3/28/2008

Endast S och SD går emot förslaget om arbetskraftsinvandring

Efter att under lång tid ha argumenterat för en reformerad och mer liberal migrationspolitik är jag givetvis mycket nöjd med att alliansregeringen och miljöpartiet kommit överens i denna viktiga profilfråga och nu skriver ett gemensamt inlägg på DN-debatt. Överenskommelsen ligger i linje med de ställningstagande som Centerpartiet tog vid sin senaste stämma hösten 2007 och är ett välkommet steg i rikting mot en ny och öppnare migrationspolitik. LO och Socialdemokraterna är dock alltjämt kritiska men det verkar som om även vänsterpartiet är med på att underlätta för arbetskraftsinvandring även om deras talesperson Kalle Larsson sade i morgon-tv med anledning av förslaget: Det gör mig orolig. Ska nu arbetsgivarna få bestämma vilka personer de ska anställa?

Tydligare än så kan nog inte vänsteroppositionens inställning till företagande beskrivas.


Läs även: Magnus Andersson, Federley, Johan Hedin, Ankersjö, Annie m.fl.

3/25/2008

S tydliga intressegemenskap med SD

I dagens SvD finns en tankeväckande analys som ligger i linje med min tidigare argumentation kring varför S väljer att spela på mer främlingsfientliga tongångar. Det är Alliansen och då i första hand Centerpartiet som måste ta striden med SD eftersom vi har både politiken och den ideologiska styrkan att göra detta! Jag har skrivit ett flertal debattinlägg på detta tema och en längre relativt nyskriven bloggpost finns här. Att S krampaktigt håller fast vid sin kollektivistiska bidragsfundamentalism istället för att genomföra reformer som ger den enskilde individen mer makt över sin egen vardag är även en politik som på många plan sammanfaller med SD:s främlingsfientliga folkhemsromantik. Mer om S bidragsfundamentalism finns här, här, här och här.

Varför inte enklare regler och lägre skatter istället för ökade bidrag?

För såväl S som SD är detta givetvis en fråga om makt. Fria individer som inte har behov av offentliga bidrag får även en större makt över sin egen vardag och detta kommer knappast att gynna dessa partier som inte gärna ser en utveckling mot friare mer ifrågasättande medborgare. Tvärtom när man i sitt innersta en förhoppning om att så långt det går bevara, och gärna ytterligare öka, statens makt över den enskilde individen.

Samt på bl.a. dessa bloggar: Ankersjö, PL&C, Stureplanscentern, Johan Pettersson, Liberala minsantropen, och Erixon m.fl.

3/20/2008

CUF demonstrerar för solidaritet

Solidaritetsbegreppet har under allt för lång tid definerats endast från ett vänsterkollektivistiskt perspektiv och det är mycket välgörande att CUF nu har lanserat en kampanj som även betonar behovet av individuell solidaritet med andra människor utan att fördenskull tvinga in personer i olika kollektiv. Att man nu dessutom lyfter denna fråga genom att demonstrera på 1:a maj kommer nog att vara välgörande för den politiska debatten, inte minst eftersom detta datum de facto är något av en politisk helgdag och därför lämpar sig väl för denna typ av manifestationer.

Lite solidaritet med de personer som idag lever i Sverige utan papper kanske inte skulle skada...särskilt med tanke på att vi genom en mer öppen migrationspolitik mycket väl skulle kunna ge dem en möjlighet att bo och arbeta här istället. Vore inte det en bättre och mer solidarisk lösning eller har vänstern andra planer....

3/18/2008

Papperslösa har också rättigheter

Inom Röda Korset har man länge arbetet med att erbjuda vårdförmedling till personer som lever gömda och nu börjar debatten komma igång även i det övriga samhället. Ett viktigt debattinlägg av Johan Hedin finns på Stureplanscenterns blogg vilket ligger väl i linje med mina tidigare inlägg.

3/17/2008

Nysatsning på miljöbilar och hybridteknik

Läs artikel i DN samt ytterligare information på hemsidorna för Näringsdepartementet och Miljödepartementet, vilka båda styrs av centerpartister...

Det är dessutom roligt att se att den liberala miljöpolitiken fungerar. Ett exempel på detta är att ekonomiska styrmedel som innebär ökade kostnader för miljöförstöring har effekt, se bl.a. effekterna av den trängselskatt som vi i Stockholmscentern tog tydligt ställning för i valet. Vi kommer alla att behöva anpassa oss till att betala mer för aktiviteter som innebär en negativ miljöpåverkan. Det positiva är dock att miljövänliga alternativ kommer att bli mer konkurrenskraftiga när kostnaderna för miljöförstöring ökar, på detta sätt kan marknadsekonomins drivkrafter användas för driva fram miljövänligare alternativ!

Det verkar som om alliansen med centerpartiet i spetsen börja ta över agendan i miljöpolitiken och driver på för en miljöpolitik som även stödjer tillväxt och nytänkande. Alliansens miljöpolitik skiljer sig därför avsevärt från den bakåtsträvande förbudspolitik som kännetecknar miljövänstern, särskilt de absurda ställningstaganden som vänsterdebattören Andreas Malm framför. Se en analys av detta hos Johan Hedin.

3/12/2008

Tydligare miljöregler behövs!

Magnus Andersson skriver även idag på DN debatt om behovet av att Centerpartiet tar ett tydligare grepp om miljöfrågorna. Helt rätt för att utveckla och driva på alliansregeringens miljöpolitik som bör bli tydligare och lägga om kursen från den tvång, skatt, förbud och lagstiftningshysteri som präglar vänsteroppositionens olika förslag, nu senast Mona Sahlins utspel om behovet av mer lagstiftning på området. Lösningen är nog istället den omvända att det behövs förre och tydligare regler som är lättare att följa, då ökar även möjligheten att göra rätt. Många och krångliga regler leder sällan till någon vinst för miljön eftersom de kan vara nästa omöjliga att förstå och tillämpa.

Anders Dahlberg beskriver den huvudprincip som bör vara vägledande med orden: Dyrt att smutsa ner, billigt och lätt att vara miljövänlig. Kan det sägas enklare än så?

Alliansen visar på en bättre väg

Gårdagens blogginlägg kommenterade Mona Sahlins utspel om tvångsförflyttning. Ett flertal goda inlägg som kommenterar socialdemokraternas övertro på kollektivistiska tvångslösningar finns i dagens mediadebatt. Nu är det bara upp till alliansregeringen att även reformera arbetsrätten för att satsningen på jobb och företagande skall lyckas.

Sydsvenskan, SvD 1 och SvD 2 samt SvD 3

Uppdatering: Centerpartiet begär extra debatt med socialdemokraterna med anledning av förslaget om tvångsförflyttning enligt notis på dn.se

Se även blogginlägg av Johan Pettersson, Joel Falk, Frederick Federley

3/11/2008

Socialdemokratin tar upp kampen om SD-väljarna

Inte oväntat dyker nu en främlingsfientlig glidning upp hos socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin som går på samma linje som de tidigare utspelen av Ilmar Reepalu och Göran Johansson.

Inom centerpartiet har vi i våra stämmobeslut tydligt tagit ställning för att vi tror på ett öppet samhälle och att vi behöver öka samarbetet över gränserna. Vi har även på ett tydligt sätt kopplat samman frågor som rör migration, integration, jobb och företagande vilket ger oss möjlighet till ett frontalangrepp på främlingsfientligheten var den än må visa sig.

Mot bakgrund av Socialdemokratins senaste utspel ekar kritiken mot ökade krav på egenförsörjning ganska tomma vilket även påpekas av Maria Abrahamson. Jag har även tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring där jag berör frågan om försörjningsansvar.

Att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning är givetvis en självklarhet och detta gäller såväl personer som är födda och uppväxta i Sverige som personer som väljer att flytta hit. Det kommer dock alltid att finnas personer som under längre eller kortare perioder behöver samhällets stöd för sin försörjning och det är därför viktigt att det även finns ett bra socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att varje individ behövs och kan göra en insats för att bygga upp och utveckla det svenska samhället, detta inte minst för personer från andra länder eftersom arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället.

Det är enligt min mening hög tid att nu en gång för alla överge vänsteroppositionens bidragsfundamentalism och istället blicka framåt för att se hur vi kan skapa en bättre och mer human politik på detta område. Vad vi behöver istället för det destruktiva utspelen om invandringsstopp och tvångsförflyttning är en ny liberal integrations- och migrationspolitik som sätter den enskilde individen i centrum och skapar drivkrafter för jobb och företagande.

Vi måste byta fokus i migrationspolitiken för att bättre kunna ta tillvara den resurs som invandringen innebär. Här är även viktigt att vi öppnar upp möjligheterna för arbetskraftsinvandring så att personer som arbetar och försörjer sig i Sverige får rätt till uppehållstillstånd och därigenom även skyddas av svensk lagstiftning och kan kräva avtalsenliga arbetsvillkor. Antalet personer som lever utan uppehållstillstånd i Sverige är en ökande grupp och det bästa sättet att hantera denna fråga är att ge dessa människor en möjlighet att bli en del av det svenska samhället eftersom den demografiska utvecklingen i Sverige och hela Europa pekar på ett ökat behov av utländsk arbetskraft, inte minst på platser utanför storstadsregionerna där man idag har en negativ befolkningstillväxt.

Varför inte driva på för en ny regionalpolitik med fokus på arbete och egenförsörjning där man skapar möjligheter för utveckling och tillväxt i regioner där man redan idag ser problem med vikande befolkningsunderlag och efterfrågar en ökad inflyttning?

Jag har även i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare argumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som Centerpartiet i Stockholms stad presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor. Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning. Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är alltså helt klart var Centerpartiet står i denna fråga. Och vem har egentligen störst behov av vem?

PS/ Se även min krönika på Politikerbloggen där jag går till angrepp den främlingsfientlighet som idag frodas i det svenska samhället. Är det inte hög tid att granska SD lite närmare? /DS


Fler länkar i media om detta: Politikerbloggen, Sydsvenskan, Dagen, HD, Svd, KP