2/27/2009

Behovet av ett tydligare individperspektiv i integrationsdebatten!

Denna huvudledare på DN-opinion ansluter väl till den syn på den enskilde individen som en resurs och en tillgång som är grunden för Centerpartiets hållning i integrations- och invandringsfrågor. Särskilt avslutningen vilken lyder:

När Sverige nu på nytt tillåter arbetskraftsinvandring vore det kanske läge att också återgå till en mindre rigid syn på migrationen i övrigt. Grundhållningen att en asylsökande ska betraktas som ett kommande avvisningsfall tills motsatsen bevisats har inte lett till någon framgång i migrationspolitiken. Det vore ett intressant experiment att i stället utgå från att den asylsökande är en ny resurs som omedelbart ska ges bästa möjliga förutsättningar för att arbeta och göra rätt för sig.

Se denna bloggpost med länkar till bl.a. nedanstående artikel från Newsmill för en jämförelse med Centerpartiets hållning i dessa frågor:

Behovet av ett tydligare individperspektiv i integrationsdebatten!

Vi behöver nu en gång för alla städa i debatten och istället för komma med olika populistiska utspel på allvar börja arbeta med frågan hur vi skall reformera dagens integrationspolitik. Ökad fokus på de enskilda individens vilja och drivkraft samt en lyhördhet för de goda exempel på fungerande integrationsarbete som finns runt om i landet vore en god början på denna process.

Centerpartiet är ett utpräglat folkrörelseparti med en stark lokal förankring runt om i landet och detta ger oss en särskild möjlighet att arbeta med integrationsfrågor i vardagen. Det krävs ett starkt lokalt engagemang som inbjuder till möten i vardagen samtidigt som det även måste finnas en tydlig prioritering av integrationsfrågorna på nationell nivå.

Inte minst behöver man ta itu med de regelverk och strukturer som inte tar hänsyn till den situation som många personer med utländsk bakgrund befinner sig i. Den nyligen uppmärksammade svårigheten att få id-kort är ett tydligt exempel på detta och skapar stora problem eftersom man utan ett giltigt id kort inte kan öppna ett vanligt lönekonto och då får svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Vi måste även en gång för alla göra upp med den svenska jantelagen som ser brister istället för möjligheter. Detta synsätt riskerar att drabba personer med utländsk bakgrund extra hårt eftersom de ofta har en annan kunskap och erfarenhet vilken faller utanför de kriterier som finns hos arbetsgivare, myndigheter och banker när det gäller att bedöma vad som krävs för att sköta ett jobb eller starta ett företag. Till detta kommer även den form av strukturella diskriminering som finns på alla plan i det svenska samhället. Genom att lyfta perspektivet och se människor som individer kan vi bättre värdera deras kunskap, drivkraft och erfarenhet. Ett problem med dagens integrationspolitik är bristen på individperspektiv. Såväl politiker som tjänstemän inom både offentlig och privat sektor väljer allt för ofta att se kollektiva lösningar och problem istället för att fokusera på den enskildes möjligheter och resurser. Detta är något som vi måste förändra för att få en bättre fungerande integrationsprocess!

Genom att understryka det ömsesidiga ansvaret för en fungerande integrationsprocess vill vi även uppmana till att aktivt arbeta med integrationsfrågor på lokal nivå. En levande dialog mellan enskilda individer kring grundläggande rättigheter och skyldigheter är en förutsättning för ett fungerande mångkulturellt samhälle.

Integrationsnätverket är en tydlig förespråkare för ett öppnare samhälle och vill lyfta fram den positiva kraft som ligger i en ökad invandring. Att ge en positiv motbild baserad på enkla exempel från vardagen är också det enda sättet att på ett effektivt sätt bemöta en allt mer främlingsfientlig retorik i den politiska debatten.

Rasistiska uttalanden från poliser i samband med ingripanden i Rosengård samt ökad representation av Sverigedemokrater och Nationaldemokrater i våra lokala politiska församlingar visar tydligt på behovet av att skapa en motbild till de invandringsfientliga strömningar som finns i det svenska samhället idag. De främlingsfientliga partierna mobiliserar även inför kommande EU- och kyrkoval och här måste nu alla partier som försvarar principen om alla människors lika rätt och värde våga ta debatten med dessa mörkerkrafter. I ljuset av detta finns särskild anledning att vara kritisk mot de utspel från företrädare för såväl Moderaterna och Folkpartiet som Socialdemokraterna vilka väljer att ensidigt betona vikten av ökade krav och mer kontroll istället för att lyfta fram behovet av reformer som skapar positiva drivkrafter.

Om vi inte i tid lyckas bryta den ökande främlingsfientligheten genom en öppen och lösningsfokuserad debatt i invandrings och integrationsfrågor kan valet 2010 komma att bli ett ödesval där främlingsfientlig retorik och rädslan för det okända segrar över kunskap och sunt förnuft. Vi har alla ett ansvar att inte låta främlingsfientliga uttalanden stå oemotsagda och därför kommer vi inom Centerpartiets integrationsnätverk att arbeta för att lyfta fram de mängder av goda exempel på en väl fungerande integration som finns överallt i vardagen på otaliga platser runt om i landet. Låt oss lära av dessa exempel och skapa en integrationsprocess där vi bättre tar tillvara den enskilde individens resurser och kunskaper. För sanningen är ju den att det på flera sätt är positivt om antalet personer som vill bo och arbeta i Sverige blir fler än vi är idag eftersom det ökar våra skatteintäkter och vår tillväxt samtidigt som man på många orter runt om i landet välkomnar fler invånare som kan hjälpa till att hålla hela Sverige levande.

Centerpartiet är idag ett mångkulturellt parti som har en god möjlighet att förnya den svenska integrationspolitiken genom att ta vara på all den kunskap, erfarenhet och engagemang som finns både inom och utom partiet. Tillsammans kan vi lägga grunden för en lokalt förankrad integrationsdialog kring hur vi gemensamt vill bygga framtidens Sverige.

Oscar Fredriksson