4/22/2009

Centerpartiet: Ge vård till gömda och papperslösa!

Politikerbloggen och Magnus Andersson skriver idag om att Centerpartiets partistyrelse nu ställt sig bakom kraven om rätt till sjukvård även för personer som befinner sig i Sverige utan papper eller av olika anledningar lever gömda. Detta är givetvis mycket bra!

Här bifogas den motion som behandlades vid distriktsstämman i Stockholms stad och fick ett enhälligt bifall. Frågan om vård för gömda och papperslösa har hittills drivits starkt av bl.a. Röda Korset som också bedriver en vårdförmedling för att hjälpa de mest utsatta.

Motion ang. rätten till sjukvård

Under våren 2008 hade vi inom Centerpartiet en intensiv debatt kring rätten till sjukvård för papperslösa där jag och många med mig var mycket engagerade. Mot bakgrund av den tidigare debatten finns nu anledning att återigen lyfta vårdfrågorna för att genom ett stämmobeslut tydliggöra var partiet står i denna ideologiskt viktiga fråga. Sverige har tidigare kritiserats i en FN-rapport för att vi inte lever upp till våra internationella åtaganden och Röda Korset har i dagarna lämnat en rapport där man även pekar på brister i vården för asylsökande. Det finns även ett flertal undersökningar som visar på avgörande skillnader när det gäller tillgången till vård och hälsotillståndet hos enskilda individer och grupper i det svenska samhället. För dessa individer och grupper kan en ökad mångfald inom vården med fler olika driftsformer och utförare vara en väg för att nå personer som tidigare saknat tillgång till vård. Vad jag dock framför allt vill lyfta fram med anledning av tidigare debatt är att tillgången till vård är en mänsklig rättigheter och därför inte i första hand en fråga om ekonomi utan en fråga om ideologi och människosyn. Stämman bör därför slå fast att alla människor som vistas i Sverige skall ha tillgång till vård och att den svenska staten är en garant för detta. Det är skrämmande att ideella organisationer som Svenska Röda Korset idag ser sig tvingade att organisera en egen vårdförmedling för att via frivilliginsatser säkerställa att enskilda personer får tillgång till vård. Många landsting har redan idag ett bra arbete i dessa frågor men det behövs även ett tydligt statligt ansvarstagande för att Sverige skall leva upp till de krav som man med rätta kan ställa på en modern liberal demokrati när det gäller skyddet för grundläggande mänskliga rättigheter.

Jag yrkar därför att stämman beslutar följande:

- att alla människor som vistas i Sverige skall ges tillgång till vård och att den svenska staten skall vara en garant för detta.

- att detta ställningstagande tydliggörs i partiets program för en förnyad välfärd.

- att motionen sänds vidare till partiets riksstämma.


2009-01-19

Oscar Fredriksson, andre vice distriktsordförande
Centerpartiet Stockholms stad