7/16/2009

Samhällskritiken är en del av Centerpartiets själ

Det är med stor glädje som jag noterar att Centerpartiet intagit en mer kritisk hållning till den våg av integritetskränkande lagstiftning som just nu sköljer över oss.

I samband med gårdagens demonstrationer mot Stockholmsprogrammet gavs en tydlig markering av Lena Ek i Europaparlamentet vilken även följdes upp av ett utspel på Centerpartiet.se där även Centerpartiets rättspolitiske talesman Johan Linander och Centeruppropets Erik Hultin uttalade sig. Mycket bra att Centerpartiet nu äntligen biter ifrån när det gäller ytterligare intrång i den personliga integriteten - för även om vi idag är en del av makten så bör vi behålla en tydlig samhällskritik och inte godta förslag som inte är förenliga med våra grundläggande värderingar om ett fritt och öppet samhälle.

En tydligare kritik när det gäller förslag som inkräktar på vår personliga integritet ger oss också en möjlighet att förenas på alla nivåer inom partiet och gemensamt lyfta fram de goda insatser som gjorts på flera andra områden.

På transportområdet har vi avskaffat ett illa fungerande tågmonopol vilket på sikt sannolikt kommer att bidra till en nytändning för satsningar på miljövänligt resande och bättre kundservice, även om det i en övergångsperiod givetvis kommer att finnas brister vilket är naturligt när gamla monopol avvecklas och en ny marknad uppstår. Det krävs dock alltjämt en stark statlig vilja och ett intresse för att driva detta arbete vidare - och på sikt skapa ett gemensamt Europeiskt tågnät.

När det gäller arbetsmarknaden och en tilltagande arbetslöshet har vi som enda parti tydligt tagit ställning för en reformerad arbetsrättslagstiftning för att skapa en större rörlighet och öka företagens möjligheter att besluta om vilken personalsammansättning som de bedömer är bäst för att främja företagets utveckling och konkurrenskraft. Även om det givetvis krävs regler om arbetsvillkor och uppsägningstider etc. så borde det vara en självklarhet att den som bedriver en verksamhet även har mandat att besluta om vilka medarbetare man vill omge sig med....så är dock inte fallet idag vilket visar på att en aktiv samhällskritik som utmanar rådande synsätt behövs.

På miljöområdet behöver vi ständigt markera att ekonomisk tillväxt inte i sig är ett hot mot miljön eller att miljöpolitik skall bedrivas genom en ökad mängd med lagar, regler och förbud. Vi har här en viktig uppgift som ett liberalt miljömedvetet parti att visa på hur ekonomisk tillväxt och ökad miljöhänsyn är två sidor av samma mynt och att vi bör använda de marknadsekonomiska styrmedel som vi förfogar över för att från politisk sida skapa incitament för både företag och enskilda att ta miljöansvar i vardagen. Vi bör även skapa förutsättningar för en bred flora av miljöinnovationer för ingen av oss vet idag vilken lösning som är den bästa för framtiden.

Inom EU har vi en nyckelroll när det gäller att driva arbetet för att reformera och avveckla ett otidsenligt och kostsamt jordbruksstöd samtidigt som vi ökar EU:s ambitionsnivå när det gäller att slå vakt om livskraftiga fiskbestånd. Vi har även i Sverige börjat rensa i regelfloran och ifrågasätter alla de orimliga krav och förbud vilka hindrar oss att ta tillvara alla de möjligheter till en levande lansbyggd som finns runt om i landet.

Allt detta skall vi vara stolta över och jag talar för egen del gärna och länge om dessa och övriga insatser som vi gjort och även planerar att göra för att omforma det svenska samhället i en grön liberal riktning. För att bli trovärdiga i detta arbete krävs dock även viljan att vara självkritisk och ifrågasätta såväl fattade beslut som nya förslag vilka inte är förenliga med vår ideologiska kompass - vi måste återta den samhällskritiska glöden i frågor som rör nya statliga system för övervakning av enskilda individer eftersom detta är oförenligt med det som vi egentligen innerst inne står för!

Vi har allt att vinna på att bejaka den tydliga samhällskritik som finns inom oss alla och som är den huvudsakliga motivationen till vårt politiska engagemang. Om vi nu kan ta tillvara detta engagemang och förenas i en tydlig samhällskritik mot ökad statlig kontroll så kan vi börja lägga grunden för en ordentlig valframgång 2010 - eller kanske i varje fall 2014. Detta kräver dock en tydligare grön och liberal profil på alla nivåer i partiet och en total översyn av vår partiorganisation men om inte vi klarar detta vem skall då stå upp för den gräsrotsbaserade samhällskritiken? Här är det vi som är det enda svenska parti som både har en bred folkrörelsetradition och som dessutom är redo att utmana gamla invanda föreställningar. Låt oss dra nytta av detta och förenas i en ideologiskt tydlig samhällskritik av det svenska förmyndarsamhället - detta är en del av vår politiska själ!