4/29/2009

Fler svar från internetoperatörer

För fler svar från olika internetoperatörer och en diskussion kring detta läs mer här.

Johan Hedin ställer också samma fråga som vi alla ställer oss avseende olika "säkerhetsåtgärders" rationalitet. Ger ökad kontroll och övervakning verkligen ökad säkerhet och minskad brottslighet? Vad gäller Johan exempel så är jag tveksam, mycket tveksam. Detta gäller även en rad andra åtgärder....

4/28/2009

Svar från Telenor/Bredbandsbolaget

Hej Oscar,


Vi på Bredbandsbolaget är oerhört måna om våra kunders integritet. Vi varken vill eller får lagra IP-uppgifter längre än nödvändigt.

Av den allmänna debatten får man lätt intrycket att frågan, hur länge operatörerna sparar IP-nummer, påverkas endast av IPRED-lagen. Så är det inte. Vi har en skyldighet gentemot våra kunder att hålla hög säkerhet i näten och att skapa ett skydd mot bedrägerier och sabotage (phishing, botnetattacker, spam etc). För att kunna uppfylla den skyldigheten måste vi spara IP-nummer under en begränsad tid. Det rör sig om några veckor.

Det är fortfarande oklart hur IPRED-lagen ska tolkas och kommer att tillämpas av domstolarna. Till de frågor som ännu inte har besvarats hör bl.a. vilken närmare bevisning som skall krävas för att informationsföreläggande skall utfärdas och hur lång tid proces­serna kommer att ta. Därför går det ännu inte att bedöma i vilken mån den exakta lag­rings­tiden för IP-nummer kommer att påverka rättstillämpningen.

Hur IPRED-lagen ska uppfattas och tillämpas är en viktig och högt prioriterad fråga för oss på Bredbandsbolaget. Vi vill säkerställa ett högt integritetsskydd och bevara rättssäkerheten för våra kunder. Vi vill inte behöva agera polis i våra nät. Samtidigt har vi ett ansvar att se till att näten fungerar på ett sätt som möter våra kunders krav. Det återstår att se hur denna avvägning kommer att hanteras av lagstiftaren och domstolarna.

Vänliga hälsningar,
Rebecka Starco
Informatör Telenor Sverige
_______________________

Andra operatörer finns på http://www.integrity.st/ och debatten på SvD:s hemsida fortsätter

Minskad övervakning med 25% till 2010!

Uppdatering: Debattartikeln nu även publicerad på lokala debattsidor i Norrköping och Borås, samtidigt som allt fler internetleverantörer böjer sig för trycket att inte spara uppgifter. Gott så, men oroväckande att det är enskilda företag som agerar för att skydda vår integritet. Det hade varit mycket bättre med en stark författningsdomstol som hade kunnat ta våra folkvalda i örat och stoppat denna sörja av integritetskränkande lagstiftning som vi nu drabbats av...

PS/ Här finns givetvis skäl till självkritik inom Centerpartiet och den kommande riksstämman ger en möjlighet att vrida om kursen. Piratpartiet är i detta sammanhang inte ett hot utan en samarbetspartner när det gäller att öka trycket i integritetsdebatten. /DS

4/27/2009

Minskad övervakning med 25 procent till 2010

I dagens LT har jag ett debattinlägg om krav på minskad övervakning med 25 procent till 2010, kanske en fråga för det stundande Europaparlamentsvalet den 7 juni!

Ställ gärna frågan till de olika kandidaterna vad de tycker om detta förslag och blogga sedan om hur de svarat. Jag tror att vi är många som är intresserade av att höra svaren...

4/22/2009

Centerpartiet: Ge vård till gömda och papperslösa!

Politikerbloggen och Magnus Andersson skriver idag om att Centerpartiets partistyrelse nu ställt sig bakom kraven om rätt till sjukvård även för personer som befinner sig i Sverige utan papper eller av olika anledningar lever gömda. Detta är givetvis mycket bra!

Här bifogas den motion som behandlades vid distriktsstämman i Stockholms stad och fick ett enhälligt bifall. Frågan om vård för gömda och papperslösa har hittills drivits starkt av bl.a. Röda Korset som också bedriver en vårdförmedling för att hjälpa de mest utsatta.

Motion ang. rätten till sjukvård

Under våren 2008 hade vi inom Centerpartiet en intensiv debatt kring rätten till sjukvård för papperslösa där jag och många med mig var mycket engagerade. Mot bakgrund av den tidigare debatten finns nu anledning att återigen lyfta vårdfrågorna för att genom ett stämmobeslut tydliggöra var partiet står i denna ideologiskt viktiga fråga. Sverige har tidigare kritiserats i en FN-rapport för att vi inte lever upp till våra internationella åtaganden och Röda Korset har i dagarna lämnat en rapport där man även pekar på brister i vården för asylsökande. Det finns även ett flertal undersökningar som visar på avgörande skillnader när det gäller tillgången till vård och hälsotillståndet hos enskilda individer och grupper i det svenska samhället. För dessa individer och grupper kan en ökad mångfald inom vården med fler olika driftsformer och utförare vara en väg för att nå personer som tidigare saknat tillgång till vård. Vad jag dock framför allt vill lyfta fram med anledning av tidigare debatt är att tillgången till vård är en mänsklig rättigheter och därför inte i första hand en fråga om ekonomi utan en fråga om ideologi och människosyn. Stämman bör därför slå fast att alla människor som vistas i Sverige skall ha tillgång till vård och att den svenska staten är en garant för detta. Det är skrämmande att ideella organisationer som Svenska Röda Korset idag ser sig tvingade att organisera en egen vårdförmedling för att via frivilliginsatser säkerställa att enskilda personer får tillgång till vård. Många landsting har redan idag ett bra arbete i dessa frågor men det behövs även ett tydligt statligt ansvarstagande för att Sverige skall leva upp till de krav som man med rätta kan ställa på en modern liberal demokrati när det gäller skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter.

Jag yrkar därför att stämman beslutar följande:

- att alla människor som vistas i Sverige skall ges tillgång till vård och att den svenska staten skall vara en garant för detta.

- att detta ställningstagande tydliggörs i partiets program för en förnyad välfärd.

- att motionen sänds vidare till partiets riksstämma.


2009-01-19

Oscar Fredriksson, andre vice distriktsordförande
Centerpartiet Stockholms stad

4/21/2009

Minskad övervakning med 25% till 2010!

Regeringen har som målsättning att minska företagens kostnader för administration och byråkrati med 25% till 2010. Som ett led i detta arbete finns bl.a. Regelrådet som nyligen avstyrkte både Lavalutredningens och Spelutredningens förslag om nya regler. På samma sätt som det är bra att det finns ett mål för att minska byråkratin för företag vore det kanske på tiden att sätta ett mål för att stärka skyddet för den personliga integriteten. När det gäller frågan om regeöförenklingar så genomför Tillväxtverket (tidigare Nutek) årliga mätningar av om kostnaderna för företagen ökar eller minskar. På samma sätt borde regeringen mäta vilken nivå av övervakning vi för tillfället har i det Svenska samhället och sätta upp ett mål om minskad övervakning med 25% till 2010.

Tyvärr har utvecklingen gått åt helt fel håll sedan FRA-frågan aktualiserade övervaknings och integritetefrågorna på bred front i samhällsdebatten, och det kommer ständigt nya förslag som innebär ytterligare övervakning. På samma sätt som Regelrådet granskar hur nya regler påverkar företagens administrativa kostnader borde det även finnas en tydligare redovisning och kontroll av hur nya regelverk påverkar skyddet för den enskildes integritet. På samma sätt som Regelrådet avstyrker förslag som leder till ökade administrativa kostnader för företag borde ett ickepolitiskt expertråd kunna granska och avstyrka förslag som leder till ökad övervakning. Jag skulle till och med vilja föreslå införandet ett tak för integritetskränkande lagstiftning och nya övervakningsåtgärder. På detta sätt tvingas lagstiftaren prioritera de övervakningsåtgärder som man anser mest betydelsefulla (exempelvis insatser mot människohandel och annan grov organiserad brottslighet) medan insater mot internetsurfande ungdomar knappas kan anses som lika prioriterat...

Läs mer hos: Lena Ek, Magnus Andersson, Per Ankersjö, Erik Hultin, Anders Dahlberg, Mårtensson, Johan Hedin, Jonas Morian, Lisa Magnusson, Johannes Forsberg och HAX m.fl.

4/16/2009

Fler jobb är bättre än mer bidrag!

Dagens huvudledare i DN och SvD:s PJ Anders Linder bidrar från olika perspektiv till att belysa gårdagens budgetdebatt. Jag delar i huvudsak ståndpunkten att Alliansregeringen nu riskerar att ta över delar av den S-märkta arbetsmarknadspolitiken men hoppas alltjämt i likhet med Johan, Annie och Dick att regeringen även skall våga sig på några ordentliga reformer vilka skulle kunna göra mer för ekonomin än flera miljarder i stödinsatser. Låt oss börja med att skapa en mer flexibel arbetsrätt och ta bort arbetsgivaravgifterna för företag med upp till tio anställda så får vi se om inte detta är mer effektivt än mera pengar till AMS, för att kunna förmedla jobb så måste de ju först finnas jobb...eller...

Men det hade varit intressant med en djupare analys av det ny(s)pråk som Socialdemokratin och deras stödorganisation PRO ägnar sig åt vilket jag kommenterade i gårdagens inlägg.

4/15/2009

Östros ny(s)pråk

Utveckling av tidigare kommentar på Per Ankersjös Blogg:

Skattesänkning = Minskning av den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag (och som sedan i högre eller mindre grad betalas tillbaka i form i form av rättsväsende, infrastruktur, vård, skola etc.)

Skattehöjning = Ökning av den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag (och som sedan i högre eller mindre grad betalas tillbaka i form i form av rättsväsende, infrastruktur, vård, skola etc.)

Uttrycken ”ofinansierade skattesänkningar” och ”Skattesänkning på lånade pengar” är därför endast en form av ny(s)pråk från Thomas Östros sida där han vill låtsas som om de pengar som betalas in i form av skatter till stat, kommuner och landsting är någonting annat än just lånade pengar som ursprungligen kommer från enskilda personer och företag.

Detta är precis samma typ av ny(s)pråk som deras stödorganisation PRO använt sig av när de talat om ”Pensionärsskatt” och med detta avsett jobbskatteavdraget. För om man talar ny(s)pråk så kallas en skattesänkning (i form av jobbskatteavdrag) för en skattehöjning för de grupper som ligger kvar på samma skattenivå som tidigare….

Enligt ny(s)pråkets logik så är varje politisk åtgärd som innebär att man minskar den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag ett hot mot välfärden och djupt orättvist. Därför krävs, enligt samma logik, en ordentlig ökning av den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag för att på detta sätt förbättra villkoren för just enskilda personer och företag. Risken är ju annars att såväl enskilda som företag använder sina pengar på fel sätt!

Detta är ny(s)pråkets innersta kärna: Varje åtgärd som ger enskilda personer och företag en större frihet att själva bestämma över hur deras pengar skall användas är i grunden felaktig eftersom det inte går att lita på att enskilda personer och företag använder sina pengar på rätt sätt, för denna viktiga uppgift behöver såväl enskilda personer som företag hjälp och vägledning ny(s)pråkets överstepräst Thomas Östros som med fast hand kan spendera både tio, hundra och ett tusen miljarder av statens lånade pengar utan att darra på manschetten….

Fler bloggar om detta:
Magnus Andersson, Per Ankersjö, Johan Hedin, Hanna Wagenius, Johan Linander, Jonas Rask, Frederick Federley, Annie Johansson , Stefan Tornberg

Samt övrig media:
DN Debatt, DN, DN, DN SvD, SvD, SvD, SvD ledarblogg Sydsvenskan, HD, HD, Expressen, Expressen, AB, AB


PS/Risken finns att Anders Borg har tagit till sig lite av detta ny(s)pråk men inte så till den milda grad att han vill öka den mängd pengar som stat, kommuner och landsting lånar av enskilda personer och företag/DS

4/05/2009

Rasistiska sånger inom SD...

...är inte direkt mer konstigt än att sossarna sjunger internationalen, dagens "avslöjanden" sätter dock återigen ljuset på att SD måste granskas på samma villkor som andra partier som gör anspråk på att komma in i EU-parlamentet och riksdagen. Partiet måste även kunna ge besked kring var de står i andra frågor eftersom rasism och främlingsfientlighet knappast kan anses som en heltäckande ideologisk utgångspunkt för närings- skatte- och miljöpolitik etc.

Övriga partier måste även bli bättre på att ge besked kring hur man vill förändra den svenska integrationspolitiken och då även lyfta fram invandringens och det mångkulturella samhällets goda sidor, mer om detta här samt på bloggen Vi i Sverige som skriver klokt om detta (länklistan nedan är lånad från denna blogg).


SvD, Expressen, Fokus, Aftonbladet, DN, SDS, HD, YA, KB, TA, BT, Barometern, SMP, BLT