2/29/2008

Regelkrångel för 100 miljarder!

Dagens Industri har idag en debattartikel om behovet av att öka tempot i regeringens regelförenklingsarbete. Även om alliansregeringen och då särskilt Näringsminster Maud Olofsson gjort ett jättejobb med att driva på i dessa frågor så behöver de goda förslag som nu finns omsättas i praktisk handling. Läs nedanstående pressmeddelande från Nutek som även står bakom debattartikeln i DI.


Regler kostar svenska företag 100 miljarder kronor

Regeringen har satt upp ett mål att minska den administrativa kostnaden för företag med 25 procent fram till 2010. Nutek har gjort mätningar av dessa kostnader och i dag, fredag, överlämnas en sammanställning till regeringen. Resultatet visar att det kostar svenska företag nästan 100 miljarder kronor att administrera regelverken.

De mätningar som Nutek har gjort bygger på intervjuer med företag på de mest relevanta lagstiftningsområdena. De största kostnaderna ligger inom områdena bokföring och associationsrätt. Men, det är inte här som företagen upplever den största irritationen. Mycket av det pappersarbetet måste ändå utföras för att bedriva affärsverksamheten. De områden som företagen upplever som krångliga är framför allt statistik, arbetsrätt och miljöregler. Här finns det flera förenklingsförslag från de företag som Nutek har intervjuat.

Från tidigare mätningar föreslår företagen att de inte ska behöva göra en rehabiliteringsplan utan i stället lämna in underlag till Försäkringskassan. Företagen diskuterar också hur ofta en jämställdhetsplan ska lämnas in, ett förslag är att minska frekvensen till vart tredje år i stället för varje år.

- De erfarenheter som Nutek har på området visar att regelförenklingar går för långsamt och att fler myndigheter och departement behöver ta på sig företagsglasögonen för att målet ska nås, säger Sune Halvarsson, tf generaldirektör på Nutek.

Sedan 2004 mäter Nutek på regeringens uppdrag företagens administrativa kostnader. Med administrativ kostnad menas företagens kostnader för att upprätta, lagra eller överföra information som orsakats av krav i lagar, förordningar, myndigheters föreskrifter eller allmänna råd.

I de administrativa kostnaderna ingår inte avgifter, handläggningstider och teknikinvesteringar. Nutek har därför fått ett uppdrag att ta fram indikatorer för att komplettera kostnaderna.

-Att företag dubbelrapporterar eller har svårt att förstå otydliga regelverk är det ingen som tjänar på. Både myndigheter, departement och företag kan göra stora vinster på att regelförenkla, säger Sune Halvarsson.

Ytterligare upplysningar:
Gunilla Svensson, processledare Nutek 08-681 91 91
Lena Asplund, analytiker Nutek 08-681 95 56

Läs mer på nutek.se:
http://www.nutek.se/sb/d/823/a/3535