1/27/2009

www.stockholmsmotioner.se

Sista motionsdatum inför kommande distriktsstämma har nu passerat och alla de motioner som har lagts här i Stockholm går att ta del av på www.stockholmsmotioner.se

Jag har lagt motioner om Regelförenkling, Behovet av en förnyad integrationspolitik och Rätten till sjukvård och förhoppningen är att de vinner bifall på såväl distriktsstämman nu i mars som på partistämman i maj.

Några som bloggat om detta är Fredrik Bojerud, Johan Hedin och Per Ankersjö.
Helen Törnqvist har ävenlagt en motion om att avskaffa LAS som blir intressant att följa.

1/14/2009

Integration, LAS och integritet m.m.

Så lite tid och så många viktiga frågor att blogga om kring Annies utspel om arbetsrätten och en välbehövlig LAS-debatt, kring integritetsfrågorna där ett flertal centerbloggar är aktiva för att föra debatten vidare inom partiet, kring sossarnas massiva desinformation för att odla pensionärernas missnöje och även pågående partiledardebatt där utrikespolitiken visa på ännu en tydlig spricka inom vänsteroppositionen där man nu inte heller är ense om strekjkrätten. Se även DN-debatt 1 och 2 kring olika sätt att hantera pågående finanskris, genom att satsa pengar man inte har eller att göra tydliga prioriteringar med de medel som finns.

Bland allt detta vill jag då särskilt puffa för en artikel i dagens DN som visar på hur en tydligare anspassning till den enskilde elevens behov underlättar integrationen och bättre förmår att ta tillvara enskilda elevers vilja och drivkraft. Inom det svenska samhället borde vi generellt sätt bli mycket bättre på att se möjligheter och ge den enskilde individen möjligheter att utvecklas. Förhoppningsvis så är vi dock på rätt väg bort från ett samhälle med avundsjukan som främsta kännetecken och med jantelagen som måttstock. Att inte kunna glädjas åt andra som lyckas eller får det bättre utan att då genast definera detta i termer av orättvisa är nog i många avseenden typiskt svenskt. Men något håller så sakteliga på att hända och jag hoppas att detta värderingsskifte kommer att kunna fortsätta även efter valet 2010.

1/12/2009

LAS är en dålig garant för yttrandefrihet

Detta blir min fjärde kommentar på detta ämne inom loppet av några dagar men efter att ha läst några vänsterkommentarer till den pågående LAS debatten (Lars Calmfors Magnus Henrekson Gitte Leger) så vill jag granska argumentet att LAS behövs för att skydda de anställdas yttrandefrihet. Om tanken är att LAS skall skydda anställda så att de kan protestera mot missförhållanden på arbetsplatsen så finns andra och bättre lösningar för att nå detta mål.

Vi har redan idag ett meddelarskydd och DN hade för en tid sedan en artikel som berörde detta, och även illustrerade att ett skydd behövs för att komma tillrätta med oegentligheter inom såväl offentlig som privat verksamhet. Frågan om meddelarskyddets räckvidd och tillämpning är till viss del ganska komplicerad men i korthet så gäller det grundlagsfästa meddelarskyddet endast för offentliganställda. Inom den privata sektorn är det istället Arbetsdomstolen som genom sin praxis kan sätta ramarna för de anställdas möjlighet att uttala sig om eller lämna information rörande oegentligheter och missförhållanden på arbetsplatser. Ett problem är dock att skyddet i praktiken är ganaka svagt i båda fallen och skulle behöva stärkas för att genom någon form av tydligare reglering för när det är ok eller t.o.m. påbjudet att agera för att komma tillrätta med missförhållanden på arbetsplatsen oavsett om det gäller diskriminering, trakasserier, korruption, miljöfarliga utsläpp eller olika former av säkerhetsbrister e.t.c. Att en anställd agerar för att väcka uppmärksamhet åt denna typ av missförhållanden kallas internationellt för "Whistleblowing". För att skydda Whistleblowers och underlätta att oegentligheter uppmärksammas har man i exempelvis Storbritannien en särskild lag Public Interests Disclosure Act som gäller för alla anställda och inte är begränsad till att endast omfatta offentliganställda. Jag har skrivit några uppsatser med anknytning till denna fråga och anser själv att det vore bra om vi Sverige kunde få en lagstiftning liknande den brittiska för att skydda Whistleblowers oberoende av om de arbetar inom privat eller offentlig sektor. På detta sätt kan man fokusera på själva huvudfrågan utan att behöva gå omvägen via olika arbetsrättsliga turordningsregler, för vad händer om den som är sist in även är den som vill höja sin röst över oegentligheter eller om det är facket som kritiseras och man därför förhandlar bort LAS av rent egenintresse? Om det är yttrandefriheten som skall skyddas så finn det nog långt bättre alternativ än LAS.

Reformera arbetsrätten! (del3)

Det verkar som om det nu ätligen börjar blåsa upp till debatt kring behovet av en reformerad arbetsrätt. Nu senast är det Lars Calmfors som vill använda bidrag för att skapa en flexiblare arbetsmarknad. Tidigare har Magnus Henrekson och Gitte Leger kommit med andra, och i min mening bättre, alternativ. Det saknas dock alltjämt en ordentlig och genomgripande politisk debatt i frågan och man undrar varför det är så tyst på ledarplats och från politiskt håll? Läs tidigare inlägg vi etiketten nedan

Bloggat: Annie, Magnus, Helen, Anders , Johan och Dick

1/11/2009

Centeruppropet och integritetsfrågorna

Nu laddar Centeruppropet för att driva en tydlig linje när det gäller värnandet av den personliga integriteten inför kommande Riksstämma.

Läs mer om detta hos Björn och Erik, och registrera dig på hemsidan.

Reformera arbetsrätten! (del 2)

Torsdagens inlägg om behovet av en reformerad arbetsrätt är minst lika aktuellt idag med tanke på professor Magnus Henreksons tydliga redogörelse över bristerna i dagens system som presenteras på DN-debatt. Med tanke på de olika debattutspel som kommit nu i dagarna så finns här en möjlighet för oss inom Centerpartiet att (återigen) lyfta frågan på politisk nivå och säkerställa att Alliansregeringen nu tar tag i denna fråga en gång för alla reformerar detta föråldrade regelverk.

Fler C-bloggare som kommenterar är Johan och Anna

1/09/2009

Reformera arbetsrätten!

Plåtslageriernas Gitte Leger lyfter i dagens DI frågan om behovet av en reformerad arbetsrätt. Det vore mycket bra om vi nu äntligen kunde inleda diskussioner mellan alla berörda parter kring hur vi skall reformera gällande arbetsrättslagstiftning eftersom denna är hopplöst föråldrad och såväl anställda som arbetsgivare skulle vinna på ett modernare och mer flexibelt regelverk.

En modernisering av lagstiftningen till dagens mer rörliga arbetsmarknad skulle gynna såväl arbetsgivare som arbetstagare. Inte minst är det även en nödvändighet för att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag att utveckla sin verksamhet genom att våga nyanställa. Dagens system innebär att även offentliga arbetsgivare drar sig för att nyanställa fast personal utan använder sig i hög grad av inhyrd personal till en långt högre månadskostnad endast i syfte att slippa undan gällande regelverk. Detta är givetvis inte en bra situation och en reform vore välkommen.Vår tillväxt står och faller med hur vi lyckas ta tillvara den enskilde individens kreativitet och drivkraft på bästa sätt. Detta inte mist hos personer med invandrarbakgrund som utgör ett välkommet tillskott till det svenska samhället. När det gäller att koppla samman näringslivs och integrationsfrågorna har jag skrivit ett flertal inlägg på detta tema under etiketten nedan. En reformerad arbetsrätt kan även underlätta de viktiga insatser som behövs med satsningar på olika former av socialt företagande.

Det finns även ett stort behov av att skapa ett bättre trygghetssystem för företagarna själva som idag till stor del står helt utanför de trygghetssystem som gäller för vanliga löntagare. Den som väljer att starta företag riskerar även med dagens system att missgynnas ekonomiskt om man tar steget att starta ett eget företag istället för att vara anställd. Vi måste skapa ett system som uppmuntrar till nytänkande och ger en rimlig grundtrygghet för dem för dem som vill starta och driva en egen verksamhet – och då även bidra till sysselsättningen genom att anställa personal för kortare eller längre perioder.

Tyvärr är regeringen och arbetsmarknadsministern allt för passiv när det gäller att driva på arbetet i denna fråga så detta initiativ från Gitte Leger är mycket bra.

TIPS! Läs denna debattartikel som belyser hur dagens system skapar inlåsningseffekter på arbetsmarknaden vilka är direkt destruktiva för såväl enskilda arbetstagare som för arbetsgivaren.

Bloggar: Stefan Tornberg skriver också om trygghetssystem och jobbskatteavdrag på sin blogg. Fler som skriver om jobbskatteavdraget är Per, Johan, Jonas, Annie

1/08/2009

Jobbskatteavdraget

Idag skriver PJ Anders Linder i SvD om jobbskatteavdragets effekter och via sidan jobbskatteavdrag.se kan man lätt räkna ut hur stor effekt alliansregeringens jobbskatteavdrag ger på den egna inkomsten, själv har min skatt minskat med 24 %. Tack för det regeringen!

Utnämningspolitiken

Ekot har i en undersökning visat att Alliansregeringens utnämningspolitik är bättre för både öppenheten, mångfalden och jämställdheten än den gamla Socialdemokratiska kompiskramandet. Detta kommer att bli en intressant debatt att följa när vänsteroppositionen ska bortförklara att allianstregeringen lyckas bättre än Socialdemokraterna, och detta dessutom utan att införa olika former av kvotering.

Kanske är det bara en fråga om att använda sig av en öppen ansökningsprocess där man inte diskriminerar kompetenta sökande som saknar partibok...men vad vet jag.

DN, SvD,