9/18/2009

Jag röstar emot FRA och IPRED m.m.

Jag vill härmed annonsera min riksdagskandidatur och eftersom det är så många turer kring bl.a. IPRED i debatten så vill jag redan nu klargöra för såväl potentiella väljare och partivänner som ev. kommande riksdagskollegor och regeringsföreträdare hur jag kommer att agera i några för mig centrala frågor:

- Oavsett parlamentariskt läge eller vem som väcker frågan kommer jag att rösta för att riva upp nu gällande lagstiftning kring FRA och IPRED samt att offentliggöra dokumenten kring ACTA.

- Jag kommer att aktivt arbeta mot införandet av Datalagringsdirektivet (eller om det redan är infört när jag tillträder arbeta för att riva upp detta).

- Jag kommer att motionera om att införa ett tydligt regelverk som uttryckligen förbjuder FRA eller annan motsvarande myndighet eller enhet att avlyssna enskilda personer såvida det inte finns en tydlig brottsmisstanke samt att beslut om avlyssning alltid ska fattas av en från myndigheten/enheten fristående domstol.

Utöver detta kommer jag att driva frågan om att inrätta en svensk författningsdomstol för att på detta sätt stärka skyddet för den personliga integriteten och våra grundläggande mänskliga rättigheter. Mitt riksdagsarbete och mina ställningstaganden kommer i övrigt att vägledas av detta Öppenhetsmanifest.

Min inställning är att massövervakning är ideologiskt felaktigt och riskerar att leda oss in på ett sluttande plan när det gäller vilka inskränkningar i enskilda individers rättigheter som kan anses acceptabla i en modern liberal demokrati.

Som skattebetalare är jag även tveksam till om massövervakning är ekonomiskt förvarbart eller om man kan uppnå bättre eller lika bra resultat med andra åtgärder. Jag är överhuvudtaget tveksam till att massövervakning fungerar för att motverka brottslighet och terrorism.

Frågan måste därför ställas om det inte är ett slöseri med skattemedel att satsa på massövervakning som metod. Vissa övervakningskostnader läggs även över på företagen (se bl.a. datalagringsdirektivet) och genererar dyrare tjänster. På detta sätt är vi alla med och bekostar övervakningen av oss själva såväl genom skattsedeln som via de tjänster och produkter vi köper.

Jag kandiderar till riksdagen och till stadsfullmäktige för Centerpartiet i Stockholms stad och har även en FB-grupp för detta.

Vad jag gör och har gjort på det lokala planet som ansvarig för stadsmiljöfrågor i Kungsholmens stadsdelsnämnd framgår av Kungsholmscenterns blogg.

Vad gäller min riksdagskandidatur så bygger den i huvudsak på mitt engagemang i integritets och rättssäkerhetsfrågor ( är man jurist så är man även om detta i sig inte är någon garanti för att man värnar rättsäkerhet och personlig integritet...eller ens kan argumentera begripligt )

Jag arbetar idag som opolitisk tjänsteman och jurist på Regelrådet som är en del av kommittéväsendet inom Regeringskansliet. Jag har tidigare arbetat med såväl näringslivsfrågor som migrations- och asylfrågor och är vid sidan av mitt engagemang som fritidspolitiker även engagerad inom Svenska Röda Korset där jag bl.a. varit ordförande för Röda Korsets flyktingscenterkrets.

Jag kommer med all sannolikhet inte att få en plats i försvarsutskottet men tror att min kompetens och erfarenhet skulle komma väl till pass i närings- eller justitieutskottet och jag är även engagerad i miljöfrågor och integrationsfrågor där jag ser företagandets möjligheter och ett bejakande av den enskilda individens egen drivkraft och engagemang som helt avgörande för en framgångsrik politik på såväl miljö- som integrationsområdet.

I företagarfrågorna är jag i huvudsak enig med min partiledning och det verkar som om det finns en ljusning även rörande synen på fildelning

Vi får väl se hur det går med detta och med mig i riksdagsgruppen så kommer det i varje fall att finnas en röst som vågar stå upp för integritetsfrågorna, även om jag hoppas på fler...