3/14/2009

Integration och frivilliginsatser - du kan göra skillnad!

Kretsen för Röda Korsets Flyktingcenter (oftast kallad Flyktingcenterkretsen) ligger på Lundagatan 55 på Söder i Stockholm, mer info finns på vår inte så uppdaterade hemsida www.rkfc.se

Här följer vår versamhetsberättelse för det gångna året:

Under 2008 har vi i huvudsak arbetat med vår sociala språkträningsverksamhet "Språkverkstan". Det har varit ett medvetet val från styrelsens sida att fokusera på denna verksamhet eftersom den är den i särklass mest välbesökta och framgångsrika verksamheten av alla olika verksamheter som vi bedrivit starten 2004.

Att lära sig det svenska språket är en central del av integrationsprocessen och behovet av ideella insatser på detta område är mycket stort. Personer med uppehållstillstånd ska erbjudas kommunal språkundervisning ”Svenska för invandrare” (SFI) och asylsökande erbjudas en tremånaders språkkurs. I realiteten fungerar dock inte detta då efterfrågan på språkundervisning är långt större än det antal platser som erbjuds. Språkverkstan är ett komplement till den kommunala språkundervisningen för invandrare men har ett tydligare socialt fokus. Språkverkstan är i första hand en social mötesplats och inte en skola, kurs eller professionell undervisning. Deltagarna delas in i grupper baserat på förkunskaper och grundläggande kunskaper i svenska är en fördel men inte en nödvändighet. Språkträningen bygger i stor utsträckning på samtal, ofta baserat på speciella teman. Funktionen som mötesplats för kulturellt utbyte och en väg för att öka kunskapen om det svenska samhället är central för denna verksamhet.

Under 2008 har Språkverkstan utökats med en särskild grammatikgrupp för personer som kommit så långt i sin språkförståelse att de önskar en djupare grammatisk kunskap. Kvinnoverkstan är en del av Språkverkstan och startades under 2007 och som har varit en central del av verksamheten även under 2008. Till skillnad från den vanliga Språkverkstan är denna verksamhet endast öppen för kvinnor. Verksamheten startades eftersom ett flertal kvinnliga deltagare uttryckt att de inte var bekväma att ta plats i Språkverkstan där manliga deltagare är i majoritet. För att erbjuda kvinnor lika förutsättningar till språkträning och därmed till integration startades Kvinnoverkstan. Verksamheten är väsentligt mindre än Språkverkstan (omfattar ett 20 tal personer) och inslaget av social verksamhet är större. Tack vare det lilla formatet har man kunnat ägna sig åt t ex matlagning.

Under 2008 har Språkverkstan haft verksamhet alla vardagar, måndag till fredag både vår och höst, med ett kortare sommaruppehåll. Det innebar under 2008 att verksamheten var öppen för deltagare under mer än 40 veckor. Varje vecka besöktes Språkverkstan av i genomsnitt 250-300 personer. Sett till 40 veckor innebär det mellan 10-12 000 deltagare i Språkverkstan under året. En så omfattande verksamhet har möjliggjorts genom stora frivilliginsatser från våra samtalsledare. Varje vecka var mellan 30-35 frivilliga, ideella samtalsledare den bidragande orsaken till att verksamheten kunde flyta på trots begränsade ekonomiska förutsättningar och trånga lokaler. (se bifogad sammanställning nedan för en överblick av verksamhetens omfattning) Huvudmålen för att utveckla Språkverkstan har under året varit att öka deltagarperspektivet, införa en förtydligad och kvalitetssäkrad rekryterings- och introduktionsprocess för nya samtalsledare, att utveckla samtalsledarutbildningar och införa en förtydligad organisation, ledning och styrning av verksamheten. Tack vare goda insatser från våra samtalsledare och inte minst från vår verksamhetssamordnare kan konstateras att vi uppnått samtliga av dessa målsättningar.

Under året har även RKUF bedrivit sin ungdomsverksamhet Kosmos i nära anslutning till Flyktingcenterkretsens verksamheter. Dessutom har ett antal enskilda aktiviteter genomförts som exempelvis Sommarverkstan, föredragsserier och dialogkvällar, barnkalas, sommaravslutning, julfest och loppis.

Under året har styrelsen även ägnat mycket tid åt ekonomiska frågor och lokalfrågan. Eftersom kretsen saknar en långsiktig finansiering för sin verksamhet så är vi beroende av bidrag från andra kretsar och stiftelser etc. för att kunna fortsätta vår verksamhet. Detta innebär ett tungt ansvar för styrelsen. Kretsens verksamhet är dock i sig mycket kostnadseffektiv och den enskilt största kostnadsposten är den hyra som betalas till Region Stockholm för att få disponera lokalerna på Lundagatan. En bättre tillgång till lokaler har även diskuterats med regionen under året eftersom kretsens idag har svårt att kunna bedriva en fullgod verksamhet i de lokaler som finns tillgängliga. En eventuell flytt av verksamheten till egna och mer ändamålsenliga lokaler har diskuterats.

Verksamhetsåret 2008 är nu till ända och Kretsens för Röda Korsets Flyktingcenter går nu in i ett nytt verksamhetsår som har alla förutsättningar att bli ännu bättre än det som har passerat. Våra verksamheter är i ständig utveckling och det stora antalet besökare och frivilliga visar att vi bedriver ett viktigt och uppskattat arbete.

Oscar Fredriksson, ordförande

_____________

Obs! Missa inte Maciej Zarembas utmärkta artikelserie i DN om den dysfunktionella svenska integrationspolitiken. Centerpartiets Krister Fahlstedt har även bloggat om senast Sifo där främlingsfientligheten backar rejält, låt oss hoppas att denna trend håller i sig fram till valen 2009 och 2010.