7/15/2009

Anförande om Stockholmsprogrammet

Hemkommen från demonstrationen i ett soligt Humlegården och efter en debriefing med öl och sashimi är det med stor glädje jag tar del av det senaste blogginlägget från Lena Ek ang. Stockholmsprogrammet (se även inlägget "Varning för Stockholmsprogrammet" på centerpartiet.se) Nedan finns mitt anförande från kvällens demonstration i det närmaste ordagrant återgivet, applåderna får ni tänka er själva ;-)

Uppdatering: Foto taget av Anders Gardebring


Anförande integritetsdemonstration i Humlegården 2009-07-15

Tack för goda anföranden,

Jag heter Oscar Fredriksson och företräder Centeruppropet. Centeruppropet är en nationell gräsrotsrörelse bestående av Centerpartister som kräver ett stopp för ytterligare kränkningar av den personliga integriteten och anser att det är dags att riva upp och ompröva tidigare lagstiftning kring FRA, IPRED och ACTA etc.

Mitt anförande kan sammanfattas med orden: Omforma Stockholmsprogrammet från ett övervakningsprogram till ett rättighetsprogram!

Förhandlingarna kring Stockholmsprogrammet kommer att ledas av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström och det svenska ordförandeskapets prioriteringar är bl.a. följande:
- att lägga fram förslag till en strategi för förbättrat informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter
- att skapa ett rättssäker asylpolitik som respekterar mänskliga rättigheter.
- ett fördjupat EU-samarbete mot terrorism.

Vad betyder då detta i praktiken?

Ett fördjupat EU-samarbete mot terrorism innebär i klartext att bygga vidare på det tidigare Haagprogrammet vilket fokuserar på ”säkerhet” snarare än ”rättssäkerhet” och integritetsskydd. Nu är man dessutom beredd att gå steget längre och även inskränka yttrandefriheten i syfte att motverka terrorism! Att inskränka yttrandefriheten är knappast en fråga som jag förväntat mig att man skulle föra fram till diskussion under det svenska ordförandeskapet och jag hoppas att man från svensk sida snabbt avför denna fråga från dagordningen.

Vid sidan av förslag om inskränkningar i yttrandefriheten finns även förslag på ett flertal ytterligare åtgärder för att öka övervakningen av EU-medborgare och asylsökande. Denna övervakning innebär bl.a. insamling och lagring av information om fingeravtryck, resvanor, Internettrafik, mobilanvändning, e-post m.m. Tanken är att dessa uppgifter sedan ska sammanställas och analyseras centralt inom EU:s eget underrättelseorgan SitCen…

Här får vi då kanske äntligen svaret till varför det var så viktigt att snabbt rösta igenom den svenska FRA-lagen innan sommaren 2008 och varför man inte är beredd att ifrågasätta datalagringsdirektivet och överklaga detta till EG-domstolen.

FRA-lagen och Datalagringsdirektivet är delar av ett redan planerat övervakningssystem inom EU där den svenska regeringen redan har förbundit sig att delta och överföra information om svenska medborgare och asylsökande.

Våra personuppgifter blir en handelsvara inom EU och även en handelsvara mellan EU och andra länder. Denna form av handel med personuppgifter rörande medborgare och asylsökande strider mot grunderna i såväl FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Flyktingkonvention, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt Europakonventionen vilken sedan 1995 dessutom är inkorporerad i svensk rätt och gäller som svensk lag!

Ökad informationsinsamling och ökat informationsutbyte anses allmänt inom EU som en väg för att uppnå ökad säkerhet. Integritetsfrågorna och det faktum att denna typ av massövervakning av enskilda som nu föreslås bryter mot några av våra mest grundläggande rättighetskonventioner har man helt enkelt valt att bortse från – att försvara medborgarnas säkerhet är viktigare än att försvara deras rättigheter…

Detta är dock enligt min mening en helt felaktig argumentation.
Vad är statens primära roll om inte att stå upp för och förvara den enskilde individens grundläggande rättigheter? Den moderna rättstatens huvuduppgift är att värna den enskildes rättigheter – inget syfte kan vara överordnat detta!

Hur kan det då komma sig att man utan vidare är beredd att införa ekonomiskt kostsamma övervakningssystem som innebär allvarliga kränkningar av vårt privatliv?
- Var finns det kritiska tänkandet?
- Var finns konsekvensanalysen?
- Var finns det folkliga mandatet?

Om Beatrice Ask och Tobias Billström nu är beredda att montera ned det rättighetsskydd som via ett flertal konventioner stegvis byggts upp allt sedan andra världskrigets slut så vill jag gärna att de redovisar goda argument för detta.

När staten börjar frukta sina egna medborgare och tror att massövervakning och inskränkt yttrandefrihet är det enda sättet att hindra terrorism och grov brottslighet – då är vi på väg bort från det öppna samhället.

Det jag önskar av justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström är därför följande:
- Låt oss ta tillfället i akt att ge Stockholmsprogrammet ett helt annat fokus och innehåll.
- Låt Stockholmsprogrammet bli en vändpunkt för den våg av integritetskränkande övervakning som nu sköljer över oss.
- Värna det öppna samhället genom att omforma Stockholmsprogrammet från ett övervakningsprogram till ett rättighetsprogram!

Stoppa införandet av ännu fler integritetskränkande lagar omedelbart så blir det färre lagar att riva upp när det blir uppenbart att allt gått fel!