9/27/2008

Författningsdomstol är nästa steg

Dagens DN-ledare får mig att dra till minnes en diskussion kring pragmatism och skyddet för våra grundläggande mänskliga rättigheter där jag utgick från de resonemang som rättsfilosofen Ronald Dworkin framfört. Ronald Dworkin är i sin argumentation kritisk till de filosofiska och politiska strömningar som förespråkar en mer pragmatisk syn när det gäller respekten för den enskilde individens grundläggande rättigheter. Denna pragmatism kan exempelvis komma till uttryck i teorier vilka prioriterar nyttoaspekter framför individuella rättigheter, denna typ av argumentation förekommer inte endast inom akademiska kretsar utan är även ett inslag i den bredare samhällsdebatten. Bland såväl statsvetare som jurister, författare, politiker och filosofer m.fl. är det exempelvis inte alls ovanligt att man ibland förespråkar nyttomaximering, och detta då även som ett svar på juridiska och moraliska frågeställningar. Det förekommer även att domstolar använder sig av nyttoargument i sina motiveringar. Problemet är dock att en allt för stor fokusering på just nyttoaspekterna kan komma att innebära en relativisering av grundläggande mänskliga rättigheter. Man kan med stöd av ett allt för pragmatiskt förhållningssätt komma att välja bort respekten för vissa grundläggande rättigheter i syfte att nå ett av andra skäl mer önskvärt resultat. Här har vi därför all anledning att fortsätta att bevaka FRA-frågan och utformandet den specialdomstol som skall utgöra en garant för skyddet av vår personliga integritet. Regeringen har gått FRA-kritikerna till mötes och det gäller nu att ta fasta på de utfästelser som gjorts och se till att dessa utfästelser utmynnar i en tydlig lagstiftning. Här skulle jag därför återigen vilja förorda införandet av en från regeringen oberoende författningsdomstol. Eventuellt skulle då även den specialdomstol för granskning av FRA:s verksamhet som nu föreslås på sikt kunna bli en del av en mer oberoende författningssdomstol under riksdagen. Detta vore att ta ett verkligt krafttag i riktning mot att skapa ett starkare skydd för den personliga integriteten och vår grundläggande mänskliga rättigheter!