7/14/2009

Stockholmsprogrammet - the official version...

Nu när Sverige har ordförandeskapet i EU kommer det sk. Stockholmsprogrammet att förhandlas fram under ledning av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström. Målet är ett nytt femårsprogram för det rättsliga och inrikes samarbetet. Av informationsbroschyren Ett tryggare och öppnare Europa – Det svenska ordförandeskapets prioriteringar för rådet för rättsliga och inrikes frågor framgår bl.a. följande prioriteringar:

- Ordförandeskapet kommer att lägga fram förslag till en strategi för förbättrat
informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter eftersom det europeiska samarbetet är avgörande i kampen mot den gränsöverskridande organiserade brottsligheten

- Principen om ömsesidigt erkännande och verkställande av varandras domar och beslut är centralt för samarbetet.

- Åtgärder mot människohandel är en högt prioriterad fråga för det svenska ordförandeskapet.

- Det ska vara rättssäkert och öppet och värna möjligheten att söka asyl samt respektera mänskliga rättigheter. Det är också viktigt att garantera att en asylansökan bedöms på ett likvärdigt och rättssäkert sätt i alla medlemsstater.

- Terrorattacker inom och utom Europa har resulterat i ett fördjupat EU-samarbete mot terrorism. Det svenska ordförandeskapet kommer att fortsätta arbetet på basis av EU:s befintliga handlingsplaner.

Visst låter detta bra! Men om man ska bygga vidare på befintliga handlingsplaner mot terrorism så innebär detta i klartext bygga vidare på det tidigare Haagprogrammet vilket fokuserar på ”säkerhet” snarare än ”rättssäkerhet” och integritetsskydd.

Övriga punkter bär också på en del obehagliga överraskningar om man går vidare och studerar de förslag och som ligger bakom de välformulerade texterna i informationsbroschyren. Inte minst när det gäller ytterligare åtgärder för att öka övervakningen och kontrollen av både asylsökande och enskilda EU-medborgare och sedan samla och analysera denna information centralt inom EU – inte särskilt mycket tal om detta i informationsbroschyren dock.

Det jag önskar av regeringen, och då särskilt justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström, är därför följande:

- Låt oss ta tillfället i akt att ge Stockholmsprogrammet ett helt annat fokus och innehåll.

- Låt Stockholmsprogrammet bli en vändpunkt för den våg av övervakning som nu sköljer över oss.

- Låt oss stå upp för våra liberala värderingar och värna det öppna samhället genom att omforma Stockholmsprogrammet till något som vi kan vara stolta över.

Vi får anledning att återkomma till dessa frågor vid demonstrationen i Humlegården klockan 17-20 nu på onsdag den 15 juni. Till dess så läs gärna dagens ledare i Aftonbladet och hör av er med kommentarer om ni har frågor som bör lyftas på onsdag, jag talar för Centeruppropets räkning och hoppas kunna plocka upp en del trådar då.

Uppdatering: Se detta filmade inlägg (via Lake) samt detta hos HAX. Läs även SvD:s ledare om vikten av fredliga demonstrationer utan våld och ledarbloggen om fingeravtryck på krogen.