7/03/2008

Frågor med anledning av Centerpartiets maratonchatt

Jag publicerade tidigare det inlägg som jag skickat in med anledning av Centerpartiets maratonchatt. Nu har jag fått svar med önskemål om mer preciserade frågor och har därför kompletterat mitt inlägg enligt följande:

1) Hur kommer Centerpartiet att agera för att säkerställa att det införs ett tillfredställande skydd för den personliga integriteten i grundlagen och att vi så snart som möjligt får en författningsdomstol som kan pröva lagstiftningens förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter?

2) Kommer en framtida författningsdomstol även att få möjlighet att upphäva redan befintlig lagstiftning om denna står i strid med grundläggande fri- och rättigheter enligt grundlagen och/eller Europakonventionen?

3) Hur kommer Centerpartiet att agera med tanke på Europadomstolens dom där Storbritannien fälldes för brott mot artikel 8 i Europakonventionen som en konsekvens av att man infört lagstiftning liknande den svenska FRA-lagen?