3/30/2009

Fakta vs. främlingsfientlighet

Med anledning av den stora pådraget kring Kalibers granskning av SD har Johan Hedin en mycket bra bloggpost som lyfter fram själva kärnfrågan om behovet av att visa på ett alternativ till SD och inte endast peka finger. Dessutom är det kanske mer intressant att granska var SD står i andra frågor och även se om de lever som de lär, en klassisk artikel på detta tema är ju Aftonbladets artikel om antalet förtroendevalda SD-politiker som lever på bidrag samtidigt som en av partiets profilfrågor varit att kritisera bidragsberoende...

Vi behöver bli mycket tydligare i vår argumentation kring varför invandring och ett mångkulturellt samhälle är positivt ur såväl ekonomiskt som ideologiskt perspektiv. Det finns gott om stöd i olika oberoende rapporter för att visa på hur vi i Sverige kan vinna ekonomiskt på en ökad invandring och att invandring är positivt såväl demografiskt som geografiskt om eftersom andelen personer i yrkesför ålder kommer att öka och vi kanske kan bryta den negativa befolkningstrenden i stora delar av landet. Detta kräver dock politisk vilja, mod och engagemang för att förändra den havererade integrationspolitik som bär Socialdemokraternas signum, för en sak har SD rätt i nämligen att bidragsberoendet måste minska totalt sett och att de persner som idag står utanför arbetsmarknaden måste få ökade möjligheter att kunna försörja sig genom anställning eller eget företagande. Behovet av reformer för att underlätta anställningar och företagande är inte minst viktigt för att dämpa effekterna av den rådande lågkonjunkturen och inte låta arbetslöshetssiffrorna stiga på grund av att vi har ett föråldrat regelverk. Här finns då anledning att återigen lyfta kraven på en reformerad arbetsrättslagstiftning. Jag vill även gärna se att vi genom dessa reformer slår vakt om att Sverige skall vara ett öppet samhälle där vi har ett regelverk som skapar goda förutsättningar för jobb och företagande och då även för personer och företag från andra länder. Jag tror inte att en ökad öppenhet mot omvärlden är något hot utan snarare ett sätt att skapa en bättre regional tillväxt i hela Sverige!

Här finns mycket att göra och Centerpartiet har en viktig roll i detta arbete. Flertalet andra partier hukar i denna fråga och nöjer sig med att peka finger alternativt anpassa sig till SD:s retorik. Några tidigare blogginlägg på detta tema finns samlade här.

Uppdatering: Mer om LAS hos Per, Johan , Helen, Magnus och Annie m.fl.

Äntligen granskas SD!

Ett stort tack till Kaliber som i likhet med Maciej Zaremba tagit sig för att reda ut vilka åsikter som SD:s företrädare egentligen står för. På Kalibers hemsida finns både länkar till reportagetoch dessutom en bra historisk redogörelse för Sverigedemokraternas relativt korta historia från den tydligt rasistiska rörelsen Bevara Sverige Svenskt (BSS) till dages mer putsade fasad under Jimmi Åkessons ledning, frågan är dock om det egentligen har skett någon förändring av den grundläggande ideologin...

Maciej Zaremba har i en mycket bra artikelserie i DN tydligt visat på bristerna i svensk integrationspolitik och då även låtit Jimmi Åkesson ge sin syn på vem som är svensk. En ganska avslöjande intervju som visar på att rasismen, trots alla påståenden om motsatsen, ändå finns där under ytan....

Hur skall man bli för att ”av andra uppfattas som svensk”? Är jag svensk för dig? frågar jag Åkesson. ”Det skulle du kunna vara.” Skulle kunna? ”Jag vet inte, det är första gången jag träffar dig... någon djupare analys är svår att göra på så kort tid.” Då hjälper jag till: Jag har levt i Sverige tio år längre än du och kan nog landets kultur litet bättre, eftersom jag har det till yrke. Svensk?

”Jag kan inte avgöra det”, säger Åkesson, ”eftersom det inte är alldeles självskrivet vilken kultur du identifierar dig med. För jag antar att du kommer från ett annat land.” Sedan förklarar han att en svensk får inte ha hoprörda tillhörigheter. Man skall känna sig helt övervägande svensk och inget annat vid sidan om.

På den grunden blir jag slutligen befunnen tvivelaktig, i sällskap med Cornelis Vreeswijk, Nyamko Sabuni och Zlatan Ibrahimovic, kring vilken Jimmie Åkesson har många frågetecken. Zlatan föddes inte i Sverige. Han spelar individualistiskt, vilket är osvenskt. Han har sagt sig vilja spela för Bosnien! Jackie Arklöv då? ”Utan tvekan svensk. Har ju fått svensk uppfostran och känner inte någon annan kultur än den svenska.”

På det viset. För Åkesson är ”svenskheten” en varm värdegemenskap som gör att man förstår och trivs med varandra. Och han känner den tydligen med Jackie Arklöv, men inte med Vreeswijk, Sabuni eller med mig. Förstår han vad han säger? Jag gör ett sista försök. Han har sagt att Laila Freivalds uppfattar han som svensk, fast hon faktiskt är invandrare från Lettland. Så varför är han inte beredd att erkänna Nyamko Sabuni, som också kom hit som barn, som lika god medborgare?

”Jag känner inte att jag vill göra det, helt enkelt.”

Han säger det två gånger, så det är ingen lapsus. Men hur skall jag veta om det är rasisterna som han blinkar till – eller folkhemsnostalgikerna? Är felet med Sabuni att hon är svart – eller kanske att hon är folkpartist – och så påfallande urban?

”Folkhemmet” har nämligen för Sverigedemokraterna en lika positiv laddning som det har på ledarsidan i Dala-Demokraten. Och tittar man efter är det ingen stor skillnad mellan deras program och SAP:s på trettiotalet, bortsett från den detaljen att ett världskrig passerat, 80 år förflutit och världen förändrats i grunden. Så numera måste man övertyga folk om sådant som man den gången inte skrev i partiprogram, eftersom det togs för givet: att svenskar är ett folk med samma tro, seder och utseende och just därför är de solidariska med varandra. Och självfallet håller sig borta från Europa, som befolkas av oförnuftiga och främmande element.

DN 2009-03-10
________________

Länkar till tidgare inlägg om mina och Centerpartiets tankar kring Invandring och tillväxt finns via etiketten nedan. I ett tidigare inlägg på Kungsholmscenterns blogg som jag gjorde i november 2007 var det många SD-anhängare som ville komma till tals, men de har blivit färre sedan dess, kanske genom att partiledningen insett att det är bäst om man försöker få medlemmarna att hålla tyst...

Bloggat: Helen, Johan, Krister samt äldre inlägg av Anders Flanking (Centerpartiets partisekreterare)

Blogguppdatering: Johan Linander (C) , Jonas Morian (S) , Sofia Carlsson (FI) , Johan Hellström (MP) och Politikerbloggen samt Nicklas Larenholtz och ledarplats i dagens Aftonbladet

3/22/2009

Stämmobeslut: Rätt till vård, Integration och Regelförenkling

Dagen efter Stockholms stads distriktsstämma kan jag konstatera att det var en mycket lyckad stämma och att våra förnyade arbetsformer med en motionsblogg och stämmokommitteer fungerade mycket bra. Samtliga tre motioner som jag författat fick stämmans bifall. Särskilt viktig ur ett ideologiskt perspektiv var givetvis att stämman utan vidare diskussion gick på välfärdskommittens förslag om bifall (i enlighet ned distriktsstyrelsens yttrande) till motionen om Rätten till sjukvård. Denna fråga diskuterades intensivt inom och utom partiet under våren 2008 och jag är mycket glad över det tydliga ställningstagande som Stocholmsdistriktet gjorde vid gårdagens stämma och jag förväntar mig att riksstämman går på samma linje när motionen behandlas där i maj. Vidare beslutade stämman även att bifalla motionerna om en Förnyad integrationspolitik och Ytterligare steg i pågående regelförenklingsarbete och jag ser fram emot den kommande behandlingen av dessa frågor på riksstämman.

Stämman gjorde även många viktiga ideologiska markeringar i andra frågor och här vill jag särskilt nämna beslutet att gå på distriktsstyrelsens yttrande till Helen Törnqvists motion om att Skrota LAS. Även om jag givetvis gillade yttrandet från DS (som jag skrivit...) och var glad för att detta gick igenom så var det ännu mer glädjande att de som förordade en något annan formulering i att-satsen trots allt var enig med majoriteten om behovet av reformer. Vi behöver mer av denna reformvilja och ideologiska ställningstaganden för att driva på ett tydligare värderingsskifte inom svensk politik där vi nu äntligen kan bryta oss loss från årtionden av socialdemokratiska tankeförbud och inskränkt folkhemsromantik. Vi behöver ett ideologiskt tydligt Centerparti som driver på för liberala reformer och ett tydligare ifrågasättande av det socialdemokratiska hyckleriet i synen på frågor som solidaritet och alla människors lika värde.

Uppdatering: två bra inlägg om det nu aktuella sossehyckleriet finns hos Hedin och Ingerö och sedan tidigare har vi ju även SFI-skandalen och hyresskandalen m.m.

Uppdatering 090323: Ytterligare avslöjanden av hyckleriet inom LO och S finns här.
För kommentarer till S-kraven på extra pengar till kommunerna kan denna artikel vara intressant... läs även Magnus och Johan.

Fler kommentarer om stämman finns hos: Johan Hedin, Per Ankersjö, Fredrick Federley och Politikerbloggen.

3/17/2009

Bristande rättssäkerhet för flyktingar

I dagens DN uppmärksammas återigen den bristande rättssäkerheten i asylärenden. Tyvärr är detta knappas någon överraskning och Migrationsdomstolarn har själva tidigare visat på dessa problem. Bl.a. har Domstolsverket redan tidigare i en intern rapport kommit till samma slutsats: Domstolsverket, Kartläggning och analys av bifallsfrekvenserna i migrationsdomstolarna, Rapport 2007-05-31.

Gunnar Axén m.fl. som från politiskt håll vill vifta bort kritiken mot bristande rättssäkerhet i asylärenden är därför dåligt pålästa i sakfrågan.

En ytterligare problematik är den diskriminering som förekommer mellan asylsökande från olika länder vilket var något som jag ständigt var kritisk till under min tid som asylhandläggare på Migrationsverket och föredragande i Utlänningsnämnden (Utlänningsnämnden var tidigare högsta instans i utlänningsärenden under regeringen men är numera nedlagd och ersatt av tre Migrationsdomstolarna och en Migrationsöverdomstol). Jag har även skrivit en uppsats i ämnet där jag jämför hur asylsökande från just Somalia har betydlig svårare att bli erkända som flyktingar än personer från exempelvis Kosovo, vilka var de två huvudsakliga grupper jag har arbetade med under perioden 2003-2006.

Centerpartiets Lena Ek ny EU-kommissionär?

På sin blogg förordar Per Ankersjö att Centerpartiets Europaparlamentariker Lena Ek skall bli ny svensk EU-kommissionär, med tanke på behovet av att EU visar ett tydligt ledarskap i klimat och miljöfrågor vore detta givetvis ett bra val.

3/14/2009

Integration och frivilliginsatser - du kan göra skillnad!

Kretsen för Röda Korsets Flyktingcenter (oftast kallad Flyktingcenterkretsen) ligger på Lundagatan 55 på Söder i Stockholm, mer info finns på vår inte så uppdaterade hemsida www.rkfc.se

Här följer vår versamhetsberättelse för det gångna året:

Under 2008 har vi i huvudsak arbetat med vår sociala språkträningsverksamhet "Språkverkstan". Det har varit ett medvetet val från styrelsens sida att fokusera på denna verksamhet eftersom den är den i särklass mest välbesökta och framgångsrika verksamheten av alla olika verksamheter som vi bedrivit starten 2004.

Att lära sig det svenska språket är en central del av integrationsprocessen och behovet av ideella insatser på detta område är mycket stort. Personer med uppehållstillstånd ska erbjudas kommunal språkundervisning ”Svenska för invandrare” (SFI) och asylsökande erbjudas en tremånaders språkkurs. I realiteten fungerar dock inte detta då efterfrågan på språkundervisning är långt större än det antal platser som erbjuds. Språkverkstan är ett komplement till den kommunala språkundervisningen för invandrare men har ett tydligare socialt fokus. Språkverkstan är i första hand en social mötesplats och inte en skola, kurs eller professionell undervisning. Deltagarna delas in i grupper baserat på förkunskaper och grundläggande kunskaper i svenska är en fördel men inte en nödvändighet. Språkträningen bygger i stor utsträckning på samtal, ofta baserat på speciella teman. Funktionen som mötesplats för kulturellt utbyte och en väg för att öka kunskapen om det svenska samhället är central för denna verksamhet.

Under 2008 har Språkverkstan utökats med en särskild grammatikgrupp för personer som kommit så långt i sin språkförståelse att de önskar en djupare grammatisk kunskap. Kvinnoverkstan är en del av Språkverkstan och startades under 2007 och som har varit en central del av verksamheten även under 2008. Till skillnad från den vanliga Språkverkstan är denna verksamhet endast öppen för kvinnor. Verksamheten startades eftersom ett flertal kvinnliga deltagare uttryckt att de inte var bekväma att ta plats i Språkverkstan där manliga deltagare är i majoritet. För att erbjuda kvinnor lika förutsättningar till språkträning och därmed till integration startades Kvinnoverkstan. Verksamheten är väsentligt mindre än Språkverkstan (omfattar ett 20 tal personer) och inslaget av social verksamhet är större. Tack vare det lilla formatet har man kunnat ägna sig åt t ex matlagning.

Under 2008 har Språkverkstan haft verksamhet alla vardagar, måndag till fredag både vår och höst, med ett kortare sommaruppehåll. Det innebar under 2008 att verksamheten var öppen för deltagare under mer än 40 veckor. Varje vecka besöktes Språkverkstan av i genomsnitt 250-300 personer. Sett till 40 veckor innebär det mellan 10-12 000 deltagare i Språkverkstan under året. En så omfattande verksamhet har möjliggjorts genom stora frivilliginsatser från våra samtalsledare. Varje vecka var mellan 30-35 frivilliga, ideella samtalsledare den bidragande orsaken till att verksamheten kunde flyta på trots begränsade ekonomiska förutsättningar och trånga lokaler. (se bifogad sammanställning nedan för en överblick av verksamhetens omfattning) Huvudmålen för att utveckla Språkverkstan har under året varit att öka deltagarperspektivet, införa en förtydligad och kvalitetssäkrad rekryterings- och introduktionsprocess för nya samtalsledare, att utveckla samtalsledarutbildningar och införa en förtydligad organisation, ledning och styrning av verksamheten. Tack vare goda insatser från våra samtalsledare och inte minst från vår verksamhetssamordnare kan konstateras att vi uppnått samtliga av dessa målsättningar.

Under året har även RKUF bedrivit sin ungdomsverksamhet Kosmos i nära anslutning till Flyktingcenterkretsens verksamheter. Dessutom har ett antal enskilda aktiviteter genomförts som exempelvis Sommarverkstan, föredragsserier och dialogkvällar, barnkalas, sommaravslutning, julfest och loppis.

Under året har styrelsen även ägnat mycket tid åt ekonomiska frågor och lokalfrågan. Eftersom kretsen saknar en långsiktig finansiering för sin verksamhet så är vi beroende av bidrag från andra kretsar och stiftelser etc. för att kunna fortsätta vår verksamhet. Detta innebär ett tungt ansvar för styrelsen. Kretsens verksamhet är dock i sig mycket kostnadseffektiv och den enskilt största kostnadsposten är den hyra som betalas till Region Stockholm för att få disponera lokalerna på Lundagatan. En bättre tillgång till lokaler har även diskuterats med regionen under året eftersom kretsens idag har svårt att kunna bedriva en fullgod verksamhet i de lokaler som finns tillgängliga. En eventuell flytt av verksamheten till egna och mer ändamålsenliga lokaler har diskuterats.

Verksamhetsåret 2008 är nu till ända och Kretsens för Röda Korsets Flyktingcenter går nu in i ett nytt verksamhetsår som har alla förutsättningar att bli ännu bättre än det som har passerat. Våra verksamheter är i ständig utveckling och det stora antalet besökare och frivilliga visar att vi bedriver ett viktigt och uppskattat arbete.

Oscar Fredriksson, ordförande

_____________

Obs! Missa inte Maciej Zarembas utmärkta artikelserie i DN om den dysfunktionella svenska integrationspolitiken. Centerpartiets Krister Fahlstedt har även bloggat om senast Sifo där främlingsfientligheten backar rejält, låt oss hoppas att denna trend håller i sig fram till valen 2009 och 2010.

3/03/2009

Zaremba sätter fingret på (S)veriges problem

Läs Maciej Zarembas två utmärkat artiklar Svensk? Var god dröj! och Mät din snorre där han gör upp med den gamla tidens S-märkta integrationspolitik, och även avslöjar hur ledande S-politiker även är med och tjänar pengar på ett illa fungerande system....

Zaremba redogör bl.a. för hur några mindre seriösa aktörer som erbjder SFI undervisning agerar, nedan en redögörelse för hur man resonerar inom företaget Competens Utbildning AB.

”De tänkte bara på pengar”, säger en lärare som arbetat för företaget i början av decenniet. ”Nu skall det vara mångfald överallt, men kan man verkligen ha svensklärare som inte kan stava?” undrar en annan före detta anställd. Nyligen sänkte företaget lärarlönerna till de lägsta i branschen och ökade deras pensum till trettio klocktimmar i veckan, nära det dubbla mot vad som gäller i gymnasiet. Förr i tiden kallades sådant ”utsugning”. Alla vet att någon undervisning värd namnet kan det inte bli under sådana villkor.

Nu undrar kanske läsaren vilka de är, dessa kapitalister som upptäckt att flyktingen är en lönsam affär. Ordförande i Competens Utbildning AB heter Tomas Eneroth, ledamot av SAP:s styrelse, tidigare ordförande för riksdagens utbildningsutskott och även för Lernia. Och vd:n heter Jonas Thoursie, den förres kamrat sedan tiden i SSU.

_______________

En annan politik är möjlig!

Läs mer här eller via etiketten nedan!