bostadsfrågor och bostadspolitik där man även vågar föra en diskussion för och emot införandet av marknadshyror eller andra typer av differentierad hyressättning. Här kan erfarenheterna från Malmö ses som en viktig erfarenhet för fortsatt diskussion. Dagens system är både orättvist och hämmande för nyproduktionen varför denna debatt är viktigare och mer aktuell än någonsin med tanke på det stora behovet av fler bostäder i storstadsregionerna. Hyresgästföreningen m.fl. borde ta tillfället i akt att driva på denna debatt genom ett konstruktivt förhållningssätt kring hur man kan lösa dagens situation eftersom det ligger i deras intresse att hyresrätten finns kvar som boendeform även i framtiden. Tyvärr verkar ensidigheten i debatten bestå när Barbro Engman väljer att försöka skrämma hyresgäster med att de kommer att tvingas flytta istället för att ta ansvar för frågan och föra en seriös debatt om hur vi kan skapa fler bostäder i storstadsregionerna. För Stockholmscenterns del beslutade vi vid vår senaste stämma om ett nytt bostadspolitiskt program vilket även kommer att ingå som en del i vårt kommande budgetförslag. I detta program har vi tagit fasta på dagens problem och lämnat ett flertal konkreta förslag på lösningar där vi visar hur dagens system kan förändras utan att Barbro Engmans och Hyresgästföreningens skrämselpropaganda besannas.

Ta gärna del av denna intressanta forskningsrapport om Bostadspolitik och ekonomisk tillväxt

9/04/2008

Låt inte SD styra den politiska agendan!

I dagens SvD refereras tidigare utspel från Tomas Billström (m) och Mona Sahlin (s) och man drar slutsatsen att SD kan gynnas av ett ökat fokus på asyl-, migrations- och integrationsfrågor. Jag delar inte denna uppfattning. Tvärtom behöver dessa frågor absolut lyftas fram tydligare i den politiska debatten eftersom det här finns stora strukturella problem som kräver politisk handling. Jag har skrivit ett flertal inlägg om detta under etiketten invandring och tillväxt. Vi måste snarast byta fokus i debatten och värja oss från att spinna vidare på den misstänkliggörandets retorik som Socialdemokraterna och Veronika Palm idag gör sig till tolk för på DN-debatt. Om vi inte förmår att göra detta riskerar vi att legitimera och bekräfta de främlingsfientliga osanningar och halvsanningar som är SD:s signum i debatten.

Centerpartiet hade tidgare under våren ett intressant seminarium om behovet av ett tydligare jobbfokus i integrationsdebatten och Johan Hedin, Helene Törnqvist , Trottens betraktelser , och Magnus Andersson har skrivit bra inlägg på sina bloggar med anledning av de aktuella uttalanden som jag nämnt ovan.

Ett första steg i arbetet mot en ny och bättre integrationspolitik som förmår att ta tillvara den stora tillväxtpotential som invandrigen innebär är att börja jobba efter denna handlingsplan som har ett tydligt fokus på arbetets betydelse för en fungerande integrationsprocess. Detta räcker givetvis inte men det är en början...

9/02/2008

Ankersjö, Lindberg och Wikman tar bladet från munnen och säger det vi alla tycker!

Se dagens replik till Odenbergs tidigare inlägg om förslaget till ny FRA-lag. Jag kan inte annat än gratulera till en god replik som tydliggör varför det nu är hög tid att på allvar ta itu med FRA-frågan och göra vad man borde ha gjort redan från början - för en diskussion kring skyddet för den personliga integriteten först och besluta om FRA:s befogenheter sedan.

9/01/2008

Ramadan-blogg på SvD

Kul idé av SvD att låta några muslimer blogga under Ramadan för att ge en bild av firandet. På detta sätt kan även SvD:s läsare få en bättre bild av Islam och att enskilda muslimer inte är särskilt annorlunda från s.k. "vanliga svenskar". Kunskap är ett effektivt verktyg i kampen mot rasism och främlingsfientlighet och jag kommer att läsa Ramadan-bloggen med intresse för att stå ännu bättre rustad i debatten mot olika SD-anhängare och andra mörkermänniskor.