3/11/2008

Socialdemokratin tar upp kampen om SD-väljarna

Inte oväntat dyker nu en främlingsfientlig glidning upp hos socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin som går på samma linje som de tidigare utspelen av Ilmar Reepalu och Göran Johansson.

Inom centerpartiet har vi i våra stämmobeslut tydligt tagit ställning för att vi tror på ett öppet samhälle och att vi behöver öka samarbetet över gränserna. Vi har även på ett tydligt sätt kopplat samman frågor som rör migration, integration, jobb och företagande vilket ger oss möjlighet till ett frontalangrepp på främlingsfientligheten var den än må visa sig.

Mot bakgrund av Socialdemokratins senaste utspel ekar kritiken mot ökade krav på egenförsörjning ganska tomma vilket även påpekas av Maria Abrahamson. Jag har även tidigare skrivit ett inlägg med rubriken Skillnaden mellan flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring där jag berör frågan om försörjningsansvar.

Att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning är givetvis en självklarhet och detta gäller såväl personer som är födda och uppväxta i Sverige som personer som väljer att flytta hit. Det kommer dock alltid att finnas personer som under längre eller kortare perioder behöver samhällets stöd för sin försörjning och det är därför viktigt att det även finns ett bra socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att varje individ behövs och kan göra en insats för att bygga upp och utveckla det svenska samhället, detta inte minst för personer från andra länder eftersom arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället.

Det är enligt min mening hög tid att nu en gång för alla överge vänsteroppositionens bidragsfundamentalism och istället blicka framåt för att se hur vi kan skapa en bättre och mer human politik på detta område. Vad vi behöver istället för det destruktiva utspelen om invandringsstopp och tvångsförflyttning är en ny liberal integrations- och migrationspolitik som sätter den enskilde individen i centrum och skapar drivkrafter för jobb och företagande.

Vi måste byta fokus i migrationspolitiken för att bättre kunna ta tillvara den resurs som invandringen innebär. Här är även viktigt att vi öppnar upp möjligheterna för arbetskraftsinvandring så att personer som arbetar och försörjer sig i Sverige får rätt till uppehållstillstånd och därigenom även skyddas av svensk lagstiftning och kan kräva avtalsenliga arbetsvillkor. Antalet personer som lever utan uppehållstillstånd i Sverige är en ökande grupp och det bästa sättet att hantera denna fråga är att ge dessa människor en möjlighet att bli en del av det svenska samhället eftersom den demografiska utvecklingen i Sverige och hela Europa pekar på ett ökat behov av utländsk arbetskraft, inte minst på platser utanför storstadsregionerna där man idag har en negativ befolkningstillväxt.

Varför inte driva på för en ny regionalpolitik med fokus på arbete och egenförsörjning där man skapar möjligheter för utveckling och tillväxt i regioner där man redan idag ser problem med vikande befolkningsunderlag och efterfrågar en ökad inflyttning?

Jag har även i en debattartikel i Dagens Samhälle tidigare argumenterat för en ökad satsning på jobb och företagande i invandrartäta områden i enlighet med det budgetförslag som Centerpartiet i Stockholms stad presenterat. Centerpartiets riksstämma tidigare i år valde även att lägga in integratiosfrågorna som en del i vårt jobbprogram för att få ett tydligare fokus på desa frågor. Vi skriver bl.a. på sidan 12 under rubriken JOBB ÄR VÄGEN TILL INTEGRATION att:

Centerpartiet anser att en god integration kommer ur en bra närings- och arbetsmarknadspolitik som underlättar för människor att komma in på arbetsmarknaden. Med en politik som förbättrar klimatet för arbete och företagande, kommer människor från andra länder att få det mycket enklare att komma i arbete och finna egen försörjning. Jobb- och integrationspolitiken måste ha individen i centrum. Det förutsätter att Sverige i större utsträckning stimulerar samverkan som går över de traditionella sektorsgränserna. Centerpartiet och alliansregeringen kommer under 2008 genomföra försöksverksamhet med nystartscentrum ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. Målet är att hitta en samverkansform där olika aktörer samlas under ett och samma tak- för att underlätta för den enskilde att få snabb hjälp och stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Det är alltså helt klart var Centerpartiet står i denna fråga. Och vem har egentligen störst behov av vem?

PS/ Se även min krönika på Politikerbloggen där jag går till angrepp den främlingsfientlighet som idag frodas i det svenska samhället. Är det inte hög tid att granska SD lite närmare? /DS


Fler länkar i media om detta: Politikerbloggen, Sydsvenskan, Dagen, HD, Svd, KP