4/21/2009

Minskad övervakning med 25% till 2010!

Regeringen har som målsättning att minska företagens kostnader för administration och byråkrati med 25% till 2010. Som ett led i detta arbete finns bl.a. Regelrådet som nyligen avstyrkte både Lavalutredningens och Spelutredningens förslag om nya regler. På samma sätt som det är bra att det finns ett mål för att minska byråkratin för företag vore det kanske på tiden att sätta ett mål för att stärka skyddet för den personliga integriteten. När det gäller frågan om regeöförenklingar så genomför Tillväxtverket (tidigare Nutek) årliga mätningar av om kostnaderna för företagen ökar eller minskar. På samma sätt borde regeringen mäta vilken nivå av övervakning vi för tillfället har i det Svenska samhället och sätta upp ett mål om minskad övervakning med 25% till 2010.

Tyvärr har utvecklingen gått åt helt fel håll sedan FRA-frågan aktualiserade övervaknings och integritetefrågorna på bred front i samhällsdebatten, och det kommer ständigt nya förslag som innebär ytterligare övervakning. På samma sätt som Regelrådet granskar hur nya regler påverkar företagens administrativa kostnader borde det även finnas en tydligare redovisning och kontroll av hur nya regelverk påverkar skyddet för den enskildes integritet. På samma sätt som Regelrådet avstyrker förslag som leder till ökade administrativa kostnader för företag borde ett ickepolitiskt expertråd kunna granska och avstyrka förslag som leder till ökad övervakning. Jag skulle till och med vilja föreslå införandet ett tak för integritetskränkande lagstiftning och nya övervakningsåtgärder. På detta sätt tvingas lagstiftaren prioritera de övervakningsåtgärder som man anser mest betydelsefulla (exempelvis insatser mot människohandel och annan grov organiserad brottslighet) medan insater mot internetsurfande ungdomar knappas kan anses som lika prioriterat...

Läs mer hos: Lena Ek, Magnus Andersson, Per Ankersjö, Erik Hultin, Anders Dahlberg, Mårtensson, Johan Hedin, Jonas Morian, Lisa Magnusson, Johannes Forsberg och HAX m.fl.