2/27/2009

Behovet av ett tydligare individperspektiv i integrationsdebatten!

Denna huvudledare på DN-opinion ansluter väl till den syn på den enskilde individen som en resurs och en tillgång som är grunden för Centerpartiets hållning i integrations- och invandringsfrågor. Särskilt avslutningen vilken lyder:

När Sverige nu på nytt tillåter arbetskraftsinvandring vore det kanske läge att också återgå till en mindre rigid syn på migrationen i övrigt. Grundhållningen att en asylsökande ska betraktas som ett kommande avvisningsfall tills motsatsen bevisats har inte lett till någon framgång i migrationspolitiken. Det vore ett intressant experiment att i stället utgå från att den asylsökande är en ny resurs som omedelbart ska ges bästa möjliga förutsättningar för att arbeta och göra rätt för sig.

Se denna bloggpost med länkar till bl.a. nedanstående artikel från Newsmill för en jämförelse med Centerpartiets hållning i dessa frågor:

Behovet av ett tydligare individperspektiv i integrationsdebatten!

Vi behöver nu en gång för alla städa i debatten och istället för komma med olika populistiska utspel på allvar börja arbeta med frågan hur vi skall reformera dagens integrationspolitik. Ökad fokus på de enskilda individens vilja och drivkraft samt en lyhördhet för de goda exempel på fungerande integrationsarbete som finns runt om i landet vore en god början på denna process.

Centerpartiet är ett utpräglat folkrörelseparti med en stark lokal förankring runt om i landet och detta ger oss en särskild möjlighet att arbeta med integrationsfrågor i vardagen. Det krävs ett starkt lokalt engagemang som inbjuder till möten i vardagen samtidigt som det även måste finnas en tydlig prioritering av integrationsfrågorna på nationell nivå.

Inte minst behöver man ta itu med de regelverk och strukturer som inte tar hänsyn till den situation som många personer med utländsk bakgrund befinner sig i. Den nyligen uppmärksammade svårigheten att få id-kort är ett tydligt exempel på detta och skapar stora problem eftersom man utan ett giltigt id kort inte kan öppna ett vanligt lönekonto och då får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi måste även en gång för alla göra upp med den svenska jantelagen som ser brister istället för möjligheter. Detta synsätt riskerar att drabba personer med utländsk bakgrund extra hårt eftersom de ofta har en annan kunskap och erfarenhet vilken faller utanför de kriterier som finns hos arbetsgivare, myndigheter och banker när det gäller att bedöma vad som krävs för att sköta ett jobb eller starta ett företag. Till detta kommer även den form av strukturella diskriminering som finns på alla plan i det svenska samhället. Genom att lyfta perspektivet och se människor som individer kan vi bättre värdera deras kunskap, drivkraft och erfarenhet. Ett problem med dagens integrationspolitik är bristen på individperspektiv. Såväl politiker som tjänstemän inom både offentlig och privat sektor väljer allt för ofta att se kollektiva lösningar och problem istället för att fokusera på den enskildes möjligheter och resurser. Detta är något som vi måste förändra för att få en bättre fungerande integrationsprocess!

Genom att understryka det ömsesidiga ansvaret för en fungerande integrationsprocess vill vi även uppmana till att aktivt arbeta med integrationsfrågor på lokal nivå. En levande dialog mellan enskilda individer kring grundläggande rättigheter och skyldigheter är en förutsättning för ett fungerande mångkulturellt samhälle.

Integrationsnätverket är en tydlig förespråkare för ett öppnare samhälle och vill lyfta fram den positiva kraft som ligger i en ökad invandring. Att ge en positiv motbild baserad på enkla exempel från vardagen är också det enda sättet att på ett effektivt sätt bemöta en allt mer främlingsfientlig retorik i den politiska debatten.

Rasistiska uttalanden från poliser i samband med ingripanden i Rosengård samt ökad representation av Sverigedemokrater och Nationaldemokrater i våra lokala politiska församlingar visar tydligt på behovet av att skapa en motbild till de invandringsfientliga strömningar som finns i det svenska samhället idag. De främlingsfientliga partierna mobiliserar även inför kommande EU- och kyrkoval och här måste nu alla partier som försvarar principen om alla människors lika rätt och värde våga ta debatten med dessa mörkerkrafter. I ljuset av detta finns särskild anledning att vara kritisk mot de utspel från företrädare för såväl Moderaterna och Folkpartiet som Socialdemokraterna vilka väljer att ensidigt betona vikten av ökade krav och mer kontroll istället för att lyfta fram behovet av reformer som skapar positiva drivkrafter.

Om vi inte i tid lyckas bryta den ökande främlingsfientligheten genom en öppen och lösningsfokuserad debatt i invandrings och integrationsfrågor kan valet 2010 komma att bli ett ödesval där främlingsfientlig retorik och rädslan för det okända segrar över kunskap och sunt förnuft. Vi har alla ett ansvar att inte låta främlingsfientliga uttalanden stå oemotsagda och därför kommer vi inom Centerpartiets integrationsnätverk att arbeta för att lyfta fram de mängder av goda exempel på en väl fungerande integration som finns överallt i vardagen på otaliga platser runt om i landet. Låt oss lära av dessa exempel och skapa en integrationsprocess där vi bättre tar tillvara den enskilde individens resurser och kunskaper. För sanningen är ju den att det på flera sätt är positivt om antalet personer som vill bo och arbeta i Sverige blir fler än vi är idag eftersom det ökar våra skatteintäkter och vår tillväxt samtidigt som man på många orter runt om i landet välkomnar fler invånare som kan hjälpa till att hålla hela Sverige levande.

Centerpartiet är idag ett mångkulturellt parti som har en god möjlighet att förnya den svenska integrationspolitiken genom att ta vara på all den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns både inom och utom partiet. Tillsammans kan vi lägga grunden för en lokalt förankrad integrationsdialog kring hur vi gemensamt vill bygga framtidens Sverige.

Oscar Fredriksson

2/22/2009

Centerpartiet och integrationsfrågorna

Nu tar Centerpartiet tag i debatten kring integrationsfrågorna och går till angrepp mot den främlingsfientliga populism som allt för länge tillåtits härja fritt. Här finns behov av en tydligt liberal ingång i dessa frågor där vi står upp för allas lika rätt och värde! Därför är de tydliga besked som kommit från bl.a. partisekreterare Anders Flanking och Ungdomsförbundsordföranden Magnus Andersson mycket välkomna. Magnus skriver även på Newsmill om detta.

Abir Al-Sahlani som är en av partiets toppkandidater till Europaparlamentet har ett starkt inlägg på Politikerbloggen och nedan finns även en länk till mitt inlägg på Newsmill som inleds med följande ingress:

Vi behöver nu en gång för alla städa i debatten och istället för komma med olika populistiska utspel på allvar börja arbeta med frågan hur vi skall reformera dagens integrationspolitik. Ökad fokus på de enskilda individens vilja och drivkraft samt en lyhördhet för de goda exempel på fungerande integrationsarbete som finns runt om i landet vore en god början på denna process.

Alla Centerpartister runt om i landet som vill vara med i detta arbete är mycket välkomna att gå med i Centerpartiets Integrationsnätverk. Vi finns bl.a. på Facebook men det går även bra att kontakta oss i styrgruppen om du är intresserad.

2/20/2009

Debattartikel på Newsmill

Idag har jag i egenskap av sekreterare i styrgruppen för Centerpartiets integrationsnätverk en debattartikel på Newsmill om behovet av ett tydligare individperspektiv i integrationsdebatten.

Läs den gärna och kommentera direkt på sidan eller på denna blogg.

2/12/2009

Snurrigt värre på S-info...

...visar denna länk som jag hittade via SvD:s ledarblogg. Detta beskriver kanske lite av den interna debatten i SAP för tillfället - vem är egentligen mest Socialdemokrat och vad innebär det i så fall?

Tack och lov för att vi inom Centerpartiet nu med Maud i spetsen äntligen börjat ett långsiktigt arbete med att driva på ett värderingsskifte inom svensk politisk debatt. För är det inte så att vi alla går och bär en lite Socialdemokrat på axeln som gör vad hon kan för att skydda oss från att tänka otillåtna liberala tankar....

Johan och Dick m.fl. skriver även om detta och Per ger en beskrivning av hur Socialdemokratins kärntrupper nu verkar ha fått en del att fundera över.

Stefan Edman: Är Maud lurad eller listig?

På Bohusläningens debattsida ger den gamle S-rådgivaren och miljödebattören Stefan Edman ytterligare en intressant kommenter till alliansregeringens energi och klimatuppgörelse. Jag undrar om SSU:s Jytte Guteland läst denna eftersom dagens debatt med CUF:s Magnus Andersson i morgon-tv visade att det nog finns behov av lite Socialdemokratisk självransakan när det gäller den egna hållningen i energi och klimatfrågor.

Uppdatering: Miljöministern Andreas Carlgren (c) föreslår även att minska byråkratin för att underlätta satsningar på vindkraft! Men det är säkert också fel enligt Guteland....

2/10/2009

Stefan Edman och WWF

Nu börjar det komma oberoende kommentarer till alliansens energi- och klimatuppgörelse. SMP har en bloggpost och en artikel med miljödebattören Stefan Edman som uttalar sitt stöd för uppgörelsen och Centerpartiets agerande då han i likhet med mig och många andra inte ser att det kommer att ske några nya storsatsningar på kärnkraft med anledning av uppgörelsen.

Världsnaturfonden var tidigt ute med ett pressmeddelande där man efter en inledande kritik av att regeringen öppnar för att tillåta nya kärnkraftverk ändå landar i bedömningen att:

Ambitionsnivån i regeringens överenskommelse om klimatpolitiken till år 2050 är trots allt föredömlig och ett mycket bra exempel för övriga världen att följa. Sverige blir nu även det första industriland i världen som sätter ett mål till år 2020 som hamnar i närheten av vad som krävs. Men tyvärr är det långt ifrån säkert att denna ambitionsnivå räcker till för att förhindra dramatiska klimatförändringar – även om alla andra industriländer lägger sig på samma nivå som Sverige till år 2020. Pressmeddelande 090205

Att det är Centerpartiet som möjligjort detta skall vi vara stolta över! Låt oss därför nu ytterliggare vrida upp tempot och genomföra energieffektiviseringar och satsningar på förnyelsevbar energi på lokal nivå runt om i landet. Om vi lyckas väl i detta arbete så kommer det inte att finnas några incitament för att bygga nya kärnkraftverk. Allt börjar hos oss - och vi har nu en möjlighet att genom tydligt politiskt agerande på alla nivåer se till att ökningen av förnyelsebar energi resulterar i att kärnkraften kommer att avvecklas snabbare än vad man tidigare ansett som möjligt.

Från Socialdemokratin och den närstående kvällstidningen haglar dock angreppen, mest för att skyla över den egna oenigheten kan tänka...

Läs mer hos: Per Ankersjö, Departementet, Johan Hedin , Helen Törnqvist och Fredrik Bojerud

Helen har även ett utmärkt inlägg om att det krävs en närmare journalistisk granskning av SD. Mycket bra Helen! Här finns några av min inlägg som ger min syn på invandring.

2/06/2009

Kommundagar, energiuppgörelse och biogas

Om några timmar bär det av till Centerpartiets Kommundagar i Visby och med all säkerhet kommer det att talas en hel del om Alliansens energiuppgörelse. Givetvis måste denna överenskommelse analyseras och förankras inom partiet och för egen del har jag först och främst synpunkter på själva processen även om jag givetvis i likhet med Håkan och Gustav ser en risk i att man tappar fokus från utvecklingen av förnyelsebar energi när nu allt verkar handla om kärnkraft. Jag är dock lite inne på samma linje som Sven Bergström och tror att när den massmediala kärnkraftshysterin väl lagt sig så kommer det nog att visa sig att uppgörelsen kanske ändå leder till en snabbare utveckling av förnybara alternativ än vad FP och andra kärnkraftskramare räknat med...skrattar bäst som skrattar sist.

På samtliga nivåer inom det svenska samhället behövs en tydlig satsning på förnyelsebar energi och mer miljövänliga drivmedel för att kunna nå målen i energiuppgörelsen. Inte minst kan man genom satsningar på lokal nivå bidra till målet om 10 % förnybar energi i transportsektorn och på Gotland finns redan idag planer på att försörja hela Visbys lokaltrafik med närproducerad biogas. Hoppas att vi får veta lite mer om denna spännande satsning när vi är på plats i Visby.

2/04/2009

Centerpartiet och rätten till sjukvård

Idag har DN i ett flertal inlägg följt upp diskussionen om vård för papperslösa. Centerpartiets landstingsråd Gustav Andersson är inne på samma linje som jag förespråkar i min motion om Rätten till sjukvård som refererats till i tidigare inlägg. Ett flertal Centerpartistiska landstingspolitiker runt om i landet står även bakom motsvarande modeller för att garantera rätten till sjukvård, detta är dock inte en fråga för landstingen utan borde vara en fråga för regeringen så vad säger Migrationsminister Billström som lovat att utreda frågan?

Rätten till sjukvård

Dagens artikel i DN kring sjukvård för papperslösa knyter an till inlägget nedan och min motion om Rätten till sjukvård som kommer att behandlas på Stockholmscenterns disktriktsstämma senare i vår.

Se även DN och DN som följer upp ovanstående artikel.