2/29/2008

Regelkrångel för 100 miljarder!

Dagens Industri har idag en debattartikel om behovet av att öka tempot i regeringens regelförenklingsarbete. Även om alliansregeringen och då särskilt Näringsminster Maud Olofsson gjort ett jättejobb med att driva på i dessa frågor så behöver de goda förslag som nu finns omsättas i praktisk handling. Läs nedanstående pressmeddelande från Nutek som även står bakom debattartikeln i DI.


Regler kostar svenska företag 100 miljarder kronor

Regeringen har satt upp ett mål att minska den administrativa kostnaden för företag med 25 procent fram till 2010. Nutek har gjort mätningar av dessa kostnader och i dag, fredag, överlämnas en sammanställning till regeringen. Resultatet visar att det kostar svenska företag nästan 100 miljarder kronor att administrera regelverken.

De mätningar som Nutek har gjort bygger på intervjuer med företag på de mest relevanta lagstiftningsområdena. De största kostnaderna ligger inom områdena bokföring och associationsrätt. Men, det är inte här som företagen upplever den största irritationen. Mycket av det pappersarbetet måste ändå utföras för att bedriva affärsverksamheten. De områden som företagen upplever som krångliga är framför allt statistik, arbetsrätt och miljöregler. Här finns det flera förenklingsförslag från de företag som Nutek har intervjuat.

Från tidigare mätningar föreslår företagen att de inte ska behöva göra en rehabiliteringsplan utan i stället lämna in underlag till Försäkringskassan. Företagen diskuterar också hur ofta en jämställdhetsplan ska lämnas in, ett förslag är att minska frekvensen till vart tredje år i stället för varje år.

- De erfarenheter som Nutek har på området visar att regelförenklingar går för långsamt och att fler myndigheter och departement behöver ta på sig företagsglasögonen för att målet ska nås, säger Sune Halvarsson, tf generaldirektör på Nutek.

Sedan 2004 mäter Nutek på regeringens uppdrag företagens administrativa kostnader. Med administrativ kostnad menas företagens kostnader för att upprätta, lagra eller överföra information som orsakats av krav i lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter eller allmänna råd.

I de administrativa kostnaderna ingår inte avgifter, handläggningstider och teknikinvesteringar. Nutek har därför fått ett uppdrag att ta fram indikatorer för att komplettera kostnaderna.

-Att företag dubbelrapporterar eller har svårt att förstå otydliga regelverk är det ingen som tjänar på. Både myndigheter, departement och företag kan göra stora vinster på att regelförenkla, säger Sune Halvarsson.

Ytterligare upplysningar:
Gunilla Svensson, processledare Nutek 08-681 91 91
Lena Asplund, analytiker Nutek 08-681 95 56

Läs mer på nutek.se:
http://www.nutek.se/sb/d/823/a/3535

2/20/2008

Ett genombrott i debatten om svensk migrationspolitik?

Det verkar som om debatten kring migrations- och integrationspolitik äntligen börjar ta fart och att man refererar till debattörer som anför åsikter vilka tidigare i stor utstäckning saknats i den svenska debatten. Dagens inlägg i SvD av Per Gudmundsson refererar bl.a till Philippe Legrain som in en intervju beskrivt varför han är för en öppen invandringspolitik med orden:

I think freedom of movement is one of the most basic human rights, as anyone who is denied it can confirm. It is abhorrent that the rich and the educated are allowed to circulate around the world more or less freely, while the poor are not — causing, in effect, a form of global apartheid. So I think the burden of proof lies with supporters of immigration controls to justify why they think letting people move freely would have such catastrophic consequences"

Som liberal kan man inte annat än hålla med om detta. Veckomagasinet Konflikt i radions P1 har även haft ett intressant reportage med rubriken Flyktingtrycket ökar - men vem har mest behov av vem?

2/19/2008

Oeniga sossar och behovet av SFI-reform

Varför så stark mediakritik mot regeringens SFI-reform? Att oppositionen och olika vänster-bloggar som vanligt spyr sin galla över regeringens politik är ju väntat men var finns den sakliga reflektionen över att regeringen faktiskt reformerar ett dåligt fungerande system. Dick Erixon och SvD:s ledarsida skriver bra om detta och för egen del vill jag endast konstatera att de som är vinnarna av dessa reformer faktiskt är SFI-elever och SFI-lärare som nu äntligen har en regering som bryr sig om att undervisningen verkligen fungerar och ger resultat. SFI är viktigt för en fungerande integrationsprocess och varför inte tillåta konkurrens med friskolor även inom detta område för att förbättra kvaliten och öka valfriheten eftersom olika elever behöver olika former av stöd och inriktning på undervisningen. Det behövs dessutom större möjligheter att kombinera språkundervisning och arbetspraktik eftersom detta är det bästa sättet att både stimulera språkinlärningen och skapa kontakter på arbetsmarknaden.

Jag noterar dessutom att den S-fasaden så smått börjat krackelera, och då inte bara med främlingsfientliga utspel Johansson och Reepalu, utan även att Carin Jämtin vill sänka bolagsskatten och att Per Kågesson kritiserar Sahlin/Östros kritik av vårdnadsbidraget....detta bådar gott för valet 2010...

2/18/2008

Hårdare granskning av SD!

I dagens ledare i SvD granskas SD vilket är välgörande och uppmärksammat ett reportage i Arbetaren där man förtjänstfullt visat på att partiet enda centrala fråga är minskad invandring som torgförs med hjälp av främlingsfientlig folkhemsretorik, vilket jag skrivit om i en krönika på Politikerbloggen. Något som vore särskilt intressant att granska närmare är även hur många SD-företrädare som lever på bidrag.

2/14/2008

Migrationspolitik utan logik 2

En uppföljning på gårdagens bloggpost med anledning av dagens DN artikel som berättar att "Den 23-årige man från Eritrea som igår, onsdag, avvisades från Sverige i ett chartrat plan är tillbaka i Sverige. 23-åringen vägrades komma in i Eritrea och fick vända på flygplatsen". Ytterligare ett tydligt exempel på en absurd migrationspolitik där vi fokuserar på att försöka skicka tillbaka människor istället för att ge dem möjligheter att bo och arbeta i Sverige.

Se även Nermins blogg.

2/13/2008

Migrationspolitik utan logik

Återigen får vi se ett prov på att den svenska migrationspolitiken saknar en tydlig politisk riktning. Samtidigt som vi odlar myten om den generösa svenska asylpolitiken finns det gott om enskilda fall som tydligt visar på stora brister i bedömningen av enskilda asylsökandes behov av skydd.

Jag har tidigare skrivit ett flertal inlägg på temat invandring och tillväxt där jag poängterat vikten av att vi byter fokus i migrationspolitiken och istället börjar arbeta med satsningar på en bättre integrationspolitik där vi bättre tar tillvara den resurs som invandringen innebär. Här är även viktigt att vi öppnar upp möjligheterna för arbetskraftsinvandring så att personer som arbetar och försörjer sig i Sverige får rätt till uppehållstillstånd och därigenom även skyddas av svensk lagstiftning och kan kräva avtalsenliga arbetsvillkor. Antalet personer som lever utan uppehållstillstånd i Sverige är en ökande grupp och det bästa sättet att hantera denna fråga är att ge dessa människor en möjlighet att bli en del av det svenska samhället eftersom den demografiska utvecklingen i sverige och hela Europa pekar på ett ökat behov av utländsk arbetskraft, inte minst på platser utanför storstadsregionerna där man idag har en negativ befolkningstillväxt. Varför inte öppna upp för ökade möjligheter till arbete och bosättning i dessa regioner där man redan idag ser problem med vikande befolkningsunderlag och efterfrågar en ökad inflyttning?

Se även inlägg hos Magnus Andersson

2/12/2008

Present på alla hjärtans dag?

Jag vill görna tipsa den senaste boken om Tage Danielsson som en bra present nu på torsdag (då jag sitter i möte i stadsdelsnämnden hela kvällen...). Tage Danielsson är på många sätt ett tydligt exempel på en stor humanist som hade både hjärta och hjärna och sådana behövs fler av i den svenska samhällsdebatten.

Företagsamma invandrare stärker svensk tillväxt!

Genom att öka möjligheterna för mindre aktörer att delta i offentliga upphandlingar gynnas det svenska småföretagandet, det är bra. Att dessutom många småföretag startas och drivs av personer med invandrarbakgrund är någonting som sällan hörs i debatten. Idag finns en intressant artikel på detta ämne på Upphandling 24 och Verket för näringslivsutveckling (Nutek) har även ett flertal intressanta rapporter om Invandrares företagande samt om kopplingen mellan Integration, mångfald och tillväxt.

När det gäller integrationsfrågorna så behövs fler och tydligare initiativ från såväl tjänstemän som politiker på alla nivåer men det räcker inte utan vi bär alla ett ansvar för att utveckla Sverige till ett öppet samhälle med både ramar och kramar, dvs att vi tydliggör vilka lagar och regler som gäller i det svenska samhället och även har en öppen attityd gentemot personer från andra länder och deras erfarenheter. En god förebild kan vara Yonathan Sebhatu som DN skriver om idag. Det är viktigt för en fungerande interationsprocess att det finns en politisk vilja att ge förutsättningar för människor att arbeta och utvecklas samtidigt som man tydliggör vilka värderingar och regelverk som är styrande i det svenska samhället. Att ställa krav innebär att man bryr sig och detta gäller i den egna familjen såväl som i skolan och i samhället i stort.

2/11/2008

Behöver världen Sverige?

Ett tänkvärt inlägg i invandringsdebatten finner man i dagens Sydsvenskan vilket knyter an till mitt tidigare inlägg Behöver Sverige världen? samt tidigare inlägg om migrations och integrationspolitik nedan.

Det är kanske dags att vakna upp ur den svenska självgodhetens slummer och se att världen där utanför faktiskt kan tillföra en hel del...

2/10/2008

Invandringen stärker välfärden i Sverige

Med anledning av dagens artiklar i DN, Sydsvenskan 1 och 2 samt SvD finns anledning att återigen kritisera den svenska migrationspolitikens felaktiga fokus (vilket jag tidigare bloggat om här och här). Det kan även finnas anledning att kritisera dagens asylprövning vilket jag tidigare gjort i detta debattinlägg.

I den pågående debatten kring försörjningskrav är det även viktigt att betona att detta inte gäller för flyktingar. Även Röda Korset kan acceptera försörjningskrav som ett sätt att underlätta integrationen men uttrycker viss oro för att utformningen kan bli för restriktiv, en oro som jag givetvis delar. Det är dock en viktig princip att var och en själv bär huvudansvaret för sin egen försörjning, och detta skall givetvis gälla lika för alla. Givetvis kan vi alla under längre eller kortare perioder av våra liv vara i behov av samhällets stöd som exempelvis traumatiserade flyktingar, barn som skilts från sina föräldrar, personer som drabbas av sjukdom eller personer med funktionshinder. Det är därför viktigt med ett stabilt socialt skyddsnät. Målsättningen måste dock alltid vara att alla behövs och att alla kan göra en insats och ju fler som kommer i arbete desto stabilare blir det sociala skyddsnätet för dem som är i behov av stöd.

Invandringen utgör en fantastisk möjlighet för Sverige både kulturellt och ekonomiskt. Att personer från andra länder genom utbildning, anställning eller eget företagande är med och bidrar till att utveckla den svenska välfärden är i grunden positivt och vi borde därför välkomna alla som vill bo och arbeta i Sverige vilket jag även tidigare skrivit om i Dagens Samhälle samt i min krönika på Politikerbloggen

Här finns även anledning att betona behovet av politisk handling för att skapa en bättre fungerande integrationsprocess med fokus på egenförsörjning vilket jag skrivit om i inläggen nedan:

(S) går vilse i integrations- och migrationspolitiken
Jobbtorg - en väg till integration och tillväxt
Alliansregeringen rör sig i rätt riktning!
Invandringen är en tillgång!
Håll inte fast vid den gamla regeringens politik!
Reformerad arbetsrätt - en väg mot ett öppnare Sverige!
Behöver Sverige världen?