7/18/2009

Lena Ek står upp för integriteten!

Intervju i Rapport med Lena Ek om det sk. Stockholmsprogrammet finns på denna länk
(via twitter från Björn )

Nu dags för mail till PS och sedan semester, mina tidigare inlägg i denna fråga finns nedan.

Trevlig sommar!

7/16/2009

Samhällskritiken är en del av Centerpartiets själ

Det är med stor glädje som jag noterar att Centerpartiet intagit en mer kritisk hållning till den våg av integritetskränkande lagstiftning som just nu sköljer över oss.

I samband med gårdagens demonstrationer mot Stockholmsprogrammet gavs en tydlig markering av Lena Ek i Europaparlamentet vilken även följdes upp av ett utspel på Centerpartiet.se där även Centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander och Centeruppropets Erik Hultin uttalade sig. Mycket bra att Centerpartiet nu äntligen biter ifrån när det gäller ytterligare intrång i den personliga integriteten - för även om vi idag är en del av makten så bör vi behålla en tydlig samhällskritik och inte godta förslag som inte är förenliga med våra grundläggande värderingar om ett fritt och öppet samhälle.

En tydligare kritik när det gäller förslag som inkräktar på vår personliga integritet ger oss också en möjlighet att förenas på alla nivåer inom partiet och gemensamt lyfta fram de goda insatser som gjorts på flera andra områden.

På transportområdet har vi avskaffat ett illa fungerande tågmonopol vilket på sikt sannolikt kommer att bidra till en nytändning för satsningar på miljövänligt resande och bättre kundservice, även om det i en övergångsperiod givetvis kommer att finnas brister vilket är naturligt när gamla monopol avvecklas och en ny marknad uppstår. Det krävs dock alltjämt en stark statlig vilja och ett intresse för att driva detta arbete vidare - och på sikt skapa ett gemensamt Europeiskt tågnät.

När det gäller arbetsmarknaden och en tilltagande arbetslöshet har vi som enda parti tydligt tagit ställning för en reformerad arbetsrättslagstiftning för att skapa en större rörlighet och öka företagens möjligheter att besluta om vilken personalsammansättning som de bedömer är bäst för att främja företagets utveckling och konkurrenskraft. Även om det givetvis krävs regler om arbetsvillkor och uppsägningstider etc. så borde det vara en självklarhet att den som bedriver en verksamhet även har mandat att besluta om vilka medarbetare man vill omge sig med....så är dock inte fallet idag vilket visar på att en aktiv samhällskritik som utmanar rådande synsätt behövs.

På miljöområdet behöver vi ständigt markera att ekonomisk tillväxt inte i sig är ett hot mot miljön eller att miljöpolitik skall bedrivas genom en ökad mängd med lagar, regler och förbud. Vi har här en viktig uppgift som ett liberalt miljömedvetet parti att visa på hur ekonomisk tillväxt och ökad miljöhänsyn är två sidor av samma mynt och att vi bör använda de marknadsekonomiska styrmedel som vi förfogar över för att från politisk sida skapa incitament för både företag och enskilda att ta miljöansvar i vardagen. Vi bör även skapa förutsättningar för en bred flora av miljöinnovationer för ingen av oss vet idag vilken lösning som är den bästa för framtiden.

Inom EU har vi en nyckelroll när det gäller att driva arbetet för att reformera och avveckla ett otidsenligt och kostsamt jordbruksstöd samtidigt som vi ökar EU:s ambitionsnivå när det gäller att slå vakt om livskraftiga fiskbestånd. Vi har även i Sverige börjat rensa i regelfloran och ifrågasätter alla de orimliga krav och förbud vilka hindrar oss att ta tillvara alla de möjligheter till en levande lansbyggd som finns runt om i landet.

Allt detta skall vi vara stolta över och jag talar för egen del gärna och länge om dessa och övriga insatser som vi gjort och även planerar att göra för att omforma det svenska samhället i en grön liberal riktning. För att bli trovärdiga i detta arbete krävs dock även viljan att vara självkritisk och ifrågasätta såväl fattade beslut som nya förslag vilka inte är förenliga med vår ideologiska kompass - vi måste återta den samhällskritiska glöden i frågor som rör nya statliga system för övervakning av enskilda individer eftersom detta är oförenligt med det som vi egentligen innerst inne står för!

Vi har allt att vinna på att bejaka den tydliga samhällskritik som finns inom oss alla och som är den huvudsakliga motivationen till vårt politiska engagemang. Om vi nu kan ta tillvara detta engagemang och förenas i en tydlig samhällskritik mot ökad statlig kontroll så kan vi börja lägga grunden för en ordentlig valframgång 2010 - eller kanske i varje fall 2014. Detta kräver dock en tydligare grön och liberal profil på alla nivåer i partiet och en total översyn av vår partiorganisation men om inte vi klarar detta vem skall då stå upp för den gräsrotsbaserade samhällskritiken? Här är det vi som är det enda svenska parti som både har en bred folkrörelsetradition och som dessutom är redo att utmana gamla invanda föreställningar. Låt oss dra nytta av detta och förenas i en ideologiskt tydlig samhällskritik av det svenska förmyndarsamhället - detta är en del av vår politiska själ!

7/15/2009

Anförande om Stockholmsprogrammet

Hemkommen från demonstrationen i ett soligt Humlegården och efter en debriefing med öl och sashimi är det med stor glädje jag tar del av det senaste blogginlägget från Lena Ek ang. Stockholmsprogrammet (se även inlägget "Varning för Stockholmsprogrammet" på centerpartiet.se) Nedan finns mitt anförande från kvällens demonstration i det närmaste ordagrant återgivet, applåderna får ni tänka er själva ;-)

Uppdatering: Foto taget av Anders Gardebring


Anförande integritetsdemonstration i Humlegården 2009-07-15

Tack för goda anföranden,

Jag heter Oscar Fredriksson och företräder Centeruppropet. Centeruppropet är en nationell gräsrotsrörelse bestående av Centerpartister som kräver ett stopp för ytterligare kränkningar av den personliga integriteten och anser att det är dags att riva upp och ompröva tidigare lagstiftning kring FRA, IPRED och ACTA etc.

Mitt anförande kan sammanfattas med orden: Omforma Stockholmsprogrammet från ett övervakningsprogram till ett rättighetsprogram!

Förhandlingarna kring Stockholmsprogrammet kommer att ledas av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström och det svenska ordförandeskapets prioriteringar är bl.a. följande:
- att lägga fram förslag till en strategi för förbättrat informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter
- att skapa ett rättssäker asylpolitik som respekterar mänskliga rättigheter.
- ett fördjupat EU-samarbete mot terrorism.

Vad betyder då detta i praktiken?

Ett fördjupat EU-samarbete mot terrorism innebär i klartext att bygga vidare på det tidigare Haagprogrammet vilket fokuserar på ”säkerhet” snarare än ”rättssäkerhet” och integritetsskydd. Nu är man dessutom beredd att gå steget längre och även inskränka yttrandefriheten i syfte att motverka terrorism! Att inskränka yttrandefriheten är knappast en fråga som jag förväntat mig att man skulle föra fram till diskussion under det svenska ordförandeskapet och jag hoppas att man från svensk sida snabbt avför denna fråga från dagordningen.

Vid sidan av förslag om inskränkningar i yttrandefriheten finns även förslag på ett flertal ytterligare åtgärder för att öka övervakningen av EU-medborgare och asylsökande. Denna övervakning innebär bl.a. insamling och lagring av information om fingeravtryck, resvanor, Internettrafik, mobilanvändning, e-post m.m. Tanken är att dessa uppgifter sedan ska sammanställas och analyseras centralt inom EU:s eget underrättelseorgan SitCen…

Här får vi då kanske äntligen svaret till varför det var så viktigt att snabbt rösta igenom den svenska FRA-lagen innan sommaren 2008 och varför man inte är beredd att ifrågasätta datalagringsdirektivet och överklaga detta till EG-domstolen.

FRA-lagen och Datalagringsdirektivet är delar av ett redan planerat övervakningssystem inom EU där den svenska regeringen redan har förbundit sig att delta och överföra information om svenska medborgare och asylsökande.

Våra personuppgifter blir en handelsvara inom EU och även en handelsvara mellan EU och andra länder. Denna form av handel med personuppgifter rörande medborgare och asylsökande strider mot grunderna i såväl FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Flyktingkonvention, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionen vilken sedan 1995 dessutom är inkorporerad i svensk rätt och gäller som svensk lag!

Ökad informationsinsamling och ökat informationsutbyte anses allmänt inom EU som en väg för att uppnå ökad säkerhet. Integritetsfrågorna och det faktum att denna typ av massövervakning av enskilda som nu föreslås bryter mot några av våra mest grundläggande rättighetskonventioner har man helt enkelt valt att bortse från – att försvara medborgarnas säkerhet är viktigare än att försvara deras rättigheter…

Detta är dock enligt min mening en helt felaktig argumentation.
Vad är statens primära roll om inte att stå upp för och förvara den enskilde individens grundläggande rättigheter? Den moderna rättstatens huvuduppgift är att värna den enskildes rättigheter – inget syfte kan vara överordnat detta!

Hur kan det då komma sig att man utan vidare är beredd att införa ekonomiskt kostsamma övervakningssystem som innebär allvarliga kränkningar av vårt privatliv?
- Var finns det kritiska tänkandet?
- Var finns konsekvensanalysen?
- Var finns det folkliga mandatet?

Om Beatrice Ask och Tobias Billström nu är beredda att montera ned det rättighetsskydd som via ett flertal konventioner stegvis byggts upp allt sedan andra världskrigets slut så vill jag gärna att de redovisar goda argument för detta.

När staten börjar frukta sina egna medborgare och tror att massövervakning och inskränkt yttrandefrihet är det enda sättet att hindra terrorism och grov brottslighet – då är vi på väg bort från det öppna samhället.

Det jag önskar av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström är därför följande:
- Låt oss ta tillfället i akt att ge Stockholmsprogrammet ett helt annat fokus och innehåll.
- Låt Stockholmsprogrammet bli en vändpunkt för den våg av integritetskränkande övervakning som nu sköljer över oss.
- Värna det öppna samhället genom att omforma Stockholmsprogrammet från ett övervakningsprogram till ett rättighetsprogram!

Stoppa införandet av ännu fler integritetskränkande lagar omedelbart så blir det färre lagar att riva upp när det blir uppenbart att allt gått fel!

Försvar och kritik av Stockholmsprogrammet del 2

Nu börjar debatten komma igång på ledarsidor och även ansvariga ministrar har ett inlägg på DN-debatt. Vid sidan av gårdagens medialänkar finns nu även Sydsvenskan och Skånska dagbladet samt en bra kommentar till dessa inlägg på bloggen Vi i Sverige som utmanar de främlingsfientliga tongångar som tyvärr alltid finns med i debatten, vilket jag även skrivit en artikel om i senaste numret av Ivandrare och minoriteter.

Vi ses i Humlegården klockan 17-20 för att ytterligare öka trycket i frågan i samband med ministerrådsmötet!

7/14/2009

Försvar och kritik av Stockholmsprogrammet

Nu kommenterar justitieminister Beatrice Asks pressekreterare kritiken mot Stockholmsprogrammet i DN, och är mycket kritisk till de uttalanden som finns på olika bloggar och då särskilt HAX. Centerpartiets europaparlamentariker Lena Ek har dock också slutit upp bakom kritikerna och på Politikerbloggen har Erik Hultin och Björn Pedersen m.fl. ett kritiskt debattinlägg. I SvD finns även en artikel kring hur övervakningshetsen hotar pressfriheten så det verkar som om det äntligen börjar röra på sig i debatten ;-)

Uppdatering: Se även Expressen och GP


Vi ses i Humlegården imorgon klockan 17-20 för att ytterligare öka trycket i frågan i samband med ministerrådsmötet!

Stockholmsprogrammet - the official version...

Nu när Sverige har ordförandeskapet i EU kommer det sk. Stockholmsprogrammet att förhandlas fram under ledning av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström. Målet är ett nytt femårsprogram för det rättsliga och inrikes samarbetet. Av informationsbroschyren Ett tryggare och öppnare Europa – Det svenska ordförandeskapets prioriteringar för rådet för rättsliga och inrikes frågor framgår bl.a. följande prioriteringar:

- Ordförandeskapet kommer att lägga fram förslag till en strategi för förbättrat
informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter eftersom det europeiska samarbetet är avgörande i kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten

- Principen om ömsesidigt erkännande och verkställande av varandras domar och beslut är centralt för samarbetet.

- Åtgärder mot människohandel är en högt prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet.

- Det ska vara rättssäkert och öppet och värna möjligheten att söka asyl samt respektera mänskliga rättigheter. Det är också viktigt att garantera att en asylansökan bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt i alla medlemsstater.

- Terrorattacker inom och utom Europa har resulterat i ett fördjupat EU-samarbete mot terrorism. Det svenska ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet på basis av EU:s befintliga handlingsplaner.

Visst låter detta bra! Men om man ska bygga vidare på befintliga handlingsplaner mot terrorism så innebär detta i klartext bygga vidare på det tidigare Haagprogrammet vilket fokuserar på ”säkerhet” snarare än ”rättssäkerhet” och integritetsskydd.

Övriga punkter bär också på en del obehagliga överraskningar om man går vidare och studerar de förslag och som ligger bakom de välformulerade texterna i informationsbroschyren. Inte minst när det gäller ytterligare åtgärder för att öka övervakningen och kontrollen av både asylsökande och enskilda EU-medborgare och sedan samla och analysera denna information centralt inom EU – inte särskilt mycket tal om detta i informationsbroschyren dock.

Det jag önskar av regeringen, och då särskilt justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström, är därför följande:

- Låt oss ta tillfället i akt att ge Stockholmsprogrammet ett helt annat fokus och innehåll.

- Låt Stockholmsprogrammet bli en vändpunkt för den våg av övervakning som nu sköljer över oss.

- Låt oss stå upp för våra liberala värderingar och värna det öppna samhället genom att omforma Stockholmsprogrammet till något som vi kan vara stolta över.

Vi får anledning att återkomma till dessa frågor vid demonstrationen i Humlegården klockan 17-20 nu på onsdag den 15 juni. Till dess så läs gärna dagens ledare i Aftonbladet och hör av er med kommentarer om ni har frågor som bör lyftas på onsdag, jag talar för Centeruppropets räkning och hoppas kunna plocka upp en del trådar då.

Uppdatering: Se detta filmade inlägg (via Lake) samt detta hos HAX. Läs även SvD:s ledare om vikten av fredliga demonstrationer utan våld och ledarbloggen om fingeravtryck på krogen.

7/13/2009

Stockholmsprogrammet - bra eller dåligt?

Med anledning av att jag kommer att tala för Centeruppropets räkning vid integritetsdemonstrationen i Humlegården nu på onsdag så har jag givetvis läst på om Stockholmsprogrammet insett att man nog har goda möjligheter att påverka innehållet i detta om man bara har den politiska viljan...

En viktig fråga är då att inom ramen för Stockholmsprogrammet våga ifrågasätta om den inslagna vägen verkligen är det bästa aternativet för att uppnå de syften som man säger sig vilja nå? Jag är inte så säker på detta. Som jag tidigare skrivit på Håkans blogg och min diskussion med Johan Linander så behövs ett mycket bättre beslutsunderlag när det gäller många av de förslag på utökad övervakning som finns i Stockholmsprogrammet. Vad finns det för stöd för påståendet att ökad övervakning verkligen kommer att fungera för att avvärja terrorhot etc. En intressant kongressrapport från USA är denna som ifrågasätter massövervakningens effektivitet. Borde man inte börja med att utreda om tekniken fungerar innan man inför oerhört kostsamma system som innebär allvarliga kränkningar av vårt privatliv? Detta är en fråga väl värd att lyfta av den svenska regeringen under förhandlingarna om Stockholmsprogrammet.

Givetvis kan det finnas goda skäl att inom ramen för Stockholmsprogrammet “utveckla det rättsliga samarbetet” frågan är dock HUR man tänker göra detta och VAD detta innebär? Som jag ser det finns det en överhängande risk för att Stockholmsprogrammet endast kommer att bli en fortsättning på den överakningsvåg som just nu sköljer över oss utan att våra folkvalda vill eller orkar reagera och begära ordentliga beslutsunderlag. Återigen måste vi ställa frågan - Vilket vetenskapligt stöd finns egentligen för att massövervakning fungerar? Massövervakning är enligt mig både ideologiskt och ekonomiskt vansinne - men det vore intressant om övervakningsförespråkarna åtminstone kunde försöka visa upp någon form av stöd för att deras förslag verkligen fungerar. Det är väl inte för mycket begärt? Eller varför inte direkt välja ett annat angreppssätt och inse att vi valt fel väg och ta detta tillfälle att göra en omstart. En omstart där vi gör vad vi borde gjort redan från början - vi tar fasta på de konventioner som finns till skydd för den enskildes rättigheter, privatliv och integritet och och ställer oss frågan hur Sverige och EU på bästa sätt kan skydda medborgarnas integritet från intrång från såväl stater som enskilda, organisationer och företag. Syftet att motverka terrorism och annan internationell brottslighet bör inte ställas mot skyddet för den enskildes integritet - det finns nämligen inget motstridigt syfte i detta, tvärtom. Vad som dock bör ifrågasättas är de metoder som man valt.

Det jag önskar av våra företrädare i riksdag och regering är därför föjande:

- Låt oss ta tillfället i akt att ge Stockholmsprogrammet ett helt annat fokus och innehåll.
- Låt Stockholmsprogrammet bli en vändpunkt för den våg av övervakning som nu sköljer över oss.
- Låt oss stå upp för våra liberala värderingar och värna det öppna samhället genom att omforma Stockholmsprogrammet till något som vi kan vara stolta över.

Välkomna till Humlegården i Stockholm nu på onsdag den 15/7 klockan 17-21

Läs mer på: Centeruppropet, NSM, Expressen, Falkvinge, Hax, Opassande, Erik Hultin m.fl.

Uppdatering 090714 (02:00): Läs även denna ledare i Aftonbladet som manar till kamp för rättssäkerheten, tur då att just ökad rättssäkerhet står högt på agendan enligt den officiella informationsbroschyren om Stockholmsprogrammet...

7/11/2009

Integritetsmanifestation 15/7 i Humlegården

Centeruppropet ställer upp som medarrangör av en demonstration i Stockholm den 15/7.
Vi demonstrerar för att lyfta integritet och demokrati i förhandlingarna om Stockholmsprogrammet.
Jag kommer att tala för CenterUppropets räkning och skriver som bäst på ett anförande.

Datum: den 15 juli 2009
Tid: 17:00 - 20:00
Plats: Humlegården

Läs mer om det hela på http://www.facebook.com/event.php?eid=203451095233&ref=nf

Bloggar:
Erik Hultin, NSM, Bloggen Bent, HAX, Mattias Bjärnemalm, Erik Laakso, Karl Sigfrid, Scaber nestor, m.fl.

7/09/2009

Avslöjande om avlyssning av politiker m.fl.

Nu rapporteras om att en brittisk tidning avlyssnat närmare 3000 personer enligt BBC, Telegraph, Independent, Guardian, Guardian (sammanställning av artiklar), Aftonbladet, DN och SvD m.fl. Bland dem som avlyssnats finns bl.a. högt uppsatta politiker. Mot bakgrund av tidigare inlägg finns det kanske anledning att fundera kring varför polisen verkar ha försökt att hemlighålla avlyssningen, fanns det något intressant på banden kanske...

Bloggat: Kulturbloggen,

Mörkas syftet med FRA?

I kommentatorsfältet på Johan Linanders blogg finns ett bra inlägg som kortfattat sammanfattar en bärande och återkommande kritik mot FRA:s signalspaning som aldrig riktigt har kommit upp i den politiska debatten: - Kommer detta att funka?

Mikael skriver i kommentar nr. 11 “Personligen anser jag att den typen av signalspaning som FRA vill bedriva i kabel saknar reellt värde, det finns helt enkelt inte tillräckligt värde i den information man skulle kunna uppsnappa och risken för false positives och oändlig överskottsinformation är till mer skada än nytta.”

Vid sidan av det rent rättsligt och ideologiskt tveksamma i massövervakning som idé kan man nog med fog ifrågasätta om denna typ av övervakning överhuvudtaget kommer att ge den information som man säger sig vara ute efter. Frågan är ju då om inte syftet egentligen är ett annat…

Denna frågeställning är dock så obehaglig att den inte ens får nämnas eller?

Läs HAX


UPPDATERING 18.00

Inlägg av Mårtensson samt kommentar och replik från Johan Linanders blogg:


17/Delar ovanstående uppfattning. Bra inlägg från Mikael.
Vid sidan av de rent rättsligt och ideologiskt tveksamma i massövervakning som idé kan man nog med fog ifrågasätta om denna typ av övervakning överhuvudtaget kommer att ge den information som man säger sig vara ute efter. Frågan är ju då om inte syftet egentligen är ett annat…
Denna frågeställning är dock så obehaglig att den inte ens får nämnas eller?

Comment by Oscar Fredriksson — 9/7/2009 @ 10:19

18/Oscar, man får nämna vad man vill såklart. Men att bara insinuera att jag eller andra skulle ha “andra syften” utan att säga vilka känns inte så bra. Vilket obehagligt syfte skulle jag ha? Jag undrar eftersom jag inte vet själv (av den enkla anledningen att det inte finns något annat syfte).
Comment by Johan Linander — 9/7/2009 @ 13:43

19/Ett syfte skulle ju då kunna vara att på sikt möjliggöra en ökad polisiär övervakning, vad vet jag. Detta kan säkert motiveras med hänvisning till ökad internationell brottslighet och kriminalitet i samhället etc.
Visst kan jag vara väl polemisk (eller paranoid) när jag påstår detta och att det bakom förslaget inte överhuvudtaget finns något annat än de bästa av föresatser, men som man säger: The road to hell is paved with good intentions
Därför bör man först säkerställa att det finns tillräckliga kontrollmekanismer på plats innan man går vidare.
Comment by Oscar Fredriksson — 9/7/2009 @ 14:34

7/06/2009

Ideologisk nytändning - någon?

Under sommaren skall jag ta mig tid att försöka ladda inför - som jag hoppas - höstens ideologiska nytändning inom Centerpartiet.

En positiv nyhet är att Sydsvenskan idag berättar om hur lite det kostar att stå upp för principen om alla människors lika rätt och värde och jag är stolt över att ha varit delaktig i debatten för att även få Centerpartiet att inse detta och det beslut som togs vid stämman om att vi stödjer rätten till vård för gömda och papperslösa. Ett ideologiskt viktigt beslut!

När det gäller integrationsfrågorna har vi lång väg kvar till en ideologiskt tydlig integrationspolitik där vi i första hand ser människor som individer och inte delar av ett kollektiv. Några intressanta inspel finns på bloggen för Centerpartiets integrationsnätverk

När det gäller företagande och näringspolitik är vi redan på rätt spår när det gäller att skrota LAS m.m. men givetvis kunde arbetet med regelförenklingar och minskad byråkrati gå fortare ooch inom Regelrådet jobbar vi för högtryck med att granska alla nya förslag till regler. Ett avskaffande av arbetsgivaravgifterna för de tio första anställda kanske kunde vara en tanke att fundera vidare på för att få snurr på nyföretagandet?

När det gäller miljöfrågorna så måste vi ständigt utmana miljövänstern i denna fråga och visa att tillväxt är den bästa miljöåtgärden och att vi kan nå långt mycket bättre resultat på miljöområdet genom att dra nytta av marknadsekonomins drivkrafter än med nya regler och förbud.

Slutligen måste vi tydligt erkänna att vi svikit vår ideologiska övertygelse när det gäller att värna skyddet av den personliga integriteten. Här finns inget utrymme för en massa utspel och ytterligare prat utan nu är det handling som gäller. Vill vi återupprätta något av det förtroendekapital som vi förlorat måste vi bli ideologiskt kompromisslösa i denna fråga och kräva handling, handling och åter handling. Det vi har gjort kan inte göras ogjort men vi kan i varje fall våga erkänna att vi handlat fel och driva en stenhård linje för att riva upp tidigare beslut. Jag hoppas att jag i höst kommer tillbaka till ett parti som är berett att göra detta - i sådana fall kan jag börja tro på en ideologisk nytändning redan till valet 2010 där vi toppar laget med nya starka kandidater som inte tvekar att ta strid för sin ideologiska övertygelse!

Trevlig sommar!
Mvh
Oscar Fredriksson

UPPDATERING 090707
Borgerligtnej.se där Stockholmscenterns Per Ankersjö är en av initiativtagarna skriver idag på DN-debatt om FRA. Några som kommenterar är Helen, Lake, Johan, Erik, Zac, Mitt i steget, Sidvind , Elisabeth och SvD samt Nyheter.24